gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар

На основу члана 41. став 1. и члана 44. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 13/2016 и 18/2016), Скупштина оптшине Алибунар на 5. седници од 22. септембра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА

КОМИСИЈЕ ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА, ОРГАНИЗАЦИЈУ И НОРМАТИВНА АКТА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. Разрешава се Јон Сфера функције члана Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар.
  2. Именује се Аурел Мургу на функцију члана Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар.
  3. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана именовања, а трајаће најдуже до истека мандата Савета.
  4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-110/2016-03-02

Алибунар, дана 22. септембра 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81