gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о скидању усева на пољопривредном земљишту у државној својини које се користи без правног основа на територији општине Алибунар

На основу члана 62. став 6. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', бр. 62/2006, 65/2008-др.закон, 41/2009 и 112/2015), чланова 32. и 66. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и чланова 15. и 58. Статута општине Алибунар (''Службени гласник РС'', бр. 12/2008, 13/20019, 13/2011, 15/2014, 3/2015 и 18/2016), Општинско веће општине Алибунар на 9. седници одржаној дана 07. септембра 2016. године доноси следећу

О Д Л У К У

О СКИДАЊУ УСЕВА НА ПОЉОПРИВРЕДОМ ЗЕМЉИШТУ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ КОЈЕ СЕ КОРИСТИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

Овом Одлуком регулише се начин и поступак скидања усева на парцелама у државној своини предвиђених Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар, које се користе без правног основа.

Члан 2.

Општина Алибунар спровешће поступак скидања и продаје усева на парцелама пољопривредног земљишта у државној својини за које пољопривредни инспектор записником утврди да га без правног основа користи непознато лице.

Скидање и продаја усева у случају из става 1. овог члана вршиће се на терет Општине Алибунар.

Члан 3.

Скидање усева обавиће се и када правно или физичко лице не изврши обавезу плаћања троструког износа највише просечне постигнуте цене по хектару на територији округа на којој се налази пољопривредно земљиште које користи без правног основа, односно супротно одредбама Закона о пољопривредном земљишту.

Скидање и продаја усева у случају из става 1. овог члана вршиће се на терет лица које без правног основа користи пољопривредно земљиште у државној својини.

Члан 4.

Средства остварена од продаје скинутог усева, по одбитку трошкова скидања усева, распоређују се у складу са чланом 71. Закона о пољопривредном земљишту.

Члан 5.

Одређује се Општинско веће општине Алибунар, као надлежни орган, да у складу са законом уговори и организује скидање усева уз ангажовање техничких капацитета у овој акцији.

Члан 6.

За послове утврђене овом одлуком, Општинско веће именује радно тело за спровођење поступка скидања и продаје усева.

Радно тело из става 1. овог члана:

-        утврђује обим послова на основу записника које је сачинио пољопривредни инспектор,

-        утврђује услове и критеријуме за ангажовање извршиоца услуге на скидању усева,

-        врши контролу радова на терену и записнички констатује укупне количине скинутих усева као и количине које ће се продати,

-        обавља друге послове и предузима потребне мере и радње ради реализације одлуке, у складу са законом.

Радно тело има председника и четири члана, које именује Општинско веће на предлог председника општине.

Радно тело има право на накнаду за рад која ће се исплаћивати у висини накнаде за седнице радних тела Скупштине општине Алибунар, по одржаној седници.

Члан 7.

О спровођењу ове одлуке стараће се радно тело које ће подносити извештај о раду Општинском већу и члану Општинског већа задуженом за област пољопривреде.

Члан 8.

Стручне и административно-техничке послове за потребе радне групе обављаће: Комисија за давање у закуп државног пољопривредног земљишта, Општинска управа и пољочуварска служба.

Члан 9.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 320-542/2016-03-02

Датум: 07. септембар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81