gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о ресорном задужењу чланова Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 61. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015 и 18/2016) и члана 12. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2016), а на предлог председника општине, Општинско веће општине Алибунар на својој 24. седници одржаној дана 22. фебруара 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РЕСОРНОМ ЗАДУЖЕЊУ ЧЛАНОВА

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Задужују се чланови Општинског већа општине Алибунар за поједине области и послове из надлежности рада Општинског већа општине Алибунар, и то:

 1. за привреду, урбанизам и комуналне делатности – Војислав Диклић,

 2. за област пољопривреде – Костике Мургу,

 3. за област социјалне заштите и здравства – Зорана Братић,

 4. за област образовања – Адријана Сфера,

 5. за област културе и информисања – Тамара Радојичић,

 6. за област буџета и финансија– Ђурица Глигоријев,

 7. за област руралног развоја и месних заједница – Живанко Гојков,

 8. за област невладиних организација – Данило Ћирић,

 9. за област националних мањина и верских заједница – Георге Рошу,

 10. за област омладине – Марко Николић,

 11. за област спорта – Дарко Николић.

Члан 2.

Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о ресорном задужењу чланова Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 21/2016).

Члан 3.

Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-30/2017-04

Датум: 22. фебруар 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81