gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Савета за привреду и пољопривреду Скупштине општине Алибунар

На основу члана 41. став 1. и члана 44. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 13/2016 и 18/2016), Скупштина оптшине Алибунар на 5. седници од 22. септембра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. Разрешава се Стеван Лалић функције члана Савета за привреду и пољопривреду Скупштине општине Алибунар.
  2. Именује се Живан Ристин на функцију члана Савета за привреду и пољопривреду Скупштине општине Алибунар.
  3. Мандат новоименованог члана почиње да тече од дана именовања, а трајаће најдуже до истека мандата Савета.
  4. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 020-105/16-03-02

Алибунар, 22. септембра 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81