gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о измени Решења о образовању Комисије за доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014, 3/2015 и 18/2016), Општинско веће општине Алибунар на 9. седници одржаној дана 07. септембра 2016. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 1.

У Решењу о образовању Комисије за доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 25/2015), у члану 1. став 1. мења се тачка 2. тако да уместо: ''2. Милан Ћурувија – члан'', треба да буде: ''2. Бошко Тијанић – члан.''      

Члан 2.

          Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-97/2016-03-02

Датум: 07. септембар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић,с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81