gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Сава Вељковић'' Добрица

На основу члана 54. и 55. Закона о основама система образовања и васпитања („Служебни гласник Републике Србије“ број 72/2009 и 52/2011, 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 – аутентично тумачење, 68/2015 и 62/2016 – одлука УС), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на 11. седници од 30. јануара 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „САВА ВЕЉКОВИЋ“ ДОБИРЦА

  1. Разрешава се Светозар Тодоровић функције члана Школског одбора Основне школе „Сава Вељковић“ из Добрице, из реда представника запослених.

  2. Именује се Габријела Филиповић на функцију члана Школског одбора Основне школе „Сава Вељковић“ из Добрице, из реда представника запослених.

  3. Мандат новоименованог члана почиње да тече даном именовања, односно од 30. јануара 2017. године и трајаће најдуже до истека мандата Школског одбора Основне школе „Сава Вељковић“ из Добрице.

  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 022-2/2017-04

Алибунар, 30. јануара 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81