gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о престанку функције одборника Скупштине општине Алибунар одборника Лалић Стевана на лични захтев

На основу члана 46. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' 129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011), члана 40. став 1. тачка 33 и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 133/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на предлог Мандатно-имунитетске комисије, на својој 5. седници одржаној дана 22. септембра 2016. године, утврђује

ПРЕСТАНАК МАНДАТА

ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЛАЛИЋ СТЕВАНУ

I

УТВРЂУЈЕ СЕ да је ЛАЛИЋ СТЕВАНУ из Новог Козјака, изабраном са изборне листе ''АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ'' на изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар од 24. априла 2016. ПРЕСТАО ОДБОРНИЧКИ МАНДАТ ЗБОГ ПОДНОШЕЊА ПИСМЕНЕ ОСТАВКЕ.

II

Лалић Стевану мандат престаје даном доношења овог Решења, односно од 22. септембра 2016. године.

III

Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

О б р а з л о ж е њ е:

Чланом 46. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да мандат одборнику престаје због подношења оставке.

Лалић Стеван из Новог Козјака поднео је оверену писмену оставку на одборничку функцију у Скупштини општине Алибунар.

На седници Скупштине општине Албиунар од 22. септембра 2016. године, прочитан је извештај Мандатно-имунитетске комисије која је Скупштини општине предложио да донесе решење о престанку мандата за Лалић Стевана.

Скупштина општине Алибунар је на, основу извештаја Мандатно-имунитетске комисије, утврдила престанак мандата Лалић Стевана.

Чланом 56. став 7. Закона о локалним изборима прописано је да против одлуке донете у вези са потврђвиањем мандата одборника може да се изјави жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења одлуке скупштине јединице локалне самоуправе.

Чланом 40. став 1. тачка 33. Статута општине Алибунар прописана је надлежност Скупштине општине Алибунар за доношење аката, а чланом 117. Статута прописано је која акта доноси Скупштина општине.

Број: 013-36/2016-06

Алибунар, 22. септембра 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81