gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве (повећање апропријације)

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, … 142/2014), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 9. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015, 17/2016 и 28/2016), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 20. седници одржаној дана 15. децембра 2016. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

(ПОВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈЕ)

Члан 1.

Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о буџету општине Алибунар за 2016. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015, 17/2016 и 28/2016), Раздео 2 – Председник општине, програмска активност 0602-0001, функција 111, позиција 43, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 405.000,00 (словима: четристопетхиљада) динара за потребе редовног финансирања рада Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' из Алибунара.

Члан 2.

Средства из члана 1. овог Решења у износу од 405.000,00 динара распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, глава 3.1, програмска активност 0701-0001, функција 411, позиција 132, економска класификација 451субвенције за ЈП за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, извор финансирања 01 – приходи из буџета.

Средства из члана 1. овог Решења пренеће се на рачун ЈП за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар.

Члан 3.

Корисник из члана 1. овог Решења обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.

Члан 4.

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

Општинско веће

Број: 400-101 /2016-03-02

Датум:15. децембар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић,с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81