gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Алибунар за 2017. годину

На основу члана 28. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010 и 38/2015), члана 15. Закона о професионалној рехабилитацији и запшљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“ 36/2009 и 32/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину, Скупштина општине Албиунар, на предлог Савета за запошљавање општине Алибунар, на 11. седници од 30. јануара 2017. године, доноси

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

 1. Усваја се Локални акциони план запољопавања у општини Алибунар за 2017. годину.

 2. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 112-1/17-04

Алибунар, 30. јануара 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

2017. ГОДИНА

 1. УВОД

Локални акциони план запошљавања општине Алибунар за 2017. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ) представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2017. години.

Планом се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати, како би се достигли постављени циљеви и омогућило одрживо повећање запослености.

На основу постојећих чињеница и анализа о приоритетима у области запошљавања, као и одговарајућих иницијатива и пројеката, обезбеђује се услов за приступ средствима Фондова Европске уније и приступ средствима за суфинансирање мера локалне политике запошљавања од стране надлежног Министарства (у даљем тексту: Министарство) и Покрајинског секретаријата (у даљем тексту: Секретаријат).

Правни основ за утврђивање ЛАПЗ-а 2017 представља Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010и 38/2015) иНационални акциони план запошљавања за 2017.годину, којима је дефинисано спровођење активне политике запошљавања у 2017. години. Поред тога, приликом израде овог документа узети су у обзир и захтеви дефинисани Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 32/2013).

Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе може по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање усвојити Локални акциони план.

Ставом 3. члана 41. наведеног Закона, утврђено је да Локални акциони план запошљавања мора бити у сагласности са Националним и Покрајинским акционим планом запошљавања.

Успешно остваривање Локалног акционог плана и предвиђених приоритета и мера подразумева активно учешће и сарадњу свих институција и социјалних партнера. Из тог разлога, поред Општинске управе општине Алибунар и Локалног савета за запошљавање, у припреми и изради ЛАПЗ општине Алибунар учествовала је Национална служба за запошљавање – Филијала Панчево и Национална служба за запошљавање – Испостава Алибунар (у даљем тексту: Национална служба за запошљавање).

У дефинисању и изради ЛАПЗ-а укључени су социјални партнери, релевантне институције и актери, како би се различитим приступима омогућило свестрано сагледавање и приликом реализације планираних програма и мера створили резултати са додатном вредношћу.

 1. ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Општина Алибунар има потенцијал да понуди инвеститорима бројне погодности за пословање као што су добар географски положај, високо квалификована радна снага, пољопривредни и туристички потенцијал.

Целокупну општинску територију окружују веће градске агломерације Панчево, Вршац и Зрењанин, са којима је саобраћајно повезана и чији се гравитирајући утицаји осећају на датом простору.

Са макро регионалног аспекта делимична валоризација географског положаја Алибунара постигнута је активирањем граничног прелаза између Србије и Румуније на линији Алибунар – Пландиште – Вршац - Ватин, што је утицало на валоризацију прометно-географског правца Панчево - Вршац преко Банатског Карловца.

Геоморфолошке, геолошке, климатске, педолошке, хидролошке и хидрографске карактеристике, као и распрострањеност минералних сировина, ловних и риболовних површина, указују на основне потенцијале и ограничења териотрије Алибунара, у оквиру природних услова и ресурса. Основни потенцијали су следећи: велика заступљеност плодног пољопривредног земљишта, разграната каналска мрежа, богатство енергетским сировинама, заштићена природна добра, велика ловна површина са разноврсном ловном дивљачи, посебно у ловишту Делиблатска пешчара, итд. С друге стране, основна ограничења земљишта између осталог су: висок ниво подземних вода и изразита ветровитост (кошавско подручје).

Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоурпаве за 2014. годину (''Сл.гласник РС'', бр. 104/2014), Општина Алибунар спада у недовољно развијени регион у којима је вредност бруто-домаћег производа испод вредности републичког просека а спада у III групу степена развијености у распону од 60% до 80% републичког просека.

Као основа за анализу досадашњег привредног развоја општине Алибунар коришћени су подаци Републичког завода за статистику, подаци Одељења за привреду, јавне службе и развој општине Алибунар, као и резултати извршене анкете мањег броја субјеката планирања (појединачна предузећа и др.).

Пољопривреда је основна привредна грана и носилац развоја општине Алибунар, оријентисана је на производњу сировине за прехрамбену индустрију, која и поред тога није развијена.Индустрија је област која би у планском периоду требала да постане генератор развоја Општине.

Најважнији елементи Националне стратегије развоја малих и средњих предузећа и предузетништва, а који су релевантни за општину Алибунар, односе се на развој сектора који су способни да подстакну развој и повећају запосленост, те представљају потенцијал развоја Општине, а то су прерада пољопривредних производа, динамичнији развој туризма, трговине и угоститељства.

Развој мале привреде подразумева поред развоја приватног предузетништва и самосталних радњи и читав низ делатности које се могу организовати у оквиру постојећих привредних капацитета и у сеоским домаћинствима.

Општина Алибунар има солидан туристички потенцијал. Налази у централном делу јужнобанатске равнице, између плодних њива и алибунарске и иланџанске мочваре. Кроз општину пролази међинародни пут Е-70 Београд – Вршац – Темишвар, газдује туристички најатрактивнијим северо-западним делом Делиблатске пешчаре, има много извора геотермалних вода која стварају потенцијал за развој здравственог туризма. У случају да се правилно и једновремено комбинују потенцијали, планови развоја, средства као и активности носилаца послова у области туризма се може очекивати да туризам постане значајна привредна активност Општине.

На општинском нивоу постоји позитиван тренд броја новооснованих предузетничких радњи. Тренду броја новооснованих привредних субјеката доприноси и политика Националне службе за запошљавање која својим програмима доприноси стварању услова и даје подстицај новим предузетницима, како у погледу едукације тако и давањем подстицајних новчаних средстава. Све је већи приступ државним инвестиционим фондовима и коришћењу њихових кредитних линија.

Према републичким статистичким подацима за запослене по општинамаи регионима у РС из 2015.године, а везано је за податке у 2014.години, у општини Алибунар је било запослено 2.326 лица, од тога су 45,1% жена.

Запослени у правним лицима (привредно друштво, предузећа, установе, задруге и друге организације) је 1.673 лица а у приватним предузетницима (лица која самостално обављају делатност) и запослени код њих је 689 лица, што је 42% од укупно запослених.

Према делатностима, највише је запослено у преађивачкој индустрији (311) и пољопривреди, шумарству и рибарству (229), затим у трговини на велико и мало и поправка моторних возила (122), саобраћају и складиштење (84) и снабдевање водом и управљање отпадним водама (69), а врло мало у снабдевању ел. енергијом, гасом и паром (15) грађевинарству (11) и услугама смештаја и исхране (1).

Према секторима је то следећи однос: предњачи образовање (369), здравствена и социјална заштита (262) и државна управа и обавезно социјално осигурање (75), затим у стручним, научним, иновационим и техничким делатностима (37), а врло мало у уметности, забави и рекреацији (19), финансијске делатности и делатности осигурања (14), информисању и комуникацији (10), административним и помоћним услужним делатностима (29, а остале услужне делатности (4).

Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом по подацима периода јануар-децембар, је: 2010.година – 23.007,00 динара, 2011.година – 25.662,00 динара, 2012.година – 29.051,00 динара, 2013.година – 30.346,00 динара, 2014.године – 30.923,00 динара и 2015.године – 29.607,00 динара.

На основу наведених података, уочава се пад износа зараде у односу на претходне две године.

 1. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Према подацима пописа становништва из 2011. године општина Алибунар има укупно 20.151 становника. Општина Алибунар бележи негативан тренд односно пад броја становника (према попису из 2002. године, општина је имала 22.954 становника).

Општина Алибунар по својим карактеристикама спада у групу неразвијених, ретко насељених, разуђених и национално хетерогених општина. Према критеријумима ОЕСР, Алибунар спада у општине које имају густину насељености испод 150 становника по км², тј. у руралне општине.

Основне демографске карактеристике општине су: смањење укупног броја становника, веома изражен негативан природни прираштај, погоршање старосне структуре и виталних карактеристика популације, неповољна образовна и квалификациона структура становништва.

Анализа структуре становништва по великим добним групама указује на неповољну старосну структуру становништва. Највећи проценат опадања становника је у старосној групи до девет година. Најважнији фактор таквог стања јесте изузетно негативна стопа природног прираштаја услед веома ниске стопе наталитета. На прилично велику вредност опадања у старосној групи од 20 до 60 година старости, поред негативне стопе прираштаја, утиче и исељавање омладине и радно способног становништва, као последица лоше економске ситуације.

По попису из 2011. године, када су у питању подаци о компјутерској писмености на нивоу Јужнобанатске области, 51,88% становништва се изјаснило као компјутерски неписмено, док делимично познавање рада на рачунару има 15,82% становништва. 92,29% чине лица која су се изјаснила да су компијутерски писмена. Када су питању компијутерски неписмена лица 54,01% чине жене, док су 45,99% мушкарци.

Према Републичким статистичким подациману општини Алибунар за 2015.годину, регистрована запосленост је укупно 3.280, од тога запослени у правним лицима (привредна друштва, предузећа, установе, задруге и друге организације) је 1.856; приватних предузетника и запослених код њих је 692; регистрованих индивидуалних пољопривредника је 732.

Према истом извору података, број запослених на 1.000 становника укупно је 171, од тога запослени у правним лицима је 97.

Национална служба за запошљавање је сервис који пружа квалитетне услуге незапосленим лицима и послодавцима у овој општини. Она је уједно и носилац нових активности и мера – организовања додатних обука и тренинга у области рада са клијентима. Од Националне службе за запошљавање добијени су следећи статистички подаци незапослених лица, битни за анализу и планирање мера политике запошљавања у Локалној самоуправиса стањем на дан 30.112016.године.

Суфицитарна занимања у трећем степену стручне спреме су кувари, продавци, аутомеханичари, бравари, у четвртом степену стручне спреме су пољопривредни, машински, економски и хемијски техничари. У шестом степену стручне спреме то су струковни економисти, а у седмом дипломирани економисти.

Радници обућарске струке могли би се разврстати у категорију дефицитарних занимања с обзиром на фабрику која постоји на локалном тржишту.

Током 2016.године у Алибунару је у програм стручне праксе по ЛАПЗ-у укључено 10 лица, у јавне радове по ЛАПЗ-у 15 лица.

Подаци о укључености лица у репуличке и покрајинске програме ниси били у могућности да се системски излистају.

У односу на 2015.годину, у 2016.години се се укупан број незапослених лица смањио за 235, од тога жена за 109.

Из доле приложеног табеларног прегледа, по степену стручне спреме, и даље је евидентирано да је највише незапослених лица I степена стручне спреме која чак чине половину од укупно незапослених лица, затим IV и III степена, а најмање VII-2 и V степена.

Незапослена лица која први пут траже запослење у односу на укупан број чине око 45 % а њих углавном чине незапослена лица са I степеном стручне спреме а значајан је и број лица са IV степеном. Нема евидентираних незапослених лица VII-2 степена која први пут траже запослење а најмањи број је незапослених лица V и VI-1 степена. Особа са инвалидитетом је највише незапослено са I, IV и III степеном стручне спреме.

Незапослена лица по полу и степену стручне спреме

 

Незапослена лица

Претходно радно искуство

Особе са инвалидитетом

Први пут траже запослење

Укупно

Жене

Укупно

Жене

Укупно

Жене

УКУПНО

2.667

1.289

1.161

632

17

4

Степен стручне спреме

I

1.273

605

659

365

6

1

II

84

39

17

12

1

0

III

507

181

168

69

4

0

IV

618

348

237

135

5

3

V

4

2

2

2

0

0

VI-1

39

22

3

2

0

0

VI-2

48

30

29

17

0

0

VII-1

93

61

46

30

1

0

VII-2

1

1

0

0

0

0

VIII

           

Из доле приложеног табеларног прегледа, по дужини тражења посла у 2016.години, највише незапослених лица је од 3 до 5 година, 5 до 8 година, 1 до 2 године и преко 10 година, док је најмањи број незапослених лица од 9 до 12 месеци, што се незнатно разликује од 2015.године где је евидентиран најмањи број незапослених лица по дужини трајања посла од 6 до 9 месеци.

Када је у питању претходно радно искуство, односно први пут траже запослење/без радног искуства, у 2016.години је евидентиран највећи број незапослених лица која преко 10 година траже прво запослење а од тога жене око 70%, затим 1 до 2 године од тога жене око 50% и 5 до 8 година од тога жене око 60%. Особа са инвалидитетом је највише евидентирано која преко 10 година траже запослење, затим 3 до 5 година и 2 до 3 године.

Незапослена лица по полу и дужини тражења посла

 

Незапослена лица

Просечна дужина тражења посла (у месецима)

Претходно радно искуство

Особе са инвалидитетом

Први пут траже запослење/без радног искуства

Укупно

Жене

Укупно

Жене

Укупно

Жене

Укупно

Жене

Дужина тражења посла

до 3 месеца

261

97

1,59

1,70

105

47

0

0

3 до 6 месеци

197

90

4,57

4,45

91

42

2

1

6 до 9 месеци

151

65

7,27

7,41

60

28

0

0

9 до 12 месеци

108

51

10,43

10,34

43

23

0

0

1 до 2 године

355

164

17,34

17,16

162

84

1

0

2 до 3 године

255

130

28,85

29,21

106

59

3

2

3 до 5 година

421

186

47,35

47,10

169

81

4

0

5 до 8 година

382

178

75,97

75,65

131

77

1

0

8 до 10 година

198

117

106,63

106,91

98

59

1

1

преко 10 година

339

211

188,53

193,45

196

132

5

0

УКУПНО

2.667

1.289

56,63

64,96

1.161

632

17

4

Из доле приложеног табеларног прегледа незапослена лица по полу, степену стручне спреме и годинама старости која први пут траже запослење највећи број чине незапослена лица старости 35-39 година и 40-44 године а од тога жене чине око 50%. Од незапослених лицаIV степена су старости 20-24 године.

Нeзапослена лица по полу, степену стручне спреме и годинама старости од 15 до 40 година

Први пут траже запослење/

без радног искуства

УКУПНО

15-19 год

20-24 год

25-29 год

30-34 год

35-39 год

Укупно

Жене

Укупно

Жене

Укупно

Жене

Укупно

Жене

Укупно

Жене

Укупно

Жене

УКУПНО

1.161

632

87

44

241

106

197

102

125

76

139

81

I степен стр. спреме

659

365

32

16

67

30

89

44

74

41

100

58

II степен стр. спреме

17

12

1

0

2

1

1

1

3

3

3

3

III степен стр. спреме

168

69

12

5

50

17

34

11

24

13

25

13

IV степен стр. спреме

237

135

42

23

98

44

32

20

15

13

10

6

V степен стр. спреме

2

2

                   

VI-1 степен стр. спреме

3

2

           

2

1

   

VI-2 степен стр. спреме

29

17

   

13

6

12

7

3

3

1

1

VII-1 степен стр. спреме

46

30

   

11

8

29

19

4

2

   

Нeзапослена лица по полу, степену стручне спреме и годинама старости од 40 до 65 година

Први пут траже запослење/ без радног искуства

УКУПНО

40-44 год

45-49 год

50-54 год

55-59 год

60-64 год

Укупно

Жене

Укупно

Жене

Укупно

Жене

Укупно

Жене

Укупно

Жене

Укупно

Жене

УКУПНО

1.161

632

133

82

64

34

54

37

65

41

31

16

I степен стр.спреме

659

365

95

58

3

0

42

27

       

II степен стр,спреме

17

12

4

4

3

2

       

3

1

III степен стр.спреме

168

69

17

7

12

7

   

2

1

   

IV степен стр.спреме

237

135

15

12

1

1

11

9

       

V степен стр.спреме

2

2

1

1

1

1

           

VI-1 степен стр.спреме

3

2

                   

VI-2 степен стр.спреме

29

17

                   

VII-1 степен стр. спреме

46

30

1

0

   

1

1

       

Што се тиче угрожених категорија, евидентирано је укупно 2.593 лица, од тога 17 лица особа са инвалидитетом од тога жене 4, млади до 30 година старости укупно 712 од тога жене 344, дугорочно незапослени укупно 1.950 од тога жене 986, корисници новчане накнаде у случају незапослености укупно 51 од тога жене 20, технолошки вишкови 193 од тога жене 91, технолошки вишкови старији од 55 година укупно 70 од тога жене 23, самохрани родитељи 150 од тога жене 115, оба незапослена родитеља укупно 837 од тога жене 396, интерно расељена лица укупно 19 од тога жене 8, избеглице укупно 1 од тога жене 0, корисници новчане социјалне помоћи укупно 474 од тога жене 227, деца у хранитељским породицама укупно 2 од тога жене 1, нема регистрованих повратника из иностранства по споразуму о реадмисији, повратници из затвора укупно 1 од тога жене 0, Роми укупно 84 од тога жене 38, нема регистрованих жртви трговине људима и жртве породичног насиља. Осталих угрожених категорија укупно је 286 од тога жене 135. Лица без школе или са непотпуном основном школом укупно је 439 од тога жене 215.

Најугроженије групе незапослених лица су дугорочно незапослени, оба незапослена родитеља, млади до 30 година старости, корисници социјалних давања, затим особе са инвалидитетом, избегла и расељена лица.

Општина и Национална служба за запошљавање посебну пажњу посвећују друштвеној инклузији ове групе.

 1. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Кључни елементи политике запошљавања усмерене ка повећању запослености су: подршка инвестицијама, подршка предузетништву и унапређење финансијских подстицаја да би се рад више исплатио.

Таква политика треба да доведе до стабилног раста запослености, повећања продуктивности, спречавања искључености са тржишта рада, отварање нових радних места, веће улагање у људски капитал и подстицање социјалне инклузије на тржишту рада.

Категорије теже запошљивих лица и рањиве категорије као што су особе са инвалидитетом, самохрани родитељи, Роми, избегла и расељена лица, лица млађа од 30 година и старија од 50 година, дугорочно незапослена лица, незапослени без квалификација и нискоквалификовани, вишкови запослених, повратници по споразуму о реамисији, жене жртве породичног насиља и корисници новчане социјалне помоћи, у 2017. години ће имати приоритет за запошљавање и укључивање у мере активне политике запошљавања.

Поред Националне службе за запошљавање – испоставе Алибунар и Националне службе за запошљавање – Филијала Панчево, која је носилац политике запошљавања на територији oпштине Алибунар, 2010. године формиран је Локални савет за запошљавање општине Алибунар, као саветодавно тело које даје мишљења и препоруке у вези питања од интереса за унапређење запошљавања и то: плановима запошљавања, програмима и мерама активне политике запошљавања, прописима из области запошљавања и другим питањима у области запошљавања.

Ради ефикасније реализације утврђених циљева политике запошљавања, oпштина Алибунар конкурише на расписане јавне позиве за учешће у суфинансирању програма или мера активне политике запошљавања које спроводе Националне службе за запошљавање и Секретаријат.

У складу са Законом а на предлог Локалног савета за запошљавање, Општинско веће општине Алибунарје утврдило предлог буџета општине Алибунар за 2017. годину којим су опредељена средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара за реализацију политике запошљавања.

Формирањем Локалног савета за запошљавање и доношењем програма активне политике запошљавања, Локална самоуправа је препознала могућност да утиче на политику запошљавања на својој територији и да планира и утврди мере за смањење незапослености и повећање запослености.

 1. ПРОБЛЕМИ У СПРОВОЂЕЊУ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

SWOT анализа – процена ризика и потенцијала тржишта рада:

СНАГЕ

СЛАБОСТИ

 • Повољан положај општине

 • Људски ресурси

 • Добра основа за основно образовање и средње образовање

 • Постојање стратегије развоја, савет за запошљавање

 • Расположиви ресурси (пољопривреда, индустријска зона, туризам)

 • Инфраструктура

 • Вишејезичност

 • Отвореност за нове идеје, међународна сарадња

 • Разноликост делатности приватних послодаваца

 • Слабо развијена привреда

 • Недостатак средстава за инвестиције

 • Велика оријентација на општински буџет

 • Недовољно коришћење екстерних извора финансирања, низак ниво информисаности јавности и могућностима које пружа систем

 • Недовољна стимулација за отварање нових радних места

 • Несигурност радних места у појединим преудзећима

 • Висок степен незапослености

 • Неодговарајућа квалификациона структура

 • Неусаглашеност понуде и потражње радне снаге

 • Висок удео % старих грађана у радној снази, висок ниво удела жена у укупној незапослености

 • Недовољно радних места за особе са инвалидитетом

 • Непостојање институција за образовање одраслих

 • Непознавање страних језика

 • Организованост привредника (мали, велики)

 • Лоше стање инфраструктуре

МОГУЋНОСТИ

ПРЕТЊЕ

 • Развој пољопривреде

 • Развој туризма

 • Регионална, међуопшти-нска сарадња и програми

 • Примери добре праксе из окружења

 • Реформски програми државе

 • Растући приватни бизнис сектор

 • Понуда програма размене и едукације

 • Одлив кадрова

 • Смањење броја радних места

 • Дугорочна незапосленост и губитак мотивације

 • Услови финансирања, недостатак повољних кредита

 • Високи трошкови увођења нових технологија

 • Затварање малих предузећа

 • Прекид ранијих економских односа

 • Не постоје стандарди и нормативи услуга

 • Спор процес стандардизације квалитета (ИСО....)

 • Висок проценат сиве економије (рад на црно)

 1. ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У 2017. ГОДИНИ

На основу уочених проблема дефинисани су општи циљеви активне политике запошљавања који ће се делом реализовати у 2017. години:

Повећање запослености отварањем нових радних места

Раст запошљавања и као стратешки циљ одрживо повећање запослености, посебно у приватном сектору, зависи од повећања не само броја, већ и квалитета радних места, односно од повећања такозваних ''добрих послова''. У том смислу успех локалне самоуправе у другим економским активностима, посебно у стварању предуслова за привлачење страних директних инвестиција, стварање предуслова за отварање нових малих и средњих преудзећа, развој предузетништва.

У циљу постизања напретка, покренути процесе на оживљавању туризма као алтернативе за прелиминарно, али и допунско стицање прихода, обезбедити услове за развој прерађивачке индустрије, систематски радити на побољшању инфраструктуре, спроводити посебне програме ради повећања атрактивности локација за инвеститоре ван седишта општине, систематски обезбедити привредним субјектима квалитетан приступ информацијама о доступним средствима ЕУ и подршку при аплицирању за исте.

Улагање у људске ресурсе

У основи економског раста и развоја иновативне и конкурентне привреде, са више послова и са бољим пословима, налази се улагање у људски капитал и квалитет система образовања. Превазилажење постојеће ситуације у првом реду подразумева реализовање програма стручног оспособљавања младих који први пут заснивају радни однос.

Постићи напредак у прилагођавању система образовања захтевима пословне заједнице, дефинисању квалитетних програма преквалификација у сарадњи са свим заинтересованима и обезбедити потребне предуслове, у континуитету реализовати курсеве који ће повећати шансу угрожених категорија незапослених за равноправан повратак на тржиште рада.

Развој људских ресурса подразумева и преиспитивање и побољшање квалитета услуга локалне самоуправе.

Социјална инклузија

Одређен број грађана општине налази се на самој маргини друштва без могућности да постане продуктиван део друштвене заједнице. Њима је готово онемогућен приступ институцијама, органима власти и процесима доношења одлука, што утиче на њихов појачан осећај немоћи и немогућности да утичу на сопствени живот. Најчешће је то последица недостатка основних знања, немогућности за доживотним учењем, сиромаштва, и дискриминације по различитим основама. Оваква социјална искљученост удаљава појединце, али и групе становништва од могућности за запослење и остваривање прихода. Побољшање положаја рањивих група на тржишту рада и њихово запошљавање је изазов. Посебни програми и мере усмерени су на подизање нивоа запошљавања, али и на подстицање послодаваца да запошљавају лица која припадају рањивим категоријама. Незапослена лица која припадају рањивим категоријама имаће предност приликом укључивања у мере активне политке тржишта рада.

 1. ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Акционим планом се утвређују приоритети активне политике запошљавања за 2017. годину и то су:

 • усклађивање понуде и потражње радне снаге на тржишту рада,

 • спровођење стручног усавршавања и стицања додатних знања и вештина у циљу добијања квалификоване радне снаге,

 • отварање нових радних места,

 • реализовање програма стручног оспособљавања младих који први пут заснивају радни однос,

 • подстицање запошљавања теже запошљивих група незапослених лица и рањивих категорија,

 • унапређење социјалног дијалога на територији општине,

 • подршка смањењу неформалног рада.

 1. МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У 2017. ГОДИНИ

Утврђени приоритети, циљеви и задаци постижу се спровођењем мера активне политике запошљавања.

Мере активне политике запошљавања реализују органи општинске управе и Локални савет за запошљавање општине Алибунар у сарадњи са Националном службом за запошљавање и осталим установама, организацијама и удружењима из области запошљавања.

Мере активне политике запошљавања које се финансирају средствима из републичког буџета, а реализују се преко НСЗ:

 1. Посредовање у запошљавању лица која траже запослење

 2. Професионална оријентација и саветовање о планирању каријере

 3. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих

 4. Подршка самозапошљавању

 5. Додатно образовање и обука

 6. Подстицаји за запошљавање кориснике новчане накнаде

 7. Јавни радови

 8. Мере активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом

 9. Суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања средствима из републичког буџета (по захтеву аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе)

 10. Пакет услуга за незапослена лица која имају приоритет за укључивање у мере активне политике запошљавања

Националним акционим планом запошљавања за 2017. годину, планирано је суфинансирање следећих програма и мера активне политике запошљавања предвиђених преко ЛАПЗ 2017, средствима из републичког фонда:

 1. Програм јавни радови

 2. Програм стручна пракса

 3. Програм стицања практичних знања за неквалификована лица

 4. Субвенција за самозапошљавање

 5. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих

Локалним акционим планом за 2017. годину предвиђене су следеће мере:

 1. Организовање јавних радова од интереса за општину Алибунар

Јавни радови од интереса за општину су мера активне политике запошљавања, која се организује у циљу запошљавања, очувања и унапређења радних способности незапослених лица и остваривања одређеног друштвеног интереса.

На пословима јавних радова запошљавају се првенствено теже запошљива незапослена лица и лица из рањивих категорија ди остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни радови из области културе се искључиво реализују за особе са инвалидитетом.

Јавни радови на територији Општине Алибунар у 2017. години организоваће се у области социјалних, хуманитарних, културних и комуналних активности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе у трајању од највише 4 месеци.

Право учествовања у поступку спровођења Јавних радова имају: јавна предузећа и установе, јавно комунално предузеће, привредна друштва, предузетници, задруге, друштвене организације, удружења грађана и орган локалне самоуправе.

Средства намењена за организовање Јавних радова користе се за зараде незапослених лица укључених у јавне радове, за накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада, трошкове спровођења јавних радова и трошкове за организовање обуке.

Место обављања делатности послодавца, тј. место рада лица које буде запослено или радно ангажовано, као и место вођења евиденције незапосленог лица је са територије општине Алибунар.

Очекивани резултати су запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих. Индикатор је број запослених лица из наведене категорије.

 1. Подстицање запошљавања младих путем финансирања стручног оспособљавања за самосталан рад у струци – стручна пракса

Програм стручне праксе обухвата стицање практичних знања и вештина засамосталан рад у струци без заснивања радног односа, ради стицања искуства за полагање приправничког односно стручног испита у складу са законом или општим актом послодавца. Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци са најмање средњим образовањем, без обзира на године живота. Мера траје у складу са законом а најдуже 12 месеци.

Очекивани резултати су запошљавање младих незапослених лица ради стицања искуства за полагање приправничког/стручног испита. Индикатор је број младих запослених лица.

 1. ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Финансирање програма предвиђених Локалним акционим планом запошљавања у 2017.години ће се обезбедити из:

 1. средстава буџета локалне самоуправе, тј. општине Алибунар;

 2. средстава републичког буџета, преко Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Националне службе за запошљавање;

 3. специфичних донација предузећа и партнера из приватног сектора;

 4. других извора.

Суфинансирање програма активне политике запошљавања средствима из републичког буџета

Општина Алибунар ће до 31. јануара 2017.године, преко надлежне Филијале Панчево НСЗ, поднети министарству надлежном за послове запошљавања захтев за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених у НАПЗ и то за програма јавни радови од интереса за општину Алибунар у износу од 600.000,00 динара.

Након одлуке ресорног министра о учешћу РС у финансирању програма или мера активне политике запошљавања, Општина Алибунар и надлежна Филијала НСЗ ће закључити споразум о начину и поступку реализације програма политике запошљавања, као и другим питањима од значаја за њихово спровођење.

 1. НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Мере предвиђене у ЛАПЗ-у реализоваће Локални савет за запошљавање, Општина Алибунар у сарадњи са Националном службом за запошљавање и осталим установама, организацијама и удружењима из области запошљавања, као и социјалним партнерима.

6.

На основу члана 15. Закона о ванредним ситацијама („Службени гласник РС“ број 111/2009, 92/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о локланој самоуправи („Службени гласник РС“ број 128/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 14. став 1. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације (”Службени гласник РС”, број: 98/2010), члана 40. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 13/2016), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар и Општинског штаба за ванредне ситације општине Алибунар, на 11. седници од 30. јануара 2017. године, доноси

ПРОГРАМ РАДА

ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2017. ГОДИНУ

Р.Б.

НАЗИВ ЗАДАТКА АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ

САРАЂУЈЕ

РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАПОМЕНА

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Организациони, кадровски и др. по-слови из надлежно-сти рада Штаба

К-даант Штаба

 • заменик к-данта,

- начелник Штаба

током године

 

3.

Разматрање ста-ња исправности инсталираних си-рена на подручју Општине и утвр-ђивање плана ме-ра за отклањање уочених недостатака.

Штаб и наддлежна сл. Општинске управе

- надлежна сл. МУП-а

 • начелник Опш.управе,

март

 

4.

Разматрање пре-длога Плана за-штите и спасавања у ванредним ситу-ацијама Општине, по врстама опасности

Штаб

- надлежна сл. МУП-а,

- начелник Општинске управе

Јун - септембар

 

5.

Разматрање пре-длога Плана ева-куације општине Алибунар

 

6.

Разматрање пре-длога Плана за-штите од удеса

 

7.

Обављање по-слова и задатака унапређења ме-ра заштите и спа-савања по врста-ма опасности.

Штаб

- надлежна сл. МУП-а

током године

по потреби

8.

Разматрање ана-лизе стања и до-стигнутог степена припрема субјека-та заштите и спа-савања на подру-чју Општине.

 • надлежна сл. МУП-а,

 • Општинска управа

јун

 

9.

Разматрање ана-лизе стања попу-не и достигнути степен спремно-сти јединица опште намене на подручју Општине

 • Општинска управа

јун

 

10.

Разматрање пре-длога Програма обуке припадника јединица опште намене

 • Општинска управа

Јун

 

11.

Разматрање пре-длога планираних финансијских сре-дстава за потребе ванредних ситуа-ција у 2018. год.

 • Општинска управа

новембар

 

12.

Обављање др. по-слова и задатака по предлогу Репу-бличког, Покраји-нског и окружног ШЦЗ или надле-жне сл. МУП-а.

 • надлежни Штабови ЦЗ и

 • наддлежна сл. МУП-а

Током године

13.

Израда предлога Извештаја о раду Штаба за 2017.г.

Надлежна сл. МУП-а,

децембар

 

14.

Израда предлога Програма рада Штаб 2018.г.

 

Број: 020-2017/2017-04

Алибунар, 30. јануара 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81