gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о приступању изради Плана детаљне регулације за Излетиште ''Девојачки бунар''

Наосновучлана 46. Закона о планирању и изградњи ("Службенигласник РС"бр. 72/09 и 81/09 –исправка,64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13,-УС, 132/14, 145/14, 132/14 и 145/14), чланова 15. и 40. Статута општине Алибунар ("Службени лист општине Алибунар" бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 120. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 13/2016 и 18/2016), а по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове општине Алибунар, бр. 06-5/2017-04 од 20. јануара 2017. године, Скупштина општине Алибунар на 11.седници одржаној дана30. јануара 2017. године, доноси

О Д Л У К У

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

ЗА ИЗЛЕТИШТЕ ''ДЕВОЈАЧКИ БУНАР''

Члан 1.

Приступа се изради Плана детаљне регулације за Излетиште ''Девојачки бунар'' (у даљем тексту: План детаљне регулације).

Члан 2.

Подручје Плана детаљен регулације се налази у катастарској општини Банатски Карловац, а највећим делом и у границама СРП ''Делиблатска пешчара'', који је одређен Просторним планом подручја посебне намене спедијалног резервата природе ''Делиблатска Пешчара'' (''Сл.лист АПВ'', бр. 8/2006) и Просторним планом Општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2012).

Подручје Плана детаљне регулације обухвата зону кућа за одмор у оквиру граница СРП ''Делиблатска пешчара'', зону туристичког локалитета примарног значаја ''Девојачки бунар'', као и мали део зоне кућа за одмор изван граница СРП ''Делиблатска пешчара''.

Опис прелиминарне границе обухвата Плана детаљне регулације је следећи:

Граница обухвата плана почиње од тачке 1, која се налази на међној линији између парцела 6490 и 6653, к.о. Банатски Карловац, на одстојању од 64 метара од тромеђе парцела 6652, 6653 и 6490 к.о. Банатски Карловац. Граница затим наставља у правцу северозапада и иде уз међну линују између парцела 6490 и 6653 к.о. Банатски Карловац до тачке 2, која се налази на растојању од 523 метара од тачке 1. Граница наставља у правцу југозапада, сече парцеле 6656 и 6649 к.о. Банатски Карловац и долази до тачке 3, која се налази на тромеђи парцела број 6649, 6510/4 и 6511/1 к.о. Банатски Карловац. Од тачке 3, граница наставља у правцу југозапада, југоисточном границом парцеле 6510/4 к.о. Банатски Карловац до тачке 4, која се налази на тромеђи парцела 6510/4, 6511/1 и 6510/3 к.о. Банатски Карловац. Граница скреће у правцу северозапада и границом парцеле 6510/4 к.о. Банатски Карловац долази до тачке 5, која се налази на тромеђи парцела 6510/4, 6510/3 и 6509 к.о. Банатски Карловац. Граница наставља у правцу северозапда, сече парцеле 6509, 6505/2, 6505/1, 6505/10 и 6504/6 к.о. Банатски Карловац и долази до тачке 6, која се налази на међној линији између парцела 6504/6 и 6504/11 к.о. Банатски Карловац, која је уједно и тачка 7. Граница наставља границом парцеле 6504/5 к.о. Банатски Карловац и долази до тачке 8, која се налази на тромеђи парцела 6504/5, 6503/18 и 6649 к.о. Банатски Карловац. Граница наставља истим парвцем и у пресеку са југозападном границом парцеле 6490 к.о. Банатски Карловац чини тачку 9. Граница настаља у правцу северозапада, границом парцеле 6490 к.о. Банатски Карловац до тромеђе парцела 6490, 5834 и 6489 к.о. Банатски Карловац, која чини тачку 10. Граница наставља преко парцеле 5834 к.о. Банатски Карловац до тачке 11, која се налази на тромеђи парцела 5834, 5835 и 5836 к.о. Банатски Карловац. Граница даље наставља у правцу североистока северном границом парцеле 5834 к.о. Банатски Карловац, затим границом парцеле 6708, а затим и границом парцеле 6730 к.о. Банатски Карловац и долази до тачке 12, која се налази на тромеђи парцела 6730, 6728 и 6727 к.о. Банатски Карловац. Граница се ломи и пресеца парцеле 6730 и 6731 к.о. Банатски Карловац и долази до тачке 13, која се налази на тромеђи парцела 6731, 6735 и 6734 к.о. Банатски Карловац. Граница наставља у правцу југоистока границом парцеле 6734, затим границом парцеле 6756 к.о. Банатски Карловац до тачке 14, која се налази на удаљености од 386 метара од међне линије парцела 6734 и 6756 к.о. Банатски Карловац. Граница наставља у правцу југа и сече парцелу 6757 и долази до међне линије парцела 6757 и 6758 к.о. Банатски Карловац, до тачке 15, која се налази на удаљености од 126 метара од тачке 14. Граница наставља границом парцела 6757 и 6758 к.о. Банатски Карловац, у правцу југозапада и долази до тачке 16 која се налази на удаљености од 22,5 метара од тачке 15. Граница наставља на југ и долази до тачке 17 која се налази на међној линији између парцела 6757 и 6759, на удаљености од 239 метара од најсеверније тачке границе између парцела 6757 и 6759 к.о. Банатски Карловац. Граница наставља југоисотчно, међном линијом између парцела 6757 и 6759 к.о. Банатски Карловац и долази до тачке 18, која се налази на удаљености од 115 метара од тачке 17. Граница наставља југоисточно, сече парцелу 6759 к.о. банатски Карловац и долази до тачке 19 која се налази на међној линији између парцела 6757 и 6759 к.о. Банатски Карловац, на удаљености од 76 метара од тачке 18. Граница наставља у правцу југоистока, границом парцеле 6759 к.о. Банатски Карловац и долази до тачке 20, која се налази на граници парцеле 6759 к.о. Банатски Карловац, на удаљености од 66 метара од тачке 19. Граница наставља у правцу југозапада, прелази преко парцела 6757, 6676, 6677, 6678, 6679 и 6680 к.о. Банатски Карловац и долзаи до тачке 21, која се налази на граници парцеле 6681 к.о. Банатски Карловац, на растојању од 286 метара од тачке 20. Граница наставља границом парцеле 6681 к.о. Банатски Карловац до тачке 22 која се налази на тромеђи парцела 6680, 6681 и 6682/1 к.о. Банатски Карлова. Граница наставља у правцу југа и југоистока међном линијом између парцела 6681 и 6682/1 к.о. Банатски Карловац и долази до тачке 23 која се налази на растојању од 253 метра од тачке 22. Граница затим наставља у правцу југозапада, сече парцеле 6682/1, 6490 и 6662 к.о. Банатски Карловац и долази до почетне тачке 1.

Површина оквирне границе обухвата Плана детаљне регулације износи 101,7601 hа.

Коначна граница обухвата Плана детаљне регулације биће дефинисана Нацртом плана.

У прилогу се налази графички приказ прелиминарне границе обухвата Плана детаљне регулације.

Члан 3.

Законски основ за израду Плана детаљне регулације је члан 27. Закона о планирању и изградњи, а плански основ за израду Плана детаљне регулације су Просторни план подручја посебне намене спедијалног резервата природе ''Делиблатска Пешчара'' (''Сл.лист АПВ'', бр. 8/2006) и Просторни план Општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2012).

Просторним планом подручја посебне намене спедијалног резервата природе ''Делиблатска Пешчара'' (''Сл.лист АПВ'', бр. 8/2006), у текстуалном делу плана, под 8.3. – Мере и инструменти за реализацију плана, предвиђена је даља разрада овог плана израдом урбанистичког плана одговарајуће регулационе разраде за туристички локалитет примарног значаја ''Девојачки бунар'', као и урбанистичког плана одговарајуће регулационе разраде зоне кућа за одмор у границама СРП ''Делиблатска Пешчара''. Обухват Плана детаљне регулације обухвата обе поменуте зоне које су вишим планом предвиђене за даљу урбанистичку разраду. План детаљне регулације мора да поштује све одговарајуће смернице и услове који су дефинисани вишим плановима.

План детаљне регулације треба да преузме и разради решења из Стратегије развоја општине Алибунар 2014-2020 (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 35/2013).

За израду Плана детаљне регулације треба корстити катастарске подлоге – детаљни листови 25 и 29 к.о. Банатски Карловац, ортофото снимке, сателитски снимак и остале званичне и одговарајуће подлоге и снимкове. Поред званичних и наведених подлога, за делове обухвата Плана детаљне регулације на којима се укаже потреба, потребно јје спровести додатно геодетско снимање.

Члан 4.

Планирање, коришћење, уређење и заштиту протора треба засновати на принципима унапређења начина коришћења подручја обухвата Плана детаљне регулације у складу са планираном наменом и саобраћајним положајем, уз очување и унапређење животне средине, уз поштовање стандарда безбедности и економске исплативости.

Члан 5.

Израдом Плана детаљне регулације ће бити у потпуности дефинисано постојеће стање на предметном подручју, стање парцела и изграђених објеката, како приватних, тако и јавних, укључујући објекте јавне инфраструктуре.

Израдом Плана детаљне регулације ће бити сагледане могућности даљег просторног развоја на предметном подручју, у односу на дефинисане основне намене предметног подручја, затим развој инфраструктуре и осталих јавних садржаја, а свес а акцентом на развој основних намена овог подручја. Основна намена подручја су туристички садржаји и куће за одмор. Туристички садржаји обухватају смештајне капацитете, занатске и услужне делатности, винске подруме и слично. Намена кућа за одмор обухвата објекте за повремено становање и викенд боравак, а могући су и садржаји сеоског туризма, услужне и занатске делатности у функцији туризма, вински подруми, хоби вртови, зеленило и слично.

Члан 6.

У обухвату Плана детаљне регулације, а у складу са решењима из планских докумената више хијерархије и утврђеним основним наменама, потребно је планирати одговарајуће целине.

Основна концепција планирања је несметано коришћење и уређење свих целина, а у сврху развоја истих, као и постојеће и планиране јавне инфраструктуре.

Члан 7.

Рок за израду Плана детаљне регулације је 2 године од дана доношења ове Одлуке.

Члан 8.

Средства за израду Плана детаљне регулације ће се обезбедити из средстава буџета РС, буџета АПВ, буџета Општине Алибунар, или из других средстава у складу са законом.

Члан 9.

У току израде Плана детаљне регулације је потребно спровести процедуру раног јавног увида у Материјал за израду Нацрта плана, у складу са Законом о планирању и изградњи. Материјал за израду Нацрта плана ће бити изложен раном јавном увиду у службеним просторијама Општине Алибунар, а оглас о излагању Материјала за израду нацрта Плана ће бити објављен на огласној табли Општине Алибунар, интернет страници Општине Алибунар, дневном листу ''Данас'' и недељном листу ''Вршачка кула''.

Нацрт Плана детаљне регулације се излаже процедури јавног увида, у складу са Законом о планирању и изградњи. Нацрт плана ће бити изложен јавном увиду у службеним просторијама Општине Алибунар, а оглас о излагању Нацрта плана ће бити објављен на огласној табли Општине Алибунар, интернет страници Општине Алибунар, дневном листу ''Данас'' и недељном листу ''Вршачка кула''.

Члан 10.

За План детаљне регулације се неће радити извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину, на основу Решења број 501-3/17-05 од 19.01.2017. године, донетог од стране ОУ Алибунар – Одељења за инспекцијске послове, гграђевинарство, урбанизам и имовинско-правне послове.

Члан 11.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 350-1/2017-04/2017-04

Алибунар, 30. јануар 2017. Године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81