gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Јавни позив складиштарима пољопривредних производа

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009 и 112/2015) и Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар, бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар, на предлог Радне групе за скидање усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

СКЛАДИШТАРИМА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДИМА

I  Позивају се заинтересовани складиштари за складиштење пољопривредних производа, да општини Алибунар поднесу писане понуде са условима складиштења.

II  Заинтересовани складиштари морају испуњавати следеће услове:

  1. да поседују Решење о упису у Регистар привредних субјеката за делатност складиштења пољопрвредних производа;
  1. да испуњавају техничке карактеристике које обезбеђују извршење следећих обавеза:

-        да пољопривредне производе које за рачун општине Алибунар приме, кондиционирају, складиште и чувају у складишту, у складу са техничко-технолошким условима за адекватно чување којим се обезбеђује очување квалитета и количине;

-        да у сваком тренутку мора на стању да има количину пољопривредних производа која одговара књиговодственој евиденцији општине Алибунар;

-        да у процесу складиштења, од пријема до испоруке пољопривредног производа о свом трошку предузме све техничко-технолошке и организационе мере, као и мере заштите рада, сузбијања складишњих штеточина (дезинсекција-фумугација, дезинфекција и дератизација), како би се очувао квалитет и здравствена исправност зрна, а уз што мање губитка, као ида у потпуности одговара за све промене у количини и квалитету пољопривредних производа као и губитак, мањак, квар и друге штете;

-        да о извршеном складиштењу сачињава записник који потписују представник испоручиоца и овлашћено лице складиштара. Квантитативни пријем се врши мерењем на баждареној колској ваги складиштара, а квалитативни пријем се врши по основу сертификата о извршеној анализи пољопривредних производа издат од стране акредитоване контролне куће који обезбеђује складиштар. По извршеном пријему робе складиштар је дужан да у року од три дана достави општини Алибунар потврду о складиштењу, магацински улаз и секртификат о квантитету и квалитету, овлашћене контролне куће;

-        да врши изскладиштење и отпрему пољопривредних производа по писменом налогу општине Алибунар, најкасније у року од три дана од дана пријема налога. Складиштар мора да заврши испоруку роба у року који је прописала општина Алибунар, уз достављање потребне документације (потврда о изскладиштењу робе, потписана и оверена, магацински излаз).

Приликом складиштења и отпреме робе складиштар је дужан да позове примаоца робе и са њим сачини записник о отпреми и преузимању и да примерак достави општини Алибунар.

Складиштар ускладиштене пољопривредне производе у својим пословним књигама води на ванбилансној евиденцији као власништво општине Алибунар.

У случају настанка евентуалне штете на ускладиштеним пољопривредним производима складиштар је обавеза да у име општине Алибунар пријави и доказује околности и чињенице при којима је штета настала.

  1. Складиштар мора да располаже складиштем које испуњава следеће минималне услове:

-        складишни простор за чување пољопривредних производа;

-        складишни простор капацитета од најмање 300 тона зрнасте робе;

-        да има одговарајућу опрему којом се обезбеђује пријем и ускладиштење зрнастинх пољопривредних производа;

-        да поседује одговарајућу опрему којом се обезбеђује искладиштење пољопривредних производа;

-        опрема за мерење количине и утврђивање квалитета пољопривредних производа мора да има:

а) колску вагу са важећим уверењем којом се верификује њена тгехничка исправност и исправност мерења;

б) опрему за узорковање зрнастих роба из транспортних средстава – ручне сонде које омогућују узорковање у складу са прописима којима се уређује начин узимања;

в) акредитовану лабораторију или закључен уговор са акредитованом лабораторијом или контролном кућом за контролу квалитета и квантитета пољопривредних производа.

III  Право учешћа по овом позиву имају правни субјекти који су:

  1. уписани у регистар привредних субјеката за делатност складиштења пољопривредних производа;
  2. доставе понуду у складу са овим јавним позивом.

IV  Општина Алибунар задржава право одабира складиштара за складиштење пољопривредних производа са којим ће закључити уговор о пословно-техничкој сарадњи, по критеријуму понуђених финансијских и техничких услова складиштења и удаљености складишног простора.

V  Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде се подносе искључиво у згради Општинске управе општине Алибунар, Трг слободе бр. 4, у услужном центру, у затвореним ковертама са назнаком ''ОПШТИНА АЛИБУНАР – ПОНУДА ЗА ЈАВНА СКЛАДИШТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЕ.''

Рок за достављање понуде је 17. септембар 2016. године до 15.00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама месних заједница и месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број: 320-545/2016-03-02

Алибунар, 09. септембар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81