gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015 и 18/2016), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 9. седници одржаној дана 07. септембра 2016. године доноси следеће

Р Е Ш Е Њ Е

О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

I

На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава и буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (у даљем тексту: Комисија) и у складу са Јавним конкурсом за финансирање програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација из буџета општине Алибунар за 2016. годину (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 4/2016) – у даљем тексту: Јавни конкурс, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета општине Алибунар за суфинансирање следећег пројекта:

  1. за пројекат ''Одржавање традиционалне манифестације пензионера Јужнобанатског округа – Панчевачког округа'', у износу од 230.000,00 динара, подносиоца пројекта Општинско удружење пензионера ''Алибунар'' из Алибунара, Трг слободе бр. 5.

II

Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету општине Алибунар за 2016. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 44/2015 и 17/2016).

III

На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014), председник општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

IV

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-65/2016-03-02

Датум: 07. септембар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић,с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81