gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Службени лист
  • СЛ 2017/02
  • Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у општини Алибунар

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08, 41/09 и 14/2016), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ПО ПРОГРАМУ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

  1. Разрешава се Славица Радуновић функције члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта по Програму заштите, уређења и коришћења пољоприредног земљишта у општини Алибунар.

  2. Именује се Анита Митровић на функцију члана Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта по Програму заштите, уређења и коришћења пољоприредног земљишта у општини Алибунар.

  3. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана именовања, односно од 30. јануара 2017. године.

  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 020-13/2017-04

Алибунар, 30. јануара 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81