gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о промени пословног имена Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар у Јавно предузеће за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар

На основу чланa 22. Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС'' број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), члана 9. Одлуке о промени оснивачког акта Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве ''Станоградња'' Алибунар које је извршило промену пословног имена у Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 8/2016) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Надзорног одбора ЈП ''Дирекциза за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар, Скупштина општине Алибунар, у својству оснивача ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар, на својој 5. седници одржаној дана 22. септембра 2016. године, доноси

О Д Л У К У

О ПРОМЕНИ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР У

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР

Члан 1.

Овом Одлуком врши се промена пословног имена и скраћеног назива Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' из Алибунара.

Члан 2.

Пословно име:

Јавно предузеће ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' Алибунар

мења се у пословно име:

Јавно предузеће за путеве и изградњу ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' Алибунар.

Члан 3.

Скраћени назив: ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' Алибунар БРИШЕ СЕ.

Члан 4.

У складу са овом одлуком извршиће се усклађивање аката из надлежности Скупштине општине Алибунар и Јавног предузећа за путеве и изградњу ''ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' Алибунар у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 5.

На основу ове одлуке извршиће се промене у Агенцији за привредне регистре.

Члан 6.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о промеи пословног имена Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар у Јавног предузеће за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар, број 023-18/16-03-02 од 31. августа 2016. године.

Члан 7.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 023-22/16-03-02

У Алибунару, 22. септембра 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81