gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Алибунар

На основу члана 41. став 1. и члана 44. Пословника Скупштине општине Алибунар, број 010-9/2016-06 од 25. маја 2016. године, Скупштина општине Алибунар на Другој седници од 25.маја 2016. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КАДРОВСКА, АДМИНИСТРАТИВНА ПИТАЊА

И РАДНЕ ОДНОСЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Образује се Комисија за кадровска, административна питања и радне односе као стално радно тело Скупштине општине Алибунар.

У Комисију за кадровска, административна питања и радне односе именују се:

  1. Зузана Ђукић – председник,
  2. Стеван Пенца – заменик председника,
  3. Неђељко Коњокрад – члан,
  4. Јасна Пурић – члан,
  5. Ивана Нешић – члан.

Мандат председника, заменика председника и чланова Комисије за кадровска, административна питања и радне односе  је четири године и почиње да тече даном именовања, односно од 25. маја 2016. године.

Председник, заменик председника и члан Комисије за кадровска, административна питања и радне односе може бити разрешен и пре истека мандата на који је именован.

Мандат новоименованог члана трајаће до истека мандата Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.

Број: 020-35/2016-06

Алибунар, 25. маја 2016. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81