gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Алибунар

На основу члана 56. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 129/07, 34/2010 – одлука УСРС и 54/2011) и Извештаја Верификационе комисије, Скупштина општине Алибунар на Конститутивној седници, одржаној дана 16. маја 2016. године, доноси

О  Д  Л  У  К  У

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА

ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

I

Потврђују се мандати одборницима Скупштине општине Алибунар, изабраним на иззборима за одборнике Скупштине општне Алибунар од 24. априла 2016. године:

 1. Предраг Белић, рођен 1968. године, приватни предузетник из Владимировца,
 2. Весна Пурић, рођена 1986. године, економски техничар из Банатског Карловца,
 3. Неђељко Коњокрад, рођен 1964. године, возач-механичар из Иланџе,
 4. Зузана Ђукић, рођена 1967. године, педагог из Јаношика,
 5. Душан Богдановић, рођен 1962. године, дипл. историчар из Банатског Карловца,
 6. Бошко Тијанић, рођен 1966. године, радник из Владимировца,
 7. Ивана Нешић, рођена 1981. године, дипломирани економиста из Банатског Карловца,
 8. Синиша Гавранчић, рођен 1953. године, економски техничар из Алибунара,
 9. Славиша Белча, рођен 1970. године, електроинсталатер из Добрице,
 10. Адријана Сфера, рођена 1975. године, дипломирани економиста из Локава,
 11. Стеван Лалић, рођен 1970. године, пољопривредник из Новог Козјака,
 12. Стеван Пенца, рођен 1960. године, дипл.фармацеут спец. из Владимировца,
 13. Драгана Коматина, рођена 1975. године, дипломирани правник из Владимировца,
 14. Душан Јовановић, рођен 1975. године, инжењер машинства из Банатског Карловца,
 15. Ђорђе Цветковић, рођен 1982. године, виши физиотерапеут из Алибунара,
 16. Милан Ћурувија, рођен 1954. године, економиста из Алибунара,
 17. Дејан Васиљевић, рођен 1971. године, машински техничар из Банатског Карловца,
 18. Мирјана Дидановић, рођена 1973. године, фармацеутски техничар из Владимировца,
 19. Сергије Симоновић, рођен 1959. године, официр обезбеђења из Банатског Карловца,
 20. Душан Дакић, рођен 1971. године, трговац из Иланџе,
 21. Аурел Мургу, рођен 1965. године, пољопривредник из Алибунара,
 22. Јон Сфера, рођен 1995. године, пољопривредник из Локава,
 23. Слободан Павловић, рођен 1971. године, пољопривредник из Банатског Карловца..

II

Мандат одборницима из тачке I ове Одлуке почиње да тече даном доношења ове Одлуке, односно од 16. маја 2016. године.

Даном доношења ове Одлуке престаје мандат одборницима Скупштине општине Алибунар изабраним на изборима од 06. маја 2012. године.

III

            Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке.

IV

            По утврђивњу правноснажности, Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 013-7/2016-06

Датум: 16. мај 2016. године

А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

ПРЕСЕДАВАЈУЋИ ОДБОРНИК

Синиша Гавранчић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81