gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Програм коришћења буџетске помоћи Јавног комуналног предузећа ''Унвиерзал'' Алибунар

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА

''Вук Караџић''

А Л И Б У Н А Р

ДАТУМ: 18.01.2017.

ПЛАН и ПРОГРАМ РАДА ЗА 2017. годину

У наредној 2017 години у Општинској библиотеци ''Вук Караџић'' Алибунар се планирају следеће активности:

-У ЈАНУАРУ МЕСЕЦУ поред редовног обављања делатности како у Алибунару тако и у свим огранцима Библиотеке планира се конкурисање у Покрајинском Секретаријату за културу из Новог Сада за набавку књига за библиоттеке. Планирају се и посете дому за стара лица у Алибунару и евентуално неки пригодни програми који би се одржали за штићенике Дома.

У месецу фебруару планира се датумски одржавање Општинске Сморте рецитатора која је увек у другој половини марта. Шаљу се писмена обавештења свим школама и Домовима културе који раде у Општини Алибунар.

Поводом обележавања Дана жена – празника – увек се у Библиотеци у Алибунару, планирају изложбе ручних радова и предмета домаће радиности уз гостовање удружења жена из Општине Алибунар као и пригодан програм у коме учествују ученици из основне школе из Алибунара.

-У месецу марту одржава се и Општинска Сморта рецитатора у организацији Општинске библиотеке Алибунар, тако да је овај месец у знаку свих потребних припрема.

У месецу априлу конкурише се као и сваке године у Министарству за културу из Београда за Откуп књига за све библиотеке. Поред тог планира се испраћање најбољих рецитатора са Општинске Смотре у Алибунару на даље такмичење у Ковину на Зонску Смотру рецитатора.

У месецу мају и јуну након завршеног Откупа и затварања Конкурса ради се на пријему и сређивању књига пошто тај поступак траје око два месеца. Порет тога обично је и Покрајинско такмичење у рецитовању у Сечњу почетком маја тако да Општинска библиотека и за овај ниво такмичења испраћа најуспешније рецитаторе који су проглашени у Ковину.

У августу и септембру, поред редовних делатности у библиотекама планира се и одржавање књижевне трибине са некон од актуелних тема везаних за стање у култури.

Месец октобар је месец књиге и он је у знаку посете МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ књига у БЕОГРАДУ.

Након посете Сајму књига у месецу новембру одвијају се активности на обележавању Дана библиотеке као једне од манифестација којом Општинска библиотека ''Вук Караџић'' Алибунар уз пригодан Програм и гостовање познатих и признатих књижевника обележава свој дан. Датум манифестације се утврђује у зависности од могућности госта да дође.

Програм се планира тако да у њему учествују ученици из свих школа на територији Општине Алибунар као и најбољи рецитатори. Настоји се да се такође увек на крају године, на основу евиденција и награде најактивнији читаоци у свим библиотекама у Општини Алибунар, као и сви који поклоне књиге Библиотекама.

Поред рада на свакодневном издавању библиотечких материјала у свим библиотекама планира се и даљи рад у КОБИСС 3 систему каталошке обраде књига.

Ово би био преглед свих планираних активности у Општинској библиотеци ''Вук Караџић'' Алибунар у 2017. години.

Алибунар, 18.01.2017.

Директор

Ранковић Љиљана, с.р.

БУЏЕТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР – ОПШТ.УПРАВА

25.01.2017.

АНАЛИТИЧКИ ПЛАН РАСХОДА

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА ''ВУК КАРАЏИЋ'' АЛИБУНАР

Број позиције

Економска класифика-ција

Опис

Средства из буџета

Средства из сопс. извора

АПВ/ Репуб.

Укупно

Структура у %

     

01

04

     

002 ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА АЛИБУНАР

Раздео 4 Општинска управа

Глава 4.02

160/0

411100

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

5.500.000,00

   

5.500.000,00

63.21

161/0

412100

Социјални доприноси на терет послодавца

660.000,00

   

660.000,00

7,58

161/0

412200

Социјални доприноси на терет послодавца

270.000,00

   

270.000,00

3,10

161/0

412300

Социјални доприноси на терет послодавца

50.000,00

   

50.000,00

0,57

162/0

413100

Накнаде у натури

20.000,00

   

20.000,00

0,23

163/0

414300

Социјална давања запосленима

50.000,00

   

50.000,00

0,57

163/0

414400

Социјална давања запосленима

160.000,00

   

160.000,00

1,83

164/0

415100

Накнаде трошкова за запослене

150.000,00

   

150.000,00

1,72

165/0

416100

Награде запосленима и остали посебни расходи

120.000,00

   

120.000,00

1,37

166/0

421100

Стални трошкови

10.000,00

   

10.000,00

0,11

166/0

421200

Стални трошкови

120.000,00

   

120.000,00

1,37

166/0

421300

Стални трошкови

50.000,00

   

50.000,00

0,57

166/0

421400

Стални трошкови

135.000,00

   

135.000,00

1,55

166/0

421500

Стални трошкови

170.000,00

   

170.000,00

1,95

167/0

422100

Трошкови путовања

20.000,00

   

20.000,00

0,23

168/0

423200

Услуге по уговору

25.000,00

   

25.000,00

0,28

168/0

423300

Услуге по уговору

25.000,00

   

25.000,00

0,28

168/0

423400

Услуге по уговору

35.000,00

   

35.000,00

0,40

168/0

423500

Услуге по уговору

20.000,00

   

20.000,00

0,23

168/0

423700

Услуге по уговору

80.000,00

   

80.000,00

0,92

168/0

423900

Услуге по уговору

20.000,00

   

20.000,00

0,23

169/0

424200

Специјализоване услуге

20.000,00

   

20.000,00

0,23

169/0

424900

Специјализоване услуге

10.000,00

   

10.000,00

0,11

170/0

425100

Текуће поправке и одржавање

30.000,00

   

30.000,00

0,34

170/0

425200

Текуће поправке и одржавање

20.000,00

   

20.000,00

0,23

171/0

426100

Материјал

25.000,00

   

25.000,00

0,28

171/0

426300

Материјал

5.000,00

   

5.000,00

0,05

171/0

426400

Материјал

10.000,00

   

10.000,00

0,11

171/0

426800

Материјал

10.000,00

   

10.000,00

0,11

171/0

426900

Материјал

20.000,00

   

20.000,00

0,23

172/0

444200

Пратећи трошкови задуживања

10.000,00

   

10.000,00

0,11

173/0

465100

Остале дотације и трансфери

700.000,00

   

700.000,00

8,04

174/0

482200

Порези, обавезне таксе, казне и пенали

20.000,00

   

20.000,00

0,23

175/0

512200

Машине и опрема

50.000,00

   

50.000,00

0,57

176/0

515100

Нематеријална имовина – књиге у библиотеци

50.000,00

   

50.000,00

0,57

177/0

515100

Нематеријална имовина

   

30.000,00

30.000,00

0,34

Укупно за главу 4.02

 

8.670.000,00

 

30.000,00

8.700.000,00

100,00

Укупно за раздео 4 Општинска управа

8.670.000,00

 

30.000,00

8.700.000,00

100,00

Укупно за аналитику 002 Општинска библиотека Алибунар

8.670.000,00

 

30.000,00

8.700.000,00

100,00

Укупно за БК 01 Буџет општине Алибунар

8.670.000,00

 

30.000,00

8.700.000,00

100,00

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81