gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар

На основу члана 32. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник РС“ број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Универзал“ Алибунар, на 11. седници од 30. јануара 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР

  1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Статут Јавног комуналног предузећа „Универзал“ Алибунар број 177/2017 од 25. 01. 2017. године.

  2. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 023-1/2017-04

Алибунар, 30. јануара 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81