gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о праву запослених у Општинској управи општине Алибунар на солидарну помоћ и поступку одлучивања о појединачним правима на солидарну помоћ

На основу чланова 52. и 54. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 140. Закона о државним службеницима (''Службени гласник РС'', бр. 79/2005, 81/2005-испр., 83/2005-испр., 64/2007, 67/2007-испр., 116/2008, 104/2009 и 99/2014), чланова 2. и 71. Закона о радним односима у државним органима (''Службени гласник РС'', бр. 48/1991, 66/1991, 44/1998-др.закон, 49/1999-др.закон, 34/2001-др.закон, 39/2002, 49/2005-одлука УСРС, 79/2005-др.закон, 81/2005-испр.др.закона, 83/2005-испр.др.закона и 23/2013-одлука УСРС), члана 47. Анекса Посебног колективног уговора за државне органе (''Службени гласник РС'', бр. 50/2015), члана 72. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015 и 18/2016), и чланова 20. и 23. Одлуке о организацији Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 18/2016), начелница Општинске управе општине Алибунар дана 01. новембра 2016. године доноси

О Д Л У К У

О ПРАВУ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

НА СОЛИДАРНУ ПОМОЋ И ПОСТУПКУ ОДЛУЧИВАЊА О ПОЈЕДИНАЧНИМ ПРАВИМА

НА СОЛИДАРНУ ПОМОЋ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се право на солидарну помоћ запослених и постављених лица у Општинској управи општине Алибунар (у даљем тексту: запослени), у складу са законом.

Члан 2.

Право на солидарну помоћ имају сви запослени у Општинској управи општине Алибунар (у даљем тексту: Општинска управа), а због наступања разлога који су предвиђени овом одлуком.

Право на солидарну помоћ имају и чланови уже породице запосленог у одређеним случајевима, а под условима утврђеним овом одлуком.

Члан 3.

Солидарна помоћ запосленима одобраваће се подносиоцима захтева по поступку спроведеном на основу ове одлуке, а одобрена помоћ уплатиће се на рачун корисника помоћи из средстава буџета општине Алибунар - раздела који се односи на Општинску управу.

Солидарна помоћ корисницима ће се одобравати сходно расположивим средствима у буџету општине Алибунар.

Члан 4.

Запослени има право на солидарну помоћ за случај:

  1. дуже или теже болести запосленог, или члана његове уже породице;
  2. набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог, или члана његове уже породице;
  3. здравствене рехабилитације запосленог;
  4. настанка теже инвалидности запосленог;
  5. набавке лекова и медицинских препарата за запосленог, или члана његове уже породице;
  6. помоћи члановима уже породице запосленог, односно малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог, као и запосленом за случај смрти члана уже породице;
  7. помоћи у виду месечне стипендије деци запосленог који изгуби живот у току обављања послова радног места на које је распоређен;
  8. поводом уништења или оштећења имовине у већем обиму услед елементарних или других ванредних догађаја;
  9. поводом рођења детета.

Члановима уже породице, у смислу овог члана одлуке, сматрају се: брачни и ванбрачни партнер, деца, рођена браћа и сестре, браћа и сестре по оцу и мајци, родитељи, усвојилац, усвојених, старатељ и лице коме је запослени старатељ.

Члан 5.

Право на помоћ и висина помоћи, у случајевима утврђеним у претходном члану, утврђују се на основу уредне документације, на начин утврђен посебним правилником.

Запослени, по правилу, има право на једну солидарну помоћ у току године и по једном основу. Изузетно, а нарочито у случајевима из члана 4. став 1.тачака 1)-5) ове одлуке и када је то приложеном документацијом недвосмислено доказано, солидарна помоћ се може запосленом одобрити више пута, односно могу се кумулирати основи за одобравањем солидарне помоћи.

Члан 6.

О остваривању права запослених на солидарну помоћ одлучује начелник Општинске управе као послодавац решењем.

При одлучивању о праву запосленог на солидарну помоћ примењује се закон којим се уређује општи управни поступак.

Члан 7.

Посебним решењем начелник Општинске управе, а на основу ове одлуке, образоваће комисију из реда запослених која ће разматрати захтеве запослених и која ће дати свој предлог начелнику да утврди право запосленог на солидарну помоћ и у ком износу.

Предлог комисије није обавезујући.

Члан 8.

Начелник Општинске управе донеће посебан правилник, којим се регулишу питања од значаја за спровођење поступка одобравања солидарне помоћи запосленима, а посебно: начин подношења захтева, потребна документација, начин рада комисије, рокови за поступање и друго.

Члан 9.

Послодавац је дужан да по доношењу ове одлуке и правилника из претходног члана ове одлуке затражи мишљење репрезентативног синдиката на ова акта.

Репрезентативни синдикат је дужан да у року од 15 дана од дана достављања ових аката дâ своје мишљење на њих и у том року застаће се са применом одлуке и правилника.

Уколико репрезентативни синдикат не да своје мишљење у року из става 2. овог члана, одлука и правилник ће почети да се примењују.

Члан 10.

Ова одлука примењиваће се док се не закључи појединачни колективни уговор за Општинску управу, односно док се питање солидарне помоћи запосленима у Општинској управи не регулише на други начин.

Члан 11.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар'', а примењиваће се по добијању мишљења репрезентативног синдиката у Општинској управи.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 553-239/2016-03-02

Датум: 01. новембар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

НАЧЕЛНИЦА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Вишња Стефановић Диклић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81