gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар

На основу чланова 32. Закона о локалној самоуправи („Служени гласник РС“, број 128/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. и члана 117.Статута општине Алибунар(„Слижбени лист општине Алибунар“, број12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине опстине Алибунар(„Службени лист општине Алибунар“, број 12/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ

ЧЛАНА УРЕЂИВАЧКОГ КОЛЕГИЈУМА БИЛТЕНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. Разрешава се Иван Листмајер функције члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар.

  2. Именује се Ђурица Кашлер на функцију члана Уређивачког колегијума Билтена општине Алибунар.

  3. Мандат новоизабраног члана почиње да тече даном именовања.

  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибнар“.

Број: 020-20/2017-04

Алибунар, 30. јануара 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81