gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације)

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, … 142/2014), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 9. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2017. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 37/2016), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 25. седници одржаној дана 07. марта 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)

Члан 1.

Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о буџету општине Алибунар за 2017. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 37/2016), Раздео 4 – Општинска управа, глава 4.01, програмска класификација 0602-0009, функција 112, позиција 66, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 3.000.000,00 (словима: тримилиона) динара за потребе измирења обавеза по пресуди у спору Основне школе ''Сава Вељковић'' из Добрице и запосленог Попа Мариникеа.

Члан 2.

Средства из члана 1. овог Решења у износу од 3.000.000,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 4 – Општинска управа, глава 4.01, програм 9 – основно образовање, програмска активност 2002-0001, функција 912, позиција 140, економска класификација 463трансфери осталим нивоима власти (483111-новчане казне и пенали по решењу судова), извор финансирања 01 – приходи из буџета.

Средства из члана 1. овог Решења пренеће се на рачун Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица, бр. 840-426660-63.

Члан 3.

Корисник из члана 1. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.

Члан 4.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

Општинско веће

Број: 400-12/2017-04

Датум:07. март 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81