gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о избору председника општине Алибунар

На основу члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 53. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 28. став 1.и члана 120. Привременог Пословника Скупштине општине Алибунар, број 010-7/2016-06 од 16. маја 2016. године, на предлог председника Скупштине општине, Скупштина општине Алибунар на Конститутивној седници Скупштине општине Алибунар одржаној 16. маја 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКАОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДРАГ БЕЛИЋ изабран је за председника општине Алибунар, на период од четири године.

Мандат председника општине Алибунар почиње да тече од дана избора, односно од 16. маја 2016. године.

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог решења заснован је на одредбама члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 53. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 28. став 1.и члана 120. Привременог Пословника Скупштине општине Алибунар, број 010-7/2016-06 од 16. маја 2016. године.

Чланом 43. став 1. Закона о локалној самоуправи прописано је да председника општине бира скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника скупштине општине, а ставом 3. истог члана да председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника општине.

Чланом 53. став 1. Статута општине Алибунар прописано је да председника општине бира скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника скупштине општине, а ставом 3. истог члана да председник Скупштине општине предлаже кандидата за председника општине. Чланом 117. Статута општине Алибунар прописана су акта која доноси Скупштина општине Алибунар.

Чланом 28. став 1. Привременог Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да кандидата за председника општине предлаже председник Скупштине општине, писменим путем. Чланом 120. Привременог Пословника Скупштине општине Алибунар прописана су акта која доноси Скупштина општине Алибунар.

Избор председника општине извршен је на Конститутивној седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 16. маја 2016. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Председница Скупштине општине Алибунар предложила је, писменим путем, Белић Предрага из Владимировца, одборника Скупштине општине Алибунар, изабраног са изборне листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

Белић Предраг дао је писмену сагласност да прихвата кандидатуру за председника Општине Алибунар.

Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунар и Привременим Пословником Скупштине општине Алибунар прописано је да се председник општине бира тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Ради спровођења тајног гласања, Скупштина је, у складу са Привременим Пословником Скупштине општине Алибунар, именовала гласачки одбор који је спровео тајно гласање за избор председника општине, о чему је сачињен записник.

Тајним гласањем за избор председника Општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар је са 18 гласова ''ЗА'', од укупно 23 одборника колико броји Скупштина општине Алибунар, изабрала Белић Предрага за председника општине Алибунар.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана доношења.

Број: 013-17/2016-06

У Алибунару, 16. маја 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81