gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Савета за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине Скупштине општине Алибунар

На основу члана 41. став 1. и члана 44. Пословника Скупштине општине Алибунар, број 010-9/2016-06 од 25. маја 2016. године, Скупштина општине Алибунар на Другој седници од 25.маја 2016. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО,

СТАМБЕНУ И КОМУНАЛНУ ОБЛАСТ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Образује се Савет за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине као стално радно тело Скупштине општине Алибунар.

У Савет за урбанизам грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине именују се:

  1. Зузана Ђукић – председник,
  2. Бошко Тијанић – заменик председника,
  3. Душан Богдановић – члан,
  4. Стеван Лалић – члан,
  5. Небојша Јакимов – члан.

Мандат председника, заменика председника и чланова Савета за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине  је четири године и почиње да тече даном именовања, односно од 25. маја 2016. године.

Председник, заменик председника и члан Савета за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине може бити разрешен и пре истека мандата на који је именован.

Мандат новоименованог члана трајаће до истека мандата Савета за урбанизам, грађевинарство, стамбену и комуналну област и заштиту животне средине.

Број: 020-33/2016-06

Алибунар, 25. маја 2016. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81