gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Савета за привреду и пољопривреду Скупштине општине Алибунар

На основу члана 41. став 1. и члана 44. Пословника Скупштине општине Алибунар, број 010-9/2016-06 од 25. маја 2016. године, Скупштина општине Алибунар на Другој седници од 25.маја 2016. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Образује се Савет за привреду и пољопривреду као стално радно тело Скупштине општине Алибунар.

У Савет за привреду и пољопривреду именују се:

  1. Зузана Ђукић – председник,
  2. Синиша Гавранчић – заменик председника,
  3. Аурел Мургу – члан,
  4. Славиша Белча – члан,
  5. Стеван Лалић – члан.

Мандат председника, заменика председника и чланова Савета за привреду и пољопривреду  је четири године и почиње да тече даном именовања, односно од 25. маја 2016. године.

Председник, заменик председника и члан Савета за привреду и пољопривреду може бити разрешен и пре истека мандата на који је именован.

Мандат новоименованог члана трајаће до истека мандата Савета за привреду и пољопривреду.

Број: 020-34/2016-06

Алибунар, 25. маја 2016. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81