gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању директора Дома здравља Алибунар

На основу члана 40. став. 1, тачка 7. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), чланa 32. став 1,тачка 9. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' бр.129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 130. став 3. и члана 133. став 6. Закона о здравственој заштити (''Службени гласник РС'' бр.107/2005, 72/2009-др.закон, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013-др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015), Скупштина општине Алибунар на предлог Управног одбора Дома здравља Алибунар, на својој 5. седници одржаној дана 22. септембра 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР

  1. ИМЕНУЈЕ СЕ др Динка Кожокар Даждеа, доктор медицине, на функцију директора Дома здравља Алибунар, на период од четири године.
  2. Мандат директора почиње да тече даном доношења овог Решења, односно од 22. септембра 2016. године.
  3. Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 022-34/16-03-02

Алибунар, 22. септембар 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81