gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о организовању вршења послова правне заштите права и интереса општине Алибунар

''На основу члана 20. став 1. тачка 27. закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 15. став 1. тачка 28. и члана 40. став 1. тачка 33. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015 и 18/2016), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 5. седници одржаној дана 22. септембра 2016. године доноси

О Д Л У К У

О ОРГАНИЗОВАЊУ ВРШЕЊА ПОСЛОВА ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се начин организовања послова правне заштите права и интереса општине Алибунар.

Члан 2.

Послове правне заштите права и интереса општине Алибунар вршиће адвокатска канцеларија.

Права, обавезе и одговорности адвокатске канцеларије регулисаће се посебним уговором, односно анексом уговора.

Члан 3.

Овлашћује се председник општине да закључи уговор са адвокатском канцеларијом.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 04-1/16-03-02

У Алибунару, 22. септембра 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81