gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Јавни позив за вршење услуге скидања усева и транспорт пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009 и 112/2015) и Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користе без правног основа на територији општине Алибунар, бр. 320-542/2016-03-02 од 07.09.2016. године, председник општине Алибунар, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ВРШЕЊЕ УСЛУГЕ СКИДАЊА УСЕВА И ТРАНСПОРТ ПОЖЊЕВЕНЕ-ОБРАНЕ РОБЕ СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I  Позивају се заинтересована лица за вршење услуге скидања усева и транспорта пожњевене-обране робе са пољопривредног земљишта у државној својини које се налазе на територији општине Алибунар, да општини Алибунар поднесу писане понуде са условима за вршење ове услуге.

II  Заинтересована лица морају испуњавати следеће услове:

-        на захтев Радног тела за спровођење Одлуке о скидању усева на пољопривредном земљшту у државној својини које се користе без рпавног основа на територији општине Алибунар (у даљем тексту: Радно тело), изврши жетву-бербу пољопривредног усева и транспорт пожњевене-обране робе у зависности од потреба општине Алибунар, а на површинама, према динамици и диспозицији коју одреди Радно тело;

-        да спроведе све потребне мере безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите у складу са Законом о заштити од пожара (''Сл.гласник РС'', бр. 111/09 и 20/15). Сви трошкови којји настану у току реализације овог посла, а односе се на евентуалне кварове, поправке, редовно одржавање механизације, као и сви остали овде поменути трошкови везани за функционисање механизације, падају на терет пружаоца услуга;

-        да обезбеди гориво за жетву-бербу и превоз пожњевене робе до складишта пољопривредних производа са којим општина Алибунар закључи гувор о пословно-техничкој сарадњи.

III  Право учешћа по овом позиву имају лица која

  1. имају регистровану механизацију (комбајне, тракторе са приколицом, камионе и слично) у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл.гласник РС'', бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС, 55/14, 96/15-др.закон и 9/16);
  2. доставе понуду у складу са овим јавним позивом.

IV  Општина Алибунар ће извршити уплату накнаде на име извршене услуге жетве-брања према ценовнику Задружног савеза Војводине (цена дата по 1 хектару пожњевене-обране површине), а за услуге транспорта најповољнија понуђена цена исказана по 1km превоза са максималним капацитетом носивости транспортних средстава које је лице навело у понуди.

 

V  Општина Алибунар задржава право одабира лица за вршење услуга по овом јавном позиву са којим ће закључити уговор о пословно-техничкој сарадњи.

 

VI  Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће бити разматране.

Понуде се подносе искључиво у згради Општинске управе општине Алибунар, Трг слободе бр. 4, у услужном центру, у затвореним ковертама са назнаком ''ОПШТИНА АЛИБУНАР – ЗА СКИДАЊЕ УСЕВА СА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА.''

Рок за достављање понуде је 17.09.2016. године до 15.00 часова.

Овај јавни позив биће објављен на огласним таблама месних заједница и месних заједница на територији општине Алибунар, огласној табли Општинске управе општине Алибунар, огласној табли Скупштине општине Алибунар и сајту општине Алибунар.

Број: 320-544/2016-03-02

Алибунар, 09. септембар 2016. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81