gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места Општинске управе општине Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“, број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 60. Одлуке о oрганизацији Општинске управе општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр.15/2016), Општинско веће општине Алибунар, на својој 5. седници одржаној дана 27. јуна 2016. године доноси

ОДЛУКУ О НАЧЕЛИМА ЗА УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ РАДНИХ МЕСТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Одлуком о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места Општинске управе општине Алибунар (у даљем тексту: Одлука) прописују се начела за унутрашње уређење и систематизацију радних места у Општинској управи општине Алибунар, као и начин припреме и доношења правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Алибунар.

Члан 2.

Унутрашње уређење и систематизација радних места у Општинској управи општине Алибунар (у даљем тексту: Општинска управа) прилагођава се делокругу и радним процесима у Општинској управи тако да гарантује:

1. прилагођеност унутрашње организације целини послова Општинске управе;

2. стручно, ефикасно, рационално и усклађено вршење послова у Општинској управи;

3. законито и благовремено одлучивање у управном поступку;

4. груписање истоврсних или сродних и међусобно повезаних послова у одговарајућој целини у Општинској управи;

5. остваривање брзог и ефикасног остваривања права и обавеза грађана.

Члан 3.

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса.

Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса.

Општинска управа дужна је да, на захтев, грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ.

Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство грађана.

Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација средствима јавног информисања, издавањем службених информација и обезбеђивањем услова за несметано обавештавање јавности о обављању послова из свог делокруга и о свим променама које су у вези са организацијом и делокругом рада, распоредом радног времена и о другим чињеницама.

Члан 4.

Унутрашње уређење и систематизација радних места у Општинској управи уређују се правилником.

Правилник доноси начелник Општинске управе општине Алибунар, уз сагласност Општинског већа општине Алибунар (у даљем тексту: Општинско веће).

Члан 5.

Правилником се уређује унутрашња организација Општинске управе и утврђују се:

1. постављена лица и унутрашње организационе јединице;

2. руковођење унутрашњим организационим јединицама;

3. овлашћење и одговорности руководилаца унутрашњих целина;

4. укупан број радних места и укупан број извршилаца;

5. број приправника, односно приправника волонтера;

6. називи раддних места,потребан број извршилаца, опис послова радног места и посебни услови које лице треба да испуњава за обављање послова радног места;

7. друга питања у складу са законом.

Члан 6.

На радним местима у Општинској управи врше се нормативни, студијско-аналитички, управни, управно-надзорни, информатички, финансијско-материјални, документациони, статистичко-евиденциони, стручно-оперативни, канцеларијски, занатски и други слични послови.

ВРСТЕ УНУТРАШЊИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦИ И УСЛОВИ ЗА ЊИХОВО ОБРАЗОВАЊЕ

Члан 7.

У Општинској управи образују се следеће унутрашње организационе јединице: одељење, одсек и група.

Ако то природа и обим послова налажу, унутар одељења могу се образовати одсеци и групе, а унутар одсека - групе.

Члан 8.

Одељење се образује за међусобно повезане нормативне, студијско-аналитичке, управне, управно-надзорне, информатичке, финансијско-материјалне, документационе, статистичко-евиденционе, стручно-оперативне, канцеларијске, занатске и друге послове које треба објединити.

Одсек се образује за међусобно сродне управне, управно-надзорне, информатичке, финансијско-материјалне, документационе, статистичко-евиденционе, стручно-оперативне, канцеларијске, занатске и друге послове који захтевају непосредну повезаност и организациону посебност.

Група се образује за међусобно повезане нормативне и студијско-аналитичке послове.

Члан 9.

Одељењем руководи начелник одељења, одсеком шеф одсека, а групом руководилац групе.

Начелника одељења, шефа одсека и руководиоца групе распоређује на та радна места начелник Општинске управе, на предлог руководећег запосленог организационе јединице.

Начелник одељења, шеф одсека и руководилац групе за свој рад и рад унутрашње целине којом руководе одговарају руководећем запосленом организационе јединице и начелнику Општинске управе.

Члан 10.

У Општинској управи, мимо унутрашњих организационих јединица, су постављена лица: начелник Општинске управе, секретар Скупштине општине и помоћник председника општине.

О правима и обавезама из радног односасекретара Скупштине општине и помоћника председника општине одлучује начелник Општинске управе, а о правима и обавезама из радног односа начелника Општинске управе одлучује председник општине.

ПОСТУПАК ДОНОШЕЊА ПРАВИЛНИКА

Члан 11.

Правилник доноси начелник Општинске управе и доставља га Општинском већу, за добијање сагласности Општинског већа. Уз текст Правилника доставља се и образложење за доношење Правилника.

Правилник на који је Општинско веће дало сагласност, објављује се на огласној табли Општинске управе, доставља се репрезентативном синдикату у Општинској управи и доставља организационој јединици у којој се обављају послови радних односа ради израде потребних појединачних аката, односно решења запосленима.

Члан 12.

На поступак измена и допуна правилника примењују се одредбе ове Одлуке које се односе на доношење правилника.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 33/2014).

Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 010-15/2016-06

Датум: 27. јун 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81