gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на План рада Месне заједнице Јаношик за 2017. годину

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. став 1. тачка 10. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Савета Месне заједнице Николинци, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН РАДА

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ НИКОЛИНЦИ ЗА 2017. ГОДИНУ

  1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на План рада месне заједнице Никоинци за 2017. годину, који је донео Савет месне заједнице Николинци.

  2. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 02-10/2017-04

Алибунар, 30, јануар 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81