gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о промени пословног имена Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар у Јавно предузеће за путеве и изградњу ''Инжењеринг општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 22. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон и 5/2015), члана 9. Одлуке о промени оснивачког акта Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуте, грађевинско земљиште и путеве „Станоградња“ Алибунар које је извршило промену пословног имена у Јавно предузеће „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар“ Алибунар  („Службени лист општине Алибунар“ број 8/2013) и члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), на предлог Надрзорног  одбора ЈП „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар“ Алибунар, Скупштина општине Алибунар, у својству оснивача ЈП „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар “ Алибунар, на 4. седници од 31. августа 2016. године доноси

О  Д  Л  У  К  У

О ПРОМЕНИ ПОСЛОВНОГ ИМЕНА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

У

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ И ИЗГРАДЊУ „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ АЛИБУНАР

Члан 1.

            Овом Одлуком врши се промена пословног имена и скраћеног назива Јавног предузећа „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар“ Алибунар.

Члан 2.

            Пословно име:

Јавно предузеће „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ Алибунар

мења се у пословно име:

Јавно предузеће за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ Алибунар.

Члан 3.

            Скраћени назив:  ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ Алибунар

            мења се у

            скраћени назив: ЈП за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ Алибунар.

Члан 4.

            У складу са овом одлуком извршиће се ускађивање аката из надлежности  Скупштине општине Алибунар и ЈП за путеве и изградњу „ИНЖЕЊЕРИНГ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР“ Алибунар у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 5.

            На основу ове Одлуке извршиће се промене пословног имена и скраћеног назива у Агенцији за привредне регистре.

Члан 6.

            Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.

Број: 023-18/16-03-02

Алибунар, дана 31. августа 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81