gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Јавни позив за учешће на конкурсу општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2017.г.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/2014, 58/2015 i 12/2016-аутен.тумач.) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2015 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на својој 24. седници одржаној дана 22. фебруара 2017. године расписује

Ј А В Н И П О З И В

ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017.Г.

I ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет конкурса је избор пројеката из области јавног информисања на територији општине Алибунар путем штампаних, радио и других електронских медија, који ће бити суфинансирани средствима из буџета Општине Алибунар за 2016.г. у укупном износу од 5.000.000,00 динара.

Конкурс се расписује за спровођење пројеката у 2017. години.

Пројекти који се предлажу треба да су намењени јавном информисању становника општине Алибунар о збивањима на локалном нивоу, односно о раду органа Општине Алибунар као локалне самоуправе, о збивањима у образовању, о здрављу људи, култури, уметничком стваралаштву, спорту и физичкој култури, привреди, предузетништву, о људским правима, заштити животне средине, социјалној заштити, развоју демократије, унапређењу правне и социјалне државе.

Јавно информисање треба да се реализује на српском језику и језицима националних мањина који су у службеној употреби на територији Општине Алибунар.

II ЦИЉ КОНКУРСА

Циљ конкурса је истинито, правовремено, непристрасно и потпуно информисање свих грађана на територији општине Алибунар о свему што се односи на вршење власти на локалном нивоу, о делатностима од јавног интереса, о раду установа и других субјеката који се финансирају средствима из буџета Општине Алибунар, о збивањима и догађајима у јавном сектору, затим подстицање разноврсности медијских садржаја, слободе изражавања идеја и мишљења, слободног развоја независних и професионалних медија, односно о свему о чему јавност има оправдан интерес да зна.

III ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа на Конкурсу имају:

 1. издавач медија који је уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

 2. издавач медија који емитује/дистрибуира медијски садржај на територији Општине Алибунар;

 3. правно лице, односно предузетник, које се бави производњом медијских садржаја и које приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем одговарајућих медија који се емитује/дистрибуира на територији Општине Алибунар;

 4. правно лице, односно предузетник, који поседује важећу дозволу Регулаторног тела за електронске медије (за електронске медије).

На Конкурсу један учесник може учествовати само са једним пројектом.

Издавач више медија може конкурисати са по једним пројектом за сваки медијум посебно.

Медијумом се сматрају и интернет странице уколико су уписане у Регистар медија.

Право учешћа на Јавном конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода било ког нивоа власти.

Правно лице или предузетник који буде корисник буџетских средстава за информисање дужан је да по окончању времена на који се закључује одговарајући уговор достави Општини Алибунар извештај о извршењу уговорних обавеза и утрошку одобрених средстава.

Уколико учесник ранијег Конкурса који је за претходну годину расписала Општина Алибунар није извршио правдање средстава у утврђеном року, нема право учешћа на овом Конкурсу, а његова пријава се неће разматрати.

Минимални износ средстава која се могу доделити по једном пројекту је 50.000,00 динара, а максималан износ је 1.500.000,00 динара.

Учесник Конкурса може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% укупне вредности пројекта.

Учесник Конкурса коме су додељена средства за пројекат може у току исте календарске године да учествује са истим пројектон на конкурсима расписаним на свим нивоима власти, с тим да укупно додељена средства не прелазе 80% укупне вредности пројекта.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Критеријуми за учешће на конкурсу су:

 1. пројекат у смислу овог Конкурса подразумева заокружену програмску целину или део целине (жанровска или временска) којом се доприноси остваривању јавног интереса, односно:

 • истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана општине Алибунар,

 • остваривању јавног интереса подстичући равноправност медијских садржаја, слободу изражавања идеја и мишљења, слободан развој независних и професионалних медија, задовољавању потреба гражана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације,

 • информисању свих грађана без обзира на старосну доб, верску или политичку опредељеност, националну и расну припадност,

 • информисању и подршци у производњи медијских садржаја о образовању, укључујући и медијску писменост као део образовног система, здрављу људи, заштити животне средине, развоју људских права и демократије, унапређивању правне и социјалне државе, слободном развоју личности, развоју науке, спорта и физичке културе, верским правима, заштити деце и омладине, култури, уметничком стваралаштву, привреди и предузетништву, унапређивању медијског и новинарског професионализма,

 • информињању о питањима од интереса за јавност (објављивање информација о догађајима и личностима о којима јавност има оправдан интерес да зна)

 1. подобност пројекта да оствари јавни интерес у области јавног информисања;

 2. степен гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима;

 3. степен односа између предложених трошкова и очекиваних резултата који указује да би коришћењем буџетских средстава на најрационалнији начин био остварен јавни интерес;

 4. степен кадровског потенцијала и техничке опремљености на територији Општине Алибунар за реализацију пројекта;

 5. могућност пуне доступности медијског садржаја свим грађанима на територији Општине Алибунар.

V ТРАЈАЊЕ КОНКУРСА

Конкурс је отворен 10 (десет) дана од дана објављивања у дневним новинама које се дистрибуирају на територији Републике Србије.

VI ПРИЈАВА НА КОНКУРС

Пријава на Конкурс подноси се на обрасцу који се налази у прилогу овог Јавног конкурса и представља његов саставни део (Образац 1).

Подносилац пројекта дужан је да уз попуњен образац пријаве поднесе и следећу конкурсну документацију:

 1. доказ о регистрацији издавача медија,

 2. доказ о регистрацији правног лица, односно предузетника, који се бави производњом медијског садржаја,

 3. доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем штампаних, радио или других електронских медија,

 4. пројекат, са детаљним описом,

 5. детаљно разрађен буџет пројекта (спецификација трошкова исказана искључиво у динарима),

 6. спецификација трошкова и укупан износ који се потражује од Општине Алибунар,

 7. опционо – визуелна пројектна документација: фотографије, штампани материјал, материјал на ЦД-у и сл.

Пријава са документацијом се подноси у једном примерку на писарници Општинске управе општине Алибунар у Алибунару, Трг слободе бр. 4, са назнаком: ''Конкурс за јавно информисање – НЕ ОТВАРАТИ'', или путем поште препорученом пошиљком са целокупном потребном документацијом.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

VII ОЦЕНА ПРОЈЕКАТА

Пријаве на Конкурс биће оцењене према мери у којој су предложене пројектне активности подесне да остваре општи интерес у области јавног информисања и према мери у којој на основу поднете документације учесник на Конкурсу пружа већу гаранцију привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

Оцену пројеката поднетих на Конкурс вршиће Стручна комисија од 3 члана које именује Општинско веће општине Алибунар посебним решењем из реда медијских стручњака.

VIII ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

У складу са одредбом члана 25. Закона о јавном информисању и медијама, одлуку о избору пројеката у области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Општине Алибунар доноси Општинско веће, на основу образложеног предлога Стручне комисије, најкасније у року од 90 дана од дана закључења Конкурса.

Образложени предлог Комисије потписују сви чланови Стручне комисије.

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет презентацији Општине Алибунар и доставена сваком учеснику Конкурса. Наведена одлука доноси се у облику решења, које је коначно и против кога се може покретнути управни спор.

Након доношења Решења, председник Општине у име Општине Алибунар закључује уговор о суфинансирању пројеката из области јавног информисања са учесницима Конкурса за које је одлуком о избору пројеката одлучено да ће пројекти које су поднели на Конкурс бити суфинансирани средствима из буџета Општине Алибунар.

IX ПОЗИВ НОВИНАРСКИМ И МЕДИЈСКИМ УДРУЖЕЊИМА И МЕДИЈСКИМ СТРУЧЊАЦИМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА РАД У КОМИСИЈИ

На основу Закона о јавном информисању и медијима, Општинско веће општине Алибунар упућује јавни позив новинарским и медијским удружењима и медијским стручњацима заинтересованим за рад у Стручној комисији, да доставе своје предлоге за чланове Стручне комисије за оцену пројеката и доделу средстава по Јавном позиву за учешће на конкурсу Општине Алибунар за суфинансирање пројеката из средстава буџета општине Алибунар за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2017.г.

За члана Стручне комисије именује се лице које је независни стручњак за медије, или је медијски радник, и не сме бити у сукобу интереса нити обављати јавну функцију, у складу са правилима о борби против корупције.

Право прелагања чланова Стручне комисије имају новинарска и медијска удружења која су регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса.

Рок за подношење предлога кандидата је 15 (петнаест) дана од дана објављивања Конкурса.

Предлоге доставити у писаној форми на адресу: Општина Алибунар, Трг слободе бр. 4, 26310 Алибунар, са назнаком: ''Предлог за Стручну комисију за информисање'', или предати лично на писарници Општинске управе општине Алибунар на истој адреси.

Х ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА

У складу са одредбама закљученог уговора о суфинансирању пројеката из области јавног информисања, учесник Конкурса који је добио буџетска средства је у обавези да достави наративни и финансијски инвештај о утрошку тих средстава, на Обрасцу за извештавање (Образац 2) и то најкасније месец дана по истеку предвиђеног рока за реализацију пројекта, а ако тај рок није одређен онда до 31.01.2018. године.

Уз наративни извештај доставља се и доказ о реализацији пројекта, у складу са законом и закљученим уговором.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-5/2017-04

Датум: 22. фебруар 2017. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

ОБРАЗАЦ 1

ПРИЈАВА ЗА ПРОЈЕКТНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

ПРИЈАВА НА КОНКУРС

ПРИЈАВА НА ПОЈЕДИНАЧНО ДАВАЊЕ

1

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

1.1

НАЗИВ ОРГАНА КОМЕ СЕ ПОДНОСИ ПРИЈАВА (у даљем тексту: Орган)

 

1.2

НАЗИВ КОНКУРСА (уписати назив конкурса за који се пријављује)

 

1.3

ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА (навести званичан и пун назив издавача медија, односно продукције, као што је наведено у решењу Агенције за привредне регистре)

 
 

Издавач медија (означити у суседном пољу уколико сте издавач медија у смислу Закона)

 

Продукција (означити у суседном пољу уколико сте правно лице, односно предузетник, који се бави производњом медијских садржаја)

 
 

Назив јавног гласила подносиоца пријаве из Регистра медија (за издаваче медија чија јавна гласила морају да буду регистрована у Регистру медија АПР-а)

 
 

Врста јавног гласила (навести да ли је интернет, радио, ТВ, новине...)

 
 

Назив медија преко којег ће се реализовати пројекат (за правно лице, односно предузетника, који се бави производњом медиских садржаја)

 

1.4

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

 

2

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРОЈЕКТА

2.1

СЕДИШТЕ (поштански број, место)

 

2.2

АДРЕСА (улица и број)

 

2.3

ТЕЛЕФОН

 

2.4

E-mail

 

2.5

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

 

2.6

МАТИЧНИ БРОЈ

 

2.7

ПИБ

 

2.8

НАЗИВ ШИФРЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ РЕШЕЊА АПР-а

 

2.9

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ (унети број шифре)

 

2.10

ПРАВНИ СТАТУС подносиоца (доо, ад, пр, уг. и др.)

 

2.11

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И НАЗИВ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ

 

2.12

БРОЈ НАМЕНСКОГ РАЧУНА КОД УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР (за учеснике регистроване као привредна друштва)

 

2.13

SWIFT и IBAN (за девизна плаћања)

 

2.14

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ И НАЗИВ ФУНКЦИЈЕ

КОНТАКТ ОСОБА

 

E-mail

 

E-mail

 
 

Телефон

 

Телефон

 

3

ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

3.1

ОПИС ПРОЈЕКТА (резиме предложених активности, сврхе пројекта, циљне групе, теме, жанр, број медијских садржаја, где ће бити објављен/емитован) – до 5 редова

 

3.2

ТЕРИТОРИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА

 

3.3

ПЕРИОД ТРАЈАЊА ПРОЈЕКТА

 

3.4

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА (у динарима)

 

3.5

СРЕДСТВА ЗА КОЈА СЕ АПЛИЦИРА КОД ОРГАНА (у динарима)

 

4

ПРЕДЛОГ ПРОЈЕКТА

4.1

ОПИС СТАЊА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОБЛЕМА (сажетак – описати стање и идентификовати проблеме са којима се циљна група/е суочавају и потребе које произилазе из тих проблема и навести квалитативне/квантитативне показатеље садашњег стања користећи расположиве податке, искуства, истраживања и др.)

 

4.2

ОПИС ЗНАЧАЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА (сажетак – описати јасно и прецизно значај реализиације пројекта за остваривање јавног интереса у складу са Законом о јавном информисању и медијима)

 

4.3

ОПШТИ ЦИЉ ПРОЈЕКТА (дефинисати општи циљ који ће допринети остварењу промене у смислу дугорочне користи за циљну групу у области јавног информисања)

 

4.4

СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА (навести прецизно спедивичне, мерљиве и временски одређене циљеве пројекта, односно формулисати очекивану позитивну промену за циљну/е групу/е до које ће довести реализација пројекта)

 

4.5

НАВЕСТИ ПРИМАРНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ (групе, организације, лица која су под директним позитивним утицајем пројектних активности)

 

4.6

НАВЕСТИ СЕКУНДАРНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ (групе, организације, лица која ће на било који начин имати користи од пројектних активности; крајњи корисници су они који ће имати дугорочне користи од пројеката на нивоу читавог друштва или сектора)

 

4.7

ОПИС АКТИВНОСТИ (активности представљају средство/мере/ радњу постизања жељених резултата и циљева пројекта)

Описати и образложити како ће се спроводити активности, навести њихов садржај, методику и логику повезаности са резултатима и циљевима пројекта

 

4.8

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ

ГРУПЕ АКТИВНОСТИ

(додати нове редове уколико је потребно)

Месеци

(у колоне за одговарајуће месеце у којима предвиђате реализацију пројектних активности требају писати ''Х'')

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

 1. (назив групе активности)

                       
 1. (назив појединачне активности)

                       
                         
                         
 1. (назив групе активности)

                       
 1. (назив појединачне активности)

                       
                         
                         
 1. (назив групе активности)

                       
 1. (назив појединачне активности)

                       
                         
                         
 1. (назив групе активности)

                       
 1. (назив појединачне активности)

                       
                         
                         

4.9

РЕЗУЛТАТИ (прикажите резултате пројекта којима се остварују његови циљеви, као и то на основу којих ћете показатеља (индикатора) успеха те резултате мерити; за сваки резултат потребно је навести индикатор; уколико је потребно, додајте нове редове у табелу)

Резултате дефинисати као излазне конкретне исходе напред наведених активности пројекта које воде постизању специфичних циљева и општег циља пројекта

АКТИВНОСТИ (дефинисати ко-нкретне акције, са тачним време-нским роковима у коме се одвијају а које је неопхо-дно извршити у циљу реализа-ције пројекта)

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

(дефинисати као излазне конкретне исходе напред наве-дених активности пројекта које воде по-стизању специфичних циљева и општег циља пројекта)

ИНДИКАТОРИ РЕЗУЛТАТА

(навести квантитативне и/или квалитативне индикаторе, нпр. број емисија, праћење медија и др.)

ИЗВОРИ ПРОВЕРЕ

(навести изворе верификације, нпр. спроведне анкете, мерење слушаности или гледаности, број посета сајту, број емитовања и др.)

       
       
       

4.10

ОДРЖИВОСТ РЕЗУЛТАТА ПРОЈЕКТА (навести да ли су резултати пројекта одрживи након завршетка финансирања од стране органа који расписује конкурс)

 

4.11

ИНТЕРНИ МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЈЕКТА (описати на који начин се врши праћење и евалуација пројекта)

 

4.12

КРАТКА БИОГРАФИЈА КЉУЧНИХ УЧЕСНИКА ПРОЈЕКТА (највише 3 кључна учесника пројекта, навести њихове улоге у пројекту)

 

А

   

Б

   

В

   

4.13

ИСКУСТВО ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ СЛИЧНИХ ПРОЈЕКАТА

 

4.14

АНАЛИЗА РИЗИКА (потешкоће које се могу јавити у току реализације пројекта и планови за смањење негативних последица њиховог утицаја)

 

5

ЛИЧНА КАРТА ПОДНОСИОЦА ПРОЈЕКТА

5.1

Број запослених (укупан број стално запослених и хонорарних сарадника)

 

5.2

Навести техничке капацитете за реализацију пројекта

 

5.3

Периодика, тираж, врста папира и формат (за штампане медије)

 

5.4

Начин емитовања (земаљско/кабловско/ сателитско/електронска издања) – за електронске медије

 

5.5

Број посета web-стране подносиоца пројекта на месечном нивоу

 

5.6

Домаћа и међународна признања и награде за произведене медијске садржаје и њене ауторе

 

И З Ј А В А

Као одговорно лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјављујем да су сви подаци који су наведени у обрасцу, истинити и тачни.

Датум:

М.П.

Одговорно лице

(Име и презиме и потпис)

ОБРАЗАЦ 2

НАРАТИВНИ И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

1

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О КОНКУРСУ И ПРОЈЕКТУ

1.1

НАЗИВ ОРГАНА КОМЕ СЕ ПОДНОСИ ИЗВЕШТАЈ (у даљем тексту: Орган)

 

1.2

НАЗИВ КОНКУРСА (унети и годину у којој је аплицирано за средства)

 

1.3

КОРИСНИК СРЕДСТАВА (навести званичан и пун назив издавача медија, односно правног лица/предузетника, који се бави производњом медијских садржаја, као што је наведено у решењу Агенције за привредне регистре)

 

1.4

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

 

1.5

БРОЈ УГОВОРА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА

 

1.6

ИЗНОС УГОВОРЕНИХ СРЕДСТАВА

 

1.7

ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА (датум почетка и завршетка пројекта)

 

2

ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ СРЕДСТАВА

2.1

СЕДИШТЕ (поштански број, место)

 

2.2

АДРЕСА (улица и број)

 

2.3

ТЕЛЕФОН

 

2.4

E-mail

 

2.5

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА

 

2.6

МАТИЧНИ БРОЈ

 

2.7

ПИБ

 

2.8

НАЗИВ ШИФРЕ ДЕЛАТНОСТИ ИЗ РЕШЕЊА АПР-а

 

2.9

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ (унети број шифре)

 

2.10

ПРАВНИ СТАТУС подносиоца (доо, ад, пр, уг. и др.)

 

2.11

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА И НАЗИВ ПОСЛОВНЕ БАНКЕ

 

2.12

БРОЈ НАМЕНСКОГ РАЧУНА КОД УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР (за учеснике регистроване као привредна друштва)

 

2.13

SWIFT и IBAN (за девизна плаћања)

 

2.14

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ И НАЗИВ ФУНКЦИЈЕ

КОНТАКТ ОСОБА

 

E-mail

 

E-mail

 
 

Телефон

 

Телефон

 

3

НАРАТИВНИ ИЗВЕШТАЈ

3.1

ОПШТИ ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ И МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА (сажетак – до једне стране текста)

 

3.2

ОПИС РЕАЛИЗОВАНИХ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ (описати активности спроведене током реализације пројекта у односу на планиране; евентуална одступања; укљученост свих актера у реализацији пројекта; како су активности допринеле остварењу општих и специфичних циљева)

 

3.3

ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ (општи преглед постигнутих резултата у односу на планиране у пројекту и најважнијих достигнућа; позитивни утицај на циљне групе; упоредити постигнуте показатеље у односу на очекиване представљене у пројекту)

 

3.4

ОДРЖИВОСТ (планови за одрживост активности и ефеката постигнутих резултата)

 

3.5

ИНТЕРНИ МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА (које инструменте сте користили да мерите напредак пројекта и постигнуте резултате током реализације пројекта)

 

3.6

НАУЧЕНЕ ЛЕКЦИЈЕ (опшите потешкоће са којима сте се сусрели и како сте их решили; које су то корисне лекције које могу бити примењене у будућности)

 

3.7

ПРЕГЛЕД ПРОИЗВЕДЕНИХ И ЕМИТОВАНИХ ПУБЛИКОВАНИХ САДРЖАЈА (списак свих програма, чланака и осталих произведених медијских садржаја; навести план емитовања, гласила на којима су пласирани)

 

3.8

АКТЕРИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА (сарадња са свим актерима на реализацији пројекта: државни органи, невладине организације, трећа лица)

 

3.9

ПРОМОЦИЈА И ВИДЉИВОСТ (наведите информације у вези са видљивошћу подршке органа који је суфинансирао пројеката; како су били информисани крајњи корисници и јавност)

 

4

ПРИЛОЗИ (приложити примерке медијских садржаја: ДВД, примерци новина, тренинг материјале, спискове учесника и сл.)

 
 

Потпис овлашћеног лица:

М.П.

Датум и место:

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81