Службени лист општине Алибунар

Решење о избору председника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. став 1. тачка 11., члана 47. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 12. став 1.и члана 120. Привременог Пословника Скупштине општине Алибунар, број 010-7/2016-06 од 16. маја 2016. године, на писмени предлог 13 одборника, Скупштина општине Алибунар на Конститутивној седници Скупштине општине Алибунар одржаној 16. маја 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗУЗАНА ЂУКИЋ изабрана је за председницу Скупштине општине Алибунар, на период од четири године.

Мандат председнице Скупштине општине Алибунар почиње да тече од дана избора, односно од 16. маја 2016. године.

Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење овог решења заснован је на одредбама члана 32. став 1. тачка 10. и члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 40. став 1. тачка 11., члана 47. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 12. став 1.и члана 120. Привременог Пословника Скупштине општине Алибунар, број 010-7/2016-06 од 16. маја 2016. године.

Чланом 32. став 1. тачка 10. Закона о локалној самоуправи прописано је да је Скупштина општине надлежна да бира и разрешава председника скупштине општине и заменика председника општине.

Чланом 38. став 3. Закона о локалној самоуправи прописано јје да се председник скупштине бира из реда одборника на предлог најмање 1/3 одборника, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника скупштине општине.

Чланом 40. став 1. тачка 11. Статута општине Алибунар прописано је да је Скупштина општине надлежна да бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине.

Чланом 47. став 1. Статута општине Алибунар прописано је да се председник скупштине бира из реда одборника на предлог најмање 1/3 одборника, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника скупштине општине.

Чланом 12. став 1. Привременог Пословника Скупштине општине Алибунар прописано је да Скупштина општине бира председника Скупштине општине из реда одборника, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника Скупштине општине.

Члан 117. Статута општине Алибунар и чланом 120. Привременог Пословника Скупштине општиние Алибунар прописано је која акта доноси Скупштина општине.

Скупштини општине Алибунар приспела је иницијатива потписана од стране 13 одборника Скупштине општине Алибунар да се Зузана Ђукић, одборница Скупштине општине Алибунар, изабрана са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ изабере на функцију председника Скупштине општине Алибунар.

У складу са одредбама члана 38. Закона о локланој самоуправи, члана 47. Статута општине Алибунар и члана 12. Привременог Пословника Скупштине општине Алибунар, председник Скупштине општине бира се и разрешава тајним гласањем које спроводи гласачки одбор.

У складу са Законом о локалној самоуправи, Статутом општине Алибунар и Привременим Пословником Скупштине општине Алибунар обављена је процедура тајног гласања у поступку избора председника Скупштине општине Алибунар.

Избор председника Скупштине општине извршен је на Конститутивној седници Скупштине општине Алибунар одржаној дана 16. маја 2016. године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника. Поступак тајног гласања спровео је Гласачки одбор именован на Конститутивној седници Скупштине општине Алибунар.

Након спроведеног тајног гласања, Скупштина општине Алибунар констатовала је да је Зузана Ђукић изабрана за председницу Скупштине општине Алибунар дана 16. маја 2016. године.

На основу напред изнетог, донето је решење као што гласи у диспозитиву.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења може се поднети тужба Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана доношења.

Број: 013-11/2016-06

У Алибунару, 16. маја 2016. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ОДБОРНИК

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа

FaLang translation system by Faboba