gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о допуни Пословника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. така 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07 и 83/2014-други закон), члана 40. став 1. тачка 1. и члана 51. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на Трећој седници, одржаној дана 15. јуна 2016. године доноси

О Д Л У К У

О ДОПУНИ ПОСЛОВНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Пословнику Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 13/2016), после члана 70. додаје се члан 70а. који гласи:

''Предлози аката који се достављају Скупштини општине ради доношења достављају се у оригиналу и у електронском облику.

Предлози аката упућени Скупштини општине ради доношења на седницама Скупштине општине, достављају се одборницима у електронском облику, у ПДФ формату, о чему одлучује Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар.

Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине општине Алибунар може одлучити да се поједини предлози аката упућених Скупштини општине Алибунар достављају одборницима Скупштине општине Алибунар у облику извода – скраћеног предлога, а да се предлог акта у целости објави на интернет страници Општине Алибунар.

Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштиен општине Алибунар може одлучити да се поједини предлози аката поднетих Скупштини ради доношења објаве на интернет страници Општине Алибунар, ради упознавања грађана са садржином предлога аката који су поднети Скупштини ради доношења.

Позив за седницу Скупштине доставља се одборницима у оригиналу и у електронској форми. Уз позив за седницу Скупштине обавезно је назначити да се предлози аката достављају електронским путем и да су објављени на интернет страници Општине Алибунар.''

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Број: 010-11/2016-06

Алибунар, 15. јун 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81