gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Служебни гласник Републике Србије“ број 72/2009 и 52/2011, 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

АЛИБУНАР

  1. Разрешава се Милан Ђан функције члана Школског одбора Економско-трговинске школе „Доситеј Обрадовић“ Алибунар, из реда представника запослених.

  2. Именује се Слободан Вујовић на функцију члана Школског одбора Економско-трговинске школе „Доситеј Обрадовић“ Алибунар, из реда представника запослених.

  3. Мандат новоименованог члана почиње да тече даном именовања, односно од 30. јануара 2017. године и трајаће најдуже до истека мандата Економско-трговинске школе „Доситеј Обрадовић“ Алибунар.

  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 022-3/2017-04

Алибунар, 30. јануара 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81