gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Службени лист
  • СЛ 2016/26
  • Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' које је извршило промену пословног имена из ранијег назива Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибу

Службени лист општине Алибунар

Одлука о измени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' које је извршило промену пословног имена из ранијег назива Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибу

На основу чланa 7. и 20. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), члана 5, 6. и 79. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', број 88/2011), као и члана 40. тачка 9. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Надзорног одбора ЈП ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' Алибунар, на 5. седници Скупштине општине Алибунар, која је одржана дана 22. септембра 2016. године, у циљу ускађивања оснивачког акта са новим Законом о јавним предузећима, донета је

О Д Л У К А

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР КОЈЕ ЈЕ ИЗВРШИЛО ПРОМЕНУ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА ИЗ РАНИЈЕГ НАЗИВА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР РАДИ УСКЛАЂИВАЊА СА ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

Члан 1.

У Одлуци о промени оснивачког акта Јавног преудзећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, које је извршило промену пословног имена из ранијег назива: Јавно преудзеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар ради усклађивања са Законом о јавним предузећима, број: 023-20/16-03-02 од 31. августа 2016. године, члан 8. мења се и гласи:

''Јавно предузеће послује под следећим именом:

Јавно предузеће за путеве и изградњу ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' Алибунар.

О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност оснивача.''

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 023-23/16-03-02

У Алибунару, 22. септембра 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81