gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за израду Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/08, 41/09 и 112/2015), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/2014 – др. закон), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштина општине Алибунар на 6. седници одржаној 10. октобра 2016. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

У ОПШТИНИ АЛИБУНАР

  1. РАЗРЕШАВА СЕ  Божидар Пајевић са функције члана Комисије за израду Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар , на лични захтев.
  2. ИМЕНУЈЕ СЕ Милкица Бојанић на функцију члана Комисије за израду Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар.
  3. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана именовања,  а трајаће најдуже до истека мандата Комисије.
  4. Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број:  020-113/16-03-02

Алибунар, 10. октобар 2016. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81