gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о избору члана Општинског већа општине Алибунар (Костике Мургу)

На основу члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 56. став 4. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 29. став 1. и 120. Послословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Албиунар“ број 13/2016 и 18/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог председника Општине Алибунар, на 11. седници Скупштине општине Алибунар, одржаној 30. јануара 2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗБОРУ ЧЛАНА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

КОСТИКЕ МУРГУ изабран је за члана Општинског већа општине Алибунар на време од четири године.

Мандат члана Општинског већа општине Алибунар почиње да тече од дана избора, односно од 30. јануара 2017. године.

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

О б р а з л о ж е њ е:

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 32. став 1. тачка 12. и члана 45. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 56. став 4. и члана члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и и члана 29. став 1. и 120. Послословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Албиунар“ број 13/2016 и 18/2016).

Чланом 32. став 1. тачка 12. Закона о локалној самоуправи порписано је да Скупштина општине бира и разрешава председника општине и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове општинског већа.

Чланом 56. Статута општине Алибунар прописано је да Општинско веће чине председник Општине, заменик председника Општине, као  и11члановаОпштинског већа, које бира Скупштина општине. Председник Општине је председник Општинског већа. Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника Општине, односно председник Општине.

Одредбама члана 30. Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да предлог за чланове општинског већа подноси кандидат за председника општине у писменом облику.

Председник општине Предраг Белић предложио је Мургу Костикеа из Алибунара за кандидата за члана Општинског већа општине Алибунар.

Избор члана општинског већа извршен је 11. седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 30. јануара 2017. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на седници Скупштине општине Алибунар дана 30. јануара 2017. године.

На основу утврђених резултата тајног гласања, утврђено је да је Костике Мургу изабран на функцију члана Општиског већа општине Алибунар.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана доношења Решења.

Број: 013-2/2017-04

У Алибунару, 30. јануара 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81