gore

  • Baner Optina Alibunar
  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Службени лист
  • СЛ 2016/22
  • Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар које је извршило промену пословног имена из ранијег назива Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар ради у

Службени лист општине Алибунар

Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар које је извршило промену пословног имена из ранијег назива Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар ради у

На основу члана 7. и 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), члана 5, 6. и 79. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011), као и члана 40. тачка 9. Статута општине Алибунар (Службени лист општине  број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и ), на предлог Надзорног одбора Јавног предузећа за путеве и изградњу  „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ Алибунар , на 4. седници Скупштине општине Алибунар, која је одржана дана  31. августа 2016. године, у циљу усклађивања оснивачког акта са новим Законом о јавним предузећима,  донета је:

О Д Л У К А

О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ  „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“АЛИБУНАР   КОЈЕ ЈЕ ИЗВРШИЛО ПРОМЕНУ ПОСЛОВНОГ ИЗМЕНА ИЗ РАНИЈЕГ НАЗИВА ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

РАДИ   УСКЛАЂИВАЊА  СА   ЗАКОНОМ О   ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Усклађивање оснивачког акта

Члан 1.

            Овом Одлуком, у циљу усклађивања са одредбама Закона о јавним предузећима, врши се промена оснивачког акта Јавног предузећа за путеве и изградњу  „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 3/98,  5/2006 и 8/2013), које је извршило промену пословног измена из ранијег назива: Јавно предузеће „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ Алибунар , на основу Одлуке о промени пословног имена Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар“ у Јавно предузеће за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“Алибунар број 023-18/16-03-02 од 31.  августа 2016. године, које је уписано у регистар Агенције за привредне регистре решењем број   БД 12660/2013 од 12. 02. 2013. године.

           

Циљ  оснивања јавног предузећа

Члан 2.

            Јавно предузеће за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ Алибунар (у даљем тексту: Јавно предузеће) је основано ради обезбеђивања трајног обављања делатности одржавање улица и путева на територији општине Алибунар као делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно :

            - одржавање улица и путева  на територији општине Алибунар којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично;

            - обављање послова из области урбанизма, послова везаних за зграде, стамбени и пословни простор, грађевинске објекте на грађевинским и јавним површинама, израда пројекно – техничке документације, вршење надзора над објектима, у складу са прописима којима се регулише област планирања и изградње на територији општине и друге послове од интереса за грађане општине Алибунар и обављање послова поверених од стране општине Алибунар као законом и статутом утврђене надлежности општине, као делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга.

Предмет одлуке

Члан 3.

            Овом Одлуком, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и Јавног предузећа  у обављању делатности од општег интереса из члана 2. ове Одлуке, а нарочито:

      -  назив, седиште и матични број оснивача;

            -  пословно име и седиште Јавног предузећа  ;

            -  претежна делатност Јавног предузећа ;

            - права, обавезе и одговорности оснивача према Јавном предузећу и Јавног предузећа према оснивачу;

            - услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу ризика;

            -  условима и начину задуживања Јавног предузећа ';

            -  заступање Јавног предузећа ;

            -  износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;

            -  органи Јавног предузећа;

            -  податак о уделима оснивача у основном капиталу израженог у процентима;

            -  имовина која се не може отуђити;

            - располагање стварима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа   у складу са законом;

            -  заштита животне средине;

            - друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива Јавно предузеће.

II  ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Оснивач јавног предузећа

Члан 4.

            Оснивач Јавног  предузећа за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ Алибунар  је:

            Општина Алибунар, Трг слободе број 4, матични број 08060975.

            Права оснивача остварује Скупштина општине Алибунар.

Правни статус јавног предузећа

Члан 5.

            Јавно предузеће има статус правног лица, са правима, обававезама и одговорностима утврђеним законом.

            Јавно предузеће у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

Одговорност за обавезе јавног предузећа

Члан 6.

            Јавно предузеће за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.

            Оснивач не одговара за обавезе Јавног предузећа, осим у случајевима прописаним законом.

            Оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса из члана 2. ове Одлуке обавља у континуитету.

Заступање и представљање јавног предузећа

Члан 7.

            Јавно предузеће заступа и представља директор.

III  ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Пословно име јавног предузећа

Члан 8.

            Јавно предузеће послује под следећим пословним именом:

Јавно предузеће за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ  АЛИБУНАР“Алибунар.

            Скраћено пословно име је ЈП за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“Алибунар.

            О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Јавног предузећа уз сагласност оснивача.

Седиште јавног предузећа

Члан 9.

            Седиште Јавног предузећа за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ Алибунар је у Алибунару, Трг слободе број 19/1.

            О промени седишта Јавног предузећа одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Печат, штамбиљ и знак јавног предузећа

Члан 10.

            Јавно предузеће  поседује свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличним писмом, на румунском језику и лиатиничним писмом и на словачком језику и латиничним писмом.

            Печат је округлог облика и садржи пуно пословно име и седиште Јавног предузећа.

            Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи пуно пословно име, седиште Јавног предузећа  и место за датум и број.

            Јавно предузеће  има свој знак који садржи назив и седиште Јавног предузећа , а који ће бити дефинисан Статутом Јавног предузећа.

           

Упис јавног предузећа у регистар

Члан 11.

            Јавно предузеће се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овом одлуком, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом.

Унутрашња организација јавног предузећа

Члан 12.

            Јавно предузеће послује као јединствена радна целина.

            Актом директора Јавног предузећа, уређује се унутрашња организација и систематизација послова.

IV   ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Претежна делатност

Члан 13.

            Претежна делатност Јавног предузећа за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ Алибунар  је:

  42.11 – изградња путева и аутопутева

            Осим наведене претежне делатности, Јавно предузеће за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“Алибунар ће се бавити и другим делатностима, као што су:

           

       41.10 Разрада грађевиснких пројеката
       41.20 Изградња стембених и нестамбених зграда
       43.11 Рушење објеката
       42.13 Изградња мостова и тунела
       42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова
       42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина
       43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству
       39.00   Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
       43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови
       43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
       70.22   Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
       71.11 Архитектонска делатност
       71.12   Инжењерске делатности и техничко саветовање
       81.10 Услуге одржавања објеката

            Јавно предузеће  може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

            Оснивач и Јавно предузеће могу поједина права и обавезе у обављању делатности из става 2. овог члана уредити уговором у складу са законом.

            О промени делатности Јавног предузећа, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.

Услови за обављање делатности као делатности од општег интереса

Члан 14.

            Јавно предузеће може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди да су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:

            1) техничке опремљености;

            2) кадровске оспособљености;

            3) безбедности и здравља на раду;

            4) заштите и унапређења животне средине и

            5) других услова прописаних законом.

Оснивачка права и улагање капитала јавног предузећа

Члан 15.

            Јавно предузеће  може, уз претходну сагласност оснивача, основати друштво капитала за обављање делатности од општег интереса из члана 2. ове Одлуке, као и друштво капитала за обављање делатности која није делатност од општег интереса, у складу са Законом о привредним друштвима.

            Јавно предузеће  може улагати капитал у већ основана друштва капитала, уз претходну сагласност оснивача. 

            На одлуку Надзорног одбора из става 1. и 2. овог члана сагласност даје Скупштина општине.

           

V  ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Основни капитал

Члан 16.

            Основни капитал Јавног предузећа за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ Алибунар  износи 2.532.208,00 РСД.

            Основни капитал из става 1. овог члана је удео Оснивача, као јединог члана са 100% учешћа у основном капиталу Јавног предузећа за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛБИУНАР“.Алибунар.

            Износ основног капитала из става 1. овог члана уписује се у одговарајући регистар Агенције за привредне регистре и представља уписани капитал Јавног предузећа за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛБИУНАР“Алибунар.

            Усклађивање основног капитала предузећа врши се у складу са законом.

            Вредност неновчаног улога оснивача утврђује се на основу процене извршене на начин прописан законом којим се уређује правни положај привредних друштава.

Имовина јавног предузећа

Члан 17.

            Имовину Јавног предузеће чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину Јавног предузеће  у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.

            Стварима у јавној својини које је Оснивач уложио у Јавног предузеће  преносом права коришћења, без преноса права својине, Јавног предузеће  не може да располаже, нити да их даље уступа на коришћење, без сагласности Оснивача.

            Јавно предузеће управља и располаже својом имовином у складу са законом, оснивачким актом и Статутом.

Члан 18.

            Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Јавног предузећа, у складу са законом и актима Скупштине општине.

            По основу улагања средстава из става 1. овог члана општина стиче уделе у Јавном предузећу , као и права по основу тих удела.

            Капитал у Јавном предузећу подељен на уделе уписује се у регистар.

            Повећање и смањење оснивачког капитала

Члан 19.

            О повећању или смањењу основног капитала Јавног предузећа  одлучује Скупштина општине Алибунар, као оснивач у складу са законом.

           

Средства јавног предузећа

Члан 20.

            Јавно предузеће, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:

       продајом производа и услуга,

       из кредита,

       из донација и поклона,

       из буџета оснивача и буџета Републике Србије, буџета аутономне покрајине и

       из осталих извора, у складу са законом.

Расподела добити

Члан 21.

            Јавно предузеће је дужно да део остварене добити уплати у буџет општине, по завршном рачуну за претходну годину.

            Висина и рок за уплату добити из става 1. овог члана утврђује се у складу са законом и Одлуком о буџету општине за наредну годину.

Начела за одређивање цене услуга

Члан 22.

            Елементи за образовање цена производа и услуга Јавног предузећа уређују се посебном одлуком, коју доноси Надзорни одбор,  уз сагласност оснивача, у складу са законом.

           

Цене производа и услуга предузећа

Члан 23.

            Елементи за одређивање цена услуга су: пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;

           

Усвајање захтева за измену цена

Члан 24.

            Јавно предузеће  је обавезно да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој годишњи програм пословања, у складу са чланом 27. ове Одлуке.

            Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за обрачунавање цена, Јавно предузеће  може да током пословне године да поднесе оснивачу детаљно образложен захтев за одобрење измене цена, заједно са изменама годишњег програма пословања.  

            Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају се Скупштини општине.

Унапређење рада и развоја предузећа

Члан 25.

            Унапређење рада и развоја Јавног предузећа  заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.

            Плановима и програмом рада из става 1. ове Одлуке, утврђују се пословна политика и развој Јавног предузећа, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово извршавање.

            Планови и програми рада Јавног предузећа   морају се заснивати на законима којима се уређују одређени односи у делатностима којима се бави Јавно предузеће.

 

Планови и програми

Члан 26.

            Планови и програми Јавног предузећа  су:

            - годишњи програма пословања,

- средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа,

- дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа,

            - финансијски планови и

            - други планови и програми (посебни програми за коришћење субвенције, гаранције или других средстава).

            Планови и програми Јавног предузећа   из става 1. алинеја 1, 2, 3. и 4. овог члана, достављају се Скупштини општине најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину.

            Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина општине.

Члан 27.

            Годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа садржи, нарочито:

            1) планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;

            2) планиране набавке;

            3) план инвестиција;

            4) планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;

            5) елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга;

            6) план зарада и запошљавања;

            7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

            Измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања могу се вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

Члан 28.

            Ако Надзорни одбор Јавног предузећа  до почетка календарске године не донесе годишњи, односно трогодишњи програм пословања, до доношења тог програма зараде запосленима се обрачунавају и исплаћују на начин и под условима утврђеним годишњим, односно трогодишњим програмом пословања за претходну годину.

Члан 29.

            Јавно предузеће  је дужно да Скупштини општине и Општинском већу доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

            Извештај из става 1. овог члана доставља се у року од 30 дана од дана истека тромесечја.

VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Права оснивача

Члан 30.

            По основу учешћа у основном капиталу Јавног предузећа, општина, као оснивач има следећа права:

            - право управљања Јавним предузећем  на начин утврђен Статутом Јавног предузећа;

            -  право на учешће у расподели добити Јавног предузећа;

            -  право да буду информисани о пословању Јавног предузећа;

            -  право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе, након престанка

Јавног предузећа стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза и

            -  друга права у складу са законом.

Обезбеђење општег интереса

Члан 31.

            Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је Јавно предузеће  основано, Скупштина општине даје сагласност на:

            -    Статут Јавног предузећа;

            -  давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;

            -   располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, веће вредности, која је у непосредној функији обављања делатности од општег интереса

            -   улагања капитала;

            -   статусне промене;

            -   акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији и

            -  друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим уговором.

Члан 32.

            Општинско веће даје сагласност на:

            1. Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

            2. Претходну сагласност на повећање броја запослених.

Континуирано и квалитетно пружање услуга

Члан 33.

            Јавно предузеће је дужно да делатност од општег интереса за коју је основано обавља на начин којим се обезбеђује редовно, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.

            Несметано функционисање постројења и опреме

Члан 34.

            Јавно предузеће   је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у складу са законима и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности од општег интереса због које је основано.

Поремећај у пословању

Члан 35.

            У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито:

            -  разрешење Надзорног одбора и директора,

            - ограничење права огранка Јавног предузећа да иступа у правном промету са трећим лицима, 

            - ограничење у погледу права располагања појединим срдствима у јавној својини,

            - друге мере одређене законом којим се уређују услови и начин обављања делатности од општег интереса и овом Одлуком.

Члан 36.

            У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Општинско веће предузеће мере којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од општег интереса, у складу са законом, а нарочито :

            - промену унутрашње организације Јавног предузећа.

VII  ПОСЛОВАЊЕ ПОД ТРЖИШНИМ УСЛОВИМА

Пословање под тржишним условима

Члан 37.

            Јавно предузеће  послује по тржишним условима, ради стицања добити, у складу са законом.

Пружање услуга корисницима са територије других општина

Члан 38.

            У обављању своје претежне делатности, Јавно предузеће своје производе и услуге може испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под условом да се ни на који начин не угрожава редовно, континуирано и квалитетно снабдевање крајњих корисника са територије општине Алибунар.

            Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана Јавно предузеће  обавља у складу са посебно закљученим уговорима.

VIII  ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Органи јавног предузећа

Члан 39.

            Органи Јавног предузећа  су:

            1) надзорни одбор

            2) директор

1) Надзорни одбор

Састав Надзорног одбора

Члан 40.

            Надзорни одбор Јавног предузећа  има три члана, од којих је један председник.

            Председника и чланове надзорног одбора Јавног предузећа , од којих је један члан из реда запослених, именује Скупштина општине, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку  утврђеним законом, статутом општине и овом Одлуком.

            Члан надзорног одбора из реда запослених предлаже се на начин и по постпку који је утврђен Статутом Јавног предузећа.

           

Услови за чланове Надзорног одбора

Члан 41.

            За председника и члана надзорног одбора Јавног предузећа  именује се лице које испуњава следеће услове:

            1) да је пунолетно и пословно способно;

            2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

            3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

            4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;

            5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија;

            6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

            7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

            - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

            - обавезно психијатријско лечење на слободи;

            - обавезно лечење наркомана;

            - обавезно лечење алкохоличара;

            - забрана вршења позива, делатности и дужности.

            Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у области корпоративног управљања, у складу са Програмом за додатно стручно усавршавање који утврђује Влада.

Члан 42.

            Представник запослених у надзорном одбору мора испуњавати услове из члана 41.. Одлуке.

           

Члан 43.

            Надзорни одбор, директор и извршни директор не могу предлагати представника запослених у надзорном одбору.

Престанак мандата чланова Надзорног одбора

Члан 44.

            Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.

            Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико:

            1) Јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима прописаним законом;

            2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;

            3) се утврди да делује на штету Јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;

            4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.

            Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

 

Надлежност Надзорног одбора

Члан 45.

            Надзорни одбор:

            1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

            2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1) овог члана;

            3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

            4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;

            5) усваја финансијске извештаје;

            6) доноси Статут Јавног предузећа;

            7) надзире рад директора;

            8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;

            9) доноси одлуку о расподели добити Јавног предузећа, односно начину покрића губитка;

            10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;

            11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом и одлуком оснивача;

            12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;

            13) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;

            14) доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;

            15) доноси одлуку о висини цена услуга;

            16) одлучује о улагању капитала Јавног предузећа;

            17) одлучује о статусним променама Јавног предузећа;

            18) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;

            19) одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа;

            20) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву;

            21) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;

            22) врши друге послове у складу са законом, овом одлуком и Статутом.

            Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 6), 9), 14), 15), 19), 20), и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност Скупштине општине.

            Одлуке из става 1. тач. 16), 17) и 18) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Скупштине општине.

            Одлуке из става 1. тач. 21) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Скупштине општине.

Члан 46.

            Надзорни одбор одлучује већином гласова својих чланова.

            Надзорни одбор не може пренети право на одлучивање о питањима из свог делокруга на директора или другог запосленог у Јавном предузећу.

Члан 47.

            Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору.

            Висина накнаде из става 1. овог члана, утврђује се у складу подзаконским актима.

2) Директор

Члан 48.

                        Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

            Директор Јавног предузећа заснива радни однос на одређено време.

            Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију.

            Директор не може имати заменика.

Надлежности директора

Члан 49.

            1) представља и заступа Јавно предузеће;

            2) организује и руководи процесом рада;

            3) води пословање Јавног предузећа;

            4) одговара за законитост рада Јавног предузећа, за реализацију одлука и других аката Скупштине општине, председника општине и Општинског већа;

            5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа  и одговоран је за њихово спровођење;

            6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања Јавног предузећа и одговоран је за његово спровођење;

            7) предлаже финансијске извештаје;

            8) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета општине/града (субвенције, гаранције или коришћење других средства);

            9) извршава одлуке Надзорног одбора;

            10) бира извршне директоре;

            11) бира представнике Јавног предузећа  у скупштини друштва капитала чији је једини власник Јавног предузећа, по претходно прибављеној сагласности Скупштине општине;

            12) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи;

            13) доноси акт о систематизацији;

            14) предлаже Надзорном одбору доношење акта о исплати стимулације извршним директорима;

            15) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из делокруга директора;

            16) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, колективним уговором и Статутом предузећа;

            17) доноси план набавки за текућу годину;

            18) доноси одлуке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује закон о јавним набавкама,

            19) врши друге послове одређене законом, овом Одлуком и Статутом Јавног предузећа.

           

Услови за избор директора

Члан 50.

            За директора Јавног предузећа, може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

            1) да је пунолетно и пословно способно;

            2) да има стечено високо образовање, на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

            3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

            4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа;

            5) да познаје област корпоративног управљања;

            6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

            7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

            8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

            9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

            - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

            - обавезно психијатријско лечење на слободи;

            - обавезно лечење наркомана;

            - обавезно лечење алкохоличара;

            - забрана вршења позива, делатности и дужности.

            Услови за именовање директора из става 1. овог члана прописани су законом, а Статутом Јавног предузећа могу бити одређени и други услови које лице мора да испуни да би било именовано за директора предузећа.

Извршни директор

Члан 51.

            Директор може бирати извршне директоре за вођење послова из одређених области од значаја за успешно функционисање Јавног предузећа.

            Извршни директор за свој рад одговара директору.

            Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу са овом Одлуком и Статутом Јавног предузећа.

            Извршни директор не може имати заменика.

            Извршни директор мора бити у радном односу у Јавног предузећа.

Члан 52.

            За извршног директора Јавног предузећа бира се лице које испуњава услове: 

            1) да је пунолетно и пословно способно;

            2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

            3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

            4) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

            5) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

            6) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

            - обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

            - обавезно психијатријско лечење на слободи;

            - обавезно лечење наркомана;

            - обавезно лечење алкохоличара;

            - забрана вршења позива, делатности и дужности.

            Поред услова из става 1. овог члана, лице које се бира за извршног директора мора имати три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у јавном предузећу.

            Јавно предузеће не може имати више од седам извршних директора, а број извршних директора утврђује се Статутом Јавног предузећа.

Зарада директора и извршног директора

Члан 53.

            Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на стимулацију, у складу са подзаконским актом.

            Одлуку о исплати стимулације директора и извршног директора доноси Надзорни одбор Јавног предузећа, уз сагласност Скупштине општине.

            Одлука о исплати стимулације извршног директора доноси се на предлог директора.

Поступак именовања директора

Члан 54.

            Директор јавног предузећа именује се након спроведеног јавног конкурса, у складу са законом, подзаконским актима, Статутом општине и овом Одлуком.

            Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора.

            Комисија јединице локалне самоуправе има пет чланова, од којих је један председник.

            Комисију из става 3. овог члана образује Скупштина општине.

            Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици у скупштини аутономне покрајине, одборници у скупштини општине, као ни изабрана, именована и постављена лица у органима општине.

Члан 55.

            Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа  доноси Скупштина општине, на предлог Општинског већа.

            Иницијативу за доношење одлуке из става 1. Овог члана може покренути и Надзорни одбор Јавног предузећа ,  преко Општинске управе.

            Општинска управа доставља Општинском већу текст огласа о јавном конкурсу.

            Оглас о јавном конкурсу садржи нарочито: податке о Јавног предузећа Јавног предузећа, пословима, условима за именовање директора Јавног предузећа месту рада, стручној оспособљености, знањима и вештинама које се оцењују у изборном поступку и начину њихове провере, року у коме се подносе пријаве, податке о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу, адресу на коју се пријаве подносе, као и податке о доказима који се прилажу уз пријаву.

            Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије", у Службеном листу општине Алибунар, у најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на интернет страници општине Алибунар.

            Рок за објављивање огласа из става 4. овог члана у "Службеном гласнику Републике Србије" не може бити дужи од осам дана од дана доношења одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа.

            Пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа подноси се у року од 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у "Службеном гласнику Републике Србије".

            Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Члан 56.

            Решење о именовању директора је коначано.

            Решење о именовању директора Јавног предузећа са образложењем, објављује се у ''Службеном гласнику РС'', Службеном листу општине Алибунар и на интернет страници општине Алибунар.

Члан 57.

            Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у "Службеном гласнику Републике Србије".

            Рок из става 1. овог члана, из нарочито оправданих разлога, може се продужити за још осам дана.

Мандат директора

Члан 58.

            Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.

            Поступак за именовање директора покреће се шест месеци пре истека периода на који је именован, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.

Оставка директора

Члан 59.

            Оставка се у писаној форми подноси Скупштини општине.

Разрешење

Члан 60.

            Предлог за разрешење директора Јавног предузећа, подноси Општинско веће.

            Предлог из става 1. овог члана може поднети и Надзорни одбор Јавног предузећа, преко надлежне Општинске управе.

            Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору који има право да се у року од 20 дана изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење.

            Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице, Општинско веће, предлаже Скупштини општине доношење одговарајућег решења.

            Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор.

Члан 61.

            Скупштина општине   разрешава или може разрешити директора Јавног предузећа под условима предвиђеним законом.

           

Суспензија директора

Члан 62.

            Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница, Скупштина општине доноси решење о суспензији директора Јавног предузећа.

            Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.

           

Вршилац  дужности директора

Члан 63.

            Скупштина општине може именовати вршиоца дужности директора до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу или у случају суспензије директора.

            Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.

            Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.

            Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног предузећа из члана 50. ове Одлуке.

            Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа.

IХ   ПОРЕМЕЋАЈИ У РАДУ УСЛЕД ВИШЕ СИЛЕ

Поремећаји у пословању

Члан 64.

            У случају поремећаја у пословању Јавног предузећа, Скупштина општине, може предузети мере прописане законом, ради обезбеђења услова за несметано функционисање и обављање делатности од општег интереса, а нарочито:

       промену унутрашње организације Јавног предузећа;

       разрешење Надзорног одбора и директора и именовање привременог органа Јавног предузећа;

       ограничење права појединих делова Јавног предузећа да иступају у правном промету са трећим лицима;

       ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини;

       друге мере одређене законом којим се одређују делатности од општег интереса.

            За време ратног стања или непосредне ратне опасности, у складу са одлуком Владе, Скупштина општине може у Јавног предузећа утврдити организацију за извршавање послова од стратешког значаја за Републику Србију, аутономну покрајину или општину Алибунар.

Остваривање права на штрајк

Члан 65.

            У јавном предузећу право на штрајк остварује се у складу са законом.

            У случају да у јавном предузећу нису обезбеђени услови за остваривање редовног процеса рада услед више силе, Скупштина општине, ако оцени да могу наступити штетне последице за живот и здравље људи или њихову безбедност и безбедност имовине или друге штетне неотклоњиве последице, поступа у складу са законом.

Унутрашња организација

Члан 66.

            Статутом, општим актима и другим актима Јавног предузећа ближе се уређују унутрашња организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање Јавног предузећа, у складу са законом и овим уговором.

Радни односи

Члан 67.

            Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се колективним уговором Јавног предузећа у складу са законом и актима оснивача.

            Колективни уговор Јавног предузећа мора бити сагласан са законом, општим и посебним колективним уговором.

 

Безбедност и здравље запослених на раду

Члан 68.

            Права, обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују колективним уговором, општим актима Јавног предузећа или уговором о раду.

           

Заштита животне средине

Члан 69.

            Јавно предузеће  је дужно да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.

            Статутом Јавног предузећа детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине.

Јавност рада предузећа

Члан 70.

            Јавно предузеће  дужно је да на својој интернет страници објави:

            1) радне биографије чланова Надзорног одбора, директора и извршних директора;

            2) организациону структуру;

            3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;

            4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

            5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;

            6) друге информације од значаја за јавност.

Доступност информација

Члан 71.

            Доступност информација од јавног значаја Јавног предузећа врши у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Пословна тајна

Члан 72.

            Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора Јавног предузећа чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању Јавног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.

X    СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Општи акти

Члан 73.

            Општи акти Јавног предузећа су Статут и други општи акти утврђена законом.

            Статут је основни општи акт Јавног предузећа.

            Други општи акти Јавног предузећа морају бити у сагласности са Статутом Јавног предузећа.

            Појединични акти које доносе органи и овлашћени појединци у Јавном предузећу, морају бити у складу са општим актима Јавног предузећа.

XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 74.

            Јавног предузећа дужно је да Статут и друга општа акта усагласи са законом и овом Одлуком у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.

Члан 75.

            Чланови Надзорног одбора Јавног предузећа, који не испуњавају услове из члана 41. ове Одлуке, разрешиће се, а нови именовати, најкасније до 4. септембра 2016. године.

            Председник и чланови Надзорног одбора Јавног предузећа разрешавају се пре истека периода на који су именовани уколико Надзорни одбор не донесе дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја у року од годину дана од дана ступања на снагу овог Закона о јавним предузећима, односно најкасније до 4. марта 2017. године.

     

Владимир Петровић, директор Јавног предузећа који је изабран на јавном конкурсу у складу са одредбама Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12, 116/13 и 44/14), наставља са радом до истека мандата.

Члан 76.

            Јавно предузеће наставља са радом у складу са овом одлуком и Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16).

            Јавно предузеће ускладиће Статут Јавног предузећа са овом одлуком у року од 90 дана од дана доношења ове одлуке.

Члан 77.

            ЈП за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ Алибунар је правни следбеник Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар“ Алибунар у правима и обавезама насталих поводом пословања.

            Општа и појединачна акта Скупштине општине Алибунар и Општинског већа општине Алибунар која се односе на ЈП „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар“Алибунар  преузима ЈП за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ Алибунар.

            Запослени настављају радни однос по основу насталом у ЈП „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар“ Алибунар.

Члан 78.

            Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број : 023-20/16-03-02

Алибунар, 31. август 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81