gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о усвајању Закључка Владе Републике Србије број 320-2875/2016 од 11. марта 2016. године

На основу члана 58. Статута општине Алибунар (‘’Службени лист општине Алибунар’’, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), a на предлог Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар, Општинско веће општине Алибунар, на 15. седници од 09. новембра 2016. године доноси

О  Д  Л  У  К  У

О УСВАЈАЊУ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

БРОЈ 320-2875/2016 ОД 11. МАРТА 2016. ГОДИНЕ

  1. Усваја се Закључак Владе Републике Србије, број 320-2875/2016 од 11. марта 2016. године.
  2. Налаже се Комисији за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар да утврди накнаду за коришћење државног пољопривредног земљишта без правног основа, изузетно у агроекономској 2015/2016. години, за лица која испуњавају услове прописане Закључком из тачке 1. ове Одлуке, од 191,40 евра по хектару.
  3. Накнада из тачке 2. ове Одлуке примењиваће се на лица која испуњавају услове прописане Закључком из тачке 1. ове Одлуке и изврше уплату закупнине најкасније до 15. децембра 2016. године.
  4. Одлуку доставити Комисији за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Алибунар ради реализације.
  5. Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е:

Закључком Владе Републике Србије, број 320-2875/2016 од 11. марта 2016. године,препоручује се надлежним органима јединица локалних самоуправа да размотре могућност да пољопривредници који користе пољопривредно земљиште у државној својини без правног основа, изузетно у агроекономској 2015/2016. години  пријаве надлежном органу јединице локалне самоуправе укупну површину пољопривредног земљишта у државној својини коју користе без правног основа до 01. маја 2016. године и истовремено плате накнаду за коришћење тог земљишта по просечној цени закупа на територији АПВ која, према евиденцији Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управе за пољопривредно земљиште, износи 191,40 за хектар.

Наведеним Закључком није прописана процедура за закључивање вансудских поравнања, те је Комисија спровела редовну процедуру обавештавајући Републичку пољоривредну инспекцију и радећи на основу записника Републичке пољопривредне инспекције о утврђивању фактичког начина коришћења за парцеле које су предмет коришћења без правног основа.

Наведеним Закључком није утврђен рок локалним самоуправама до када га могу донети. Овај Закључак може се применити на лица која су се пријавила до 01. маја 2016. године и односи се само на агроекономску 2015/2016. годину, док се на лица која се нису пријавила до наведеног рока, односно на лица која се нису пријавила а која су ухваћена од стране пољочуварске службе, овај закључак не може применити.

На основу ове Одлуке и Закључка Владе Републике Србије, лицима која испуњавају услове понудило би се закључивање вансудског поравнања по утврђеној цени од 191,40 евра по хектару, с тим да је одређен рок за плаћање најкасније до 15. децембра 2016. године. Вансудска поравнања ради Комисија за закуп државног земљишта, на основу записника које сачињава Републичка пољопривредна инспекција и којим се тачно утврђује површина коју је лице противправно обрадило.

На основу сазнања и евиденције добијених од  пољочуварске службе, а која је делом била на располагању ради овог разматрања, можемо констатовати  да је евидентирано 45 лица која на територији општине Алибунар користе државно пољопривредно земиште без правног основа. Обзиром на велики број пријављених лица, иако општина Алибунар није у марту 2016. године донела одлуку поводом Закључка Владе РС, може се сматрати да су пољопривредници који су се сами пријавили већ самоиницијативно поступили по Закључку Владе, јер је пријава извршена пољочуварској служби пре 01. маја 2016. године.

Лица која се нису сама пријавила имаће обавезу да плате износ предвиђен Законом о пољопривредном земљишту.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 320-621/2016-03-02

Датум: 09. новембар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81