gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине општине Алибунар непосредном погодбом

На основу члана 100. Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009-одлука УСРС, 24/2011, 131/2012, 42/2013-одлука УСРС, 50/2013-одлука УСРС, 132/2014 и 145/2014), члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2012, 48/2015 и 99/2015), члана 26. Закона о основама својинскоправних односа (''Сл.лист СФРЈ'', бр. 6/1980 и 36/1990, ''Сл.лист СРЈ'', бр. 29/1996 и ''Сл.гласник РС'', бр. 115/2005-др.закон), чланова 20. и 45. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015 и 18/2016), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 5. седници одржаној дана 22. септембра 2016. године доноси следећу

О Д Л У К У

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ

Члан 1.

ОДОБРАВА СЕ покретање поступка за отуђење дела непокретности – градско грађевинско земљиште у јавној својини Општине Алибунар непосредном погодбом.

Члан 2.

Део од 83m² парцеле топ.бр. 1038/1 у к.о. Банатски Карловац, која је у јавној својини Општине Алибунар, отуђује се непосредном погодбом ради исправке граница суседних катастарских парцела.

Члан 3.

Део непокретности из члана 2. ове Одлуке отуђиће се у складу са Одлуком о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Алибунар.

Почетна цена за површину од 83m² непокретности наведене у члану 2. ове Одлуке износи 24.900,00 (словима: двадесетчетирихиљадедеветсто) динара.

Члан 4.

Покретање и реализацију поступка за отуђење дела непокретности – градско грађевинско земљиште у јавној својини Општине Алибунар непосредном погодбом спроводи Комисија за давање у закуп, отуђење и прибављање непокретности у јавну својину општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија), коју именује Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа.

Комисија одлучује већином од укупног броја својих чланова.

Члан 5.

Поступак непосредне погодбе Комисија спроводи по захтеву заинтересованог лица и Одлуке Општинског већа којом се одобрава покретање поступка.

Комисија утврђује да ли су испуњени услови о могућности отуђења непокретности у јавној својини општине Алибунар непосредном погодбом.

Комисија позива заинтересовано лице да се изјасни да ли је сагласан са утврђеном ценом и начином на који ће измирити своје обавезе.

О току поступка отуђења непокретности у јавној својини општине непосредном погодбом Комисија сачињава записник.

Записник и нацрт Одлуке о отуђењу непокретности из јавне својине путем непосредне погодбе Комисија доставља Општинском већу општине Алибунар.

Одлуку о отуђењу непокретности из јавне својине општине Алибунар непосредном погодбом доноси Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа.

Члан 6.

Овлашћује се председник општине Алибунар да закључи уговор са лицем које је прибавило непокретност у јавној својини путем непосредне погодбе.

Уговор се закључује по претходно прибављеном мишљењу Републичког јавног правобраниоца.

Републички јавни правобранилац је дужан да да мишљење у року од 30 дана од дана пријема одлуке.

Члан 7.

Уговор о отуђењу непокретности у јавној својини општине закључује се у року од 30 дана од дана прибављања мишљења од стране Републичког јавног правобраниоца.

Члан 8.

Уговор о отуђењу непокретности у јавној својини општине Алибунар оверава се код надлежног суда и трошкове овере Уговора сноси лице у чијју корист се отуђује земљиште у јавној својини.

Члан 9.

Ако лице које је прибавило неизграђено грађевинско земљиште у својину не приступи закључењу уговора, Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар доноси Одлуку о поништељу Одлуке о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини, након чега се спроводи нови поступак отуђења предметне непокретности.

Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 463-34/16-03-02

У Алибунару, 22. септембра 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81