gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Правилник о поступку за остваривање права на солидарну помоћ запослених у Општинској управи општине Алибунар

На основу чланова 52. и 54. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 140. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', бр. 79/2005, 81/2005-испр., 83/2005-испр., 64/2007, 67/2007-испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014), чланова 2. и 71. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', бр. 48/1991, 66/1991, 44/1998-др.закон, 49/1999-др.закон, 34/2001-др.закон, 39/2002, 49/2005-одлука УСРС, 79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона и 23/2013-одлука УСРС), члана 47. Анекса Посебног колективног уговора за државне органе (''Службени гласник РС'', бр. 50/2015), члана 72. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015 и 18/2016), чланова 20. и 23. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 18/2016) и члана 8. Одлуке о праву запослених у Општинској управи општине Алибунар на солидарну помоћ и поступку одлучивања о појединачним правима на солидарну помоћ, бр. 553-239/2016-03-02 од 01.11.2016. године, начелница Општинске управе општине Алибунар дана 19. октобра 2016. године доноси

П Р А В И Л Н И К

О ПОСТУПКУ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СОЛИДАРНУ ПОМОЋ

ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овим Правилником се регулишу питања од значаја за спровођење поступка одобравања солидарне помоћи запосленима, а посебно: начин подношења захтева, потребна документација, начин рада комисије, рокови за поступање и друго, у складу са законом.

Правилник се доноси ради спровођења Одлуке о правну запослених у Општинској управи општине Алибунар на солидарну помоћ и поступку одлучивања о појединачним правима на солидарну помоћ (у даљем тексту: Одлука), коју је донео начелник Општинске управе, и у свему прати Одлуку.

Члан 2.

Под запосленима, у смислу овог Правилника, сматрају се запослени и постављена лица у Општинској управи општине Алибунар.

На основу овог Правилника право на солидарну помоћ, у нарочито предвиђеним случајевима, имају и чланови уже породице запосленог. Правила утврђена овим Правилником која се односе на запослене, примењују се и на чланове уже породице запосленог.

Члан 3.

Средства за солидарну помоћ запосленима планирају се годишње, буџетом и финансијским планом Општинске управе.

У оквиру укупног износа средстава, месечно се прате износи по корисницима права на солидарну помоћ, у складу са овим Правилником, према утврђеним наменама коришћења средстава.

Праћењем трошкова обезбеђује се рационално и домаћинско понашање у трошењу средстава за ове намене.

Члан 4.

Запослени, односно члан уже породице запосленог, има право на солидарну помоћ у следећим случајевима и у следећим износима:

 1. дуже или теже болести запосленог, или члана његове уже породице – три просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике;
 2. набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог, или члана његове уже породице – једна просечна зарада без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике;
 3. здравствене рехабилитације запосленог – до висине две просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике;
 4. настанка теже инвалидности запосленог – 80.000 динара;
 5. набавке лекова или медицинских препарата за запосленог, или члана његове уже породице – 30.000 динара;
 6. помоћи члановима уже породице запосленог, односно малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог, као и запосленом за случај смрти члана уже породице – 30.000 динара;
 7. помоћи у виду месечне стипендије деци запосленог који изгуби живот у току обављања послова радног места на које је распоређен – до висине једне просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике;
 8. поводом уништења или оштећења имовине у већем обиму услед елементарних или других ванредних догађаја –20.000 динара;
 9. поводом рођења детета - у висини просечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике.

Члановима уже породице, у смислу овог члана Правилника, сматрају се: брачни и ванбрачни партнер, деца, рођена браћа и сестре, браћа и сестре по оцу и мајци, родитељи, усвојилац, усвојених, старатељ и лице коме је запослени старатељ.

Запослени може остварити право на солидарну помоћ као вид помоћи због уништења или оштећења имовине услед елементарних и других ванредних догађаја уколико није остварио право на премију осигурања поводом уништења или оштећења имовине, о чему је дужан да се изјасни приликом подношења захтева на обрасцу захтева, који је саставни део овог Правилника.

Члан 5.

Право на помоћ и висина помоћи, у случајевима утврђеним у претходном члану, утврђују се на основу уредне документације.

Запослени, по правилу, има право на једну солидарну помоћ у току године и по једном основу. Изузетно, а нарочито у случајевима из члана 4. став 1.тачака 1)-5) овог Правилника и када је то приложеном документацијом недвосмислено доказано, солидарна помоћ се може запосленом одобрити више пута, односно могу се кумулирати основи за одобравањем солидарне помоћи.

Члан 6.

О остваривању права запослених на солидарну помоћ одлучује начелник Општинске управе као послодавац решењем.

При одлучивању о праву запосленог на солидарну помоћ примењује се закон којим се уређује општи управни поступак.

Члан 7.

Уз захтев, подносилац захтева дужан је да достави и потребну пратећу документацију као доказ да има право на солидарну помоћ коју тражи. Документација се доставља у фотокопији, а у случају сумње у веродостојност приложених докумената, надлежна комисија је дужна да тражи оригиналну документацију на увид.

У случајевима из члана 4. став 1. тачке 1)-5) овог Правилника, а у зависности од конкретног случаја, под потребном пратећом документацијом подразумева се:

 1. налаз лекара специјалисте надлежне специјализоване здравствене установе из које се види почетак и досадашњи ток лечења (довољно први и последњи извештај лекара из кога се види ток лечења);
 2. изјава да не постоји акт надлежног органа управе којим се запослени у потпуности ослобађа трошкова лечења, односно којим се у потпуности (100%) ослобађа трошкова превоза до здравствене установе у којој се спроводи процес лечења – када је разлог помоћи дужа или тежа болест запосленог, или члана његове уже породице;
 3. изјава да се ортопедско помагало, апарат за рехабилитацију, лекови и др. не могу набавити у складу са другим прописима из области обавезног социјалног осигурања, борачко-инвалидске заштите и другим прописима, као и да се право на набавку ортопедских помагала, апарата за рехабилитацију, лекова и др. није остварило по другом основу;
 4. налаз надлежне здравствене институције о потреби здравствене рехабилитације подносиоца захтева уз потврду да се право на здравствену рехабилитацију не може остварити у складу са другим прописима из области обавезног социјалног осигурања, борачко-инвалидске заштите и другим прописима (нпр. решење надлежне комисије);
 5. налаз, односно управни акт надлежног органа, којим се утврђује наступање теже инвалидности запосленог;
 6. потврда надлежног органа управе да се преписани лек, односно медицинско средство, не налази на тзв. ''позитивној листи'' лекова и медицинских средстава чији се трошкови рефундирају из средстава Републичког фонда за здравствено осигурање.

Изјаве предвиђене тачкама 2. и 3. претходног става могу се дати у писаној форми, на полеђини захтева, својеручно и читко, без предвиђеног обрасца. Изјаве дате на овај начин дају се под пуном кривичном и материјалном одговорношћу подносиоца за њихову веродостојност.

За случај из члана 4. став 1. тачка 6), када се солидарна помоћ тражи поводом смрти запосленог, осим пунолетног члана уже породице запосленог, у име породице запосленог захтев може поднети и овлашћени представник синдиката, с тим што се средства дозначују члану уже породице. У овом случају уз захтев доставља се само копија извода из матичне књиге умрлих. Ово је обавезна документација и у случају када солидарну тражи запослени због смрти члана уже породице.

За случај из члана 4. став 1. тачка 7) захтев подноси члан уже породице који треба да оствари право на помоћ у случају да је лице пунолетно. У случају да је корисник помоћи малолетан, захтев у његово име подноси његов законски заступник. Уз захтев прилаже се копија извода из матичне књиге рођених, којим се утврђује сродство са преминулим запосленим, и потврда о редовном школовању. Када се утврди право на месечну стипендију, корисник помоћи је дужан да за све време трајања редовног школовања, сваке године а најкасније до 31. октобра године у којој уписује школску годину, организационој јединици Општинске управе надлежној за послове финансија достави потврду коју издаје образовна установа код које се налази на редовном школовању.

За случај из члана 4. став 1. тачка 8) уз захтев се подноси извештај грађевинског инспектора када је у питању оштећење непокретности, а када су у питању оштећења покретних ствари веће вредности прилажу се фотографије, изјаве сведока и други докази којима се доказује наступање штете.

За случај из члана 4. став 1. тачка 9) уз захтев прилаже се и копија извода из матичне књиге рођених за дете.

Члан 8.

Захтев за одобравањем солидарне помоћи, заједно са потребном пратећом документацијом, запослени предаје на писарницу Општинске управе. Уколико је запослени физички спречен да то учини, а не може у његово име захтев на писарницу предати друго са њим повезано лице, захтев се може упутити и поштом. У овом случају, радник писарнице овлашћен је да у име подносиоца попуни образац захтева и у њега унесе податке које добија од подносиоца захтева. Уколико образац захтева попуњава радник писарнице, дужан је да о томе сачини службену белешку, коју прилаже уз захтев.

По подношењу захтева за одобравањем солидарне помоћи запосленом, захтев се доставља комисији коју начелник Општинске управе образује из реда запослених на разматрање.

Комисија је дужна да сваки захтев са дужном пажњом размотри, обрати пажњу на све околности случаја, састави предлог и исти што пре достави начелнику Општинске управе ради одлучивања о захтеву.

За потребе разматрања захтева, комисија је овлашћена да затражи додатна обавештења од подносиоца захтева, као и тумачења одређених термина од стручних радника медицинске и правне струке.

Када је подносилац захтева лице које је повезано са неким од чланова комисије, тај члан комисије је дужан да о томе обавести начелника Општинске управе и да се уздржи од било каквог поступања поводом поднетог захтева.

Члан 9.

Начелник Општинске управе у својству послодавца, дужан је да једном у три месеца достави извештај о одобреним солидарним помоћима репрезентативном синдикату у Општинској управи.

Члан 10.

Послодавац је дужан да по доношењу овог правилника затражи мишљење репрезентативног синдиката.

Репрезентативни синдикат је дужан да у року од 15 дана од дана достављања овог Правилника да своје мишљење на њега и у том року застаће се са применом правилника.

Уколико репрезентативни синдикат не да своје мишљење у року из става 2. овог члана, Правилник ће почети да се примењује.

Члан 11.

Овај Правилник примењиваће се док се не закључи појединачни колективни уговор за Општинску управу, односно док се питање солидарне помоћи запосленима у Општинској управи не регулише на други начин.

Члан 12.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар'', а примењиваће се по добијању мишљења репрезентативног синдиката у Општинској управи.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 553-240/2016-03-02

Датум: 01. новембар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

НАЧЕЛНИЦА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Вишња Стефановић Диклић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81