gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење (постављање хоризонталних успоривача брзине)

Општинска управа општине Алибунар – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, на онсову члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-УС и 55/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 15. и 26. Одлуке о образовању Општинске управе општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 32/2014 и 13/2015), члана 192. ЗУП-а (''Сл.лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/01 и ''Сл.гласник РС'', бр. 30/10) и Решења бр. 1-11-76-1/13-03 од 07.11.2013. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I

Одређује се постављање хоризонталних успоривача брзине (лежећих полицајаца) са потребном саобраћајном сигнализацијом у насељеномместу Албиунар, у улици Вашарска испред парцеле број 858, к.о. Алибунар, и у улици Немањина испред парцела број 1067 и 1069, к.о. Алибунар, у свему према Скицама положаја хоризонталног успоривача брзине, изграђеним од стране ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар''.

II

Налаже се ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' да:

-        изврши техничку регулацију саобраћаја из става И овог решења постављањем хоризонталних успоривача брзине (лежећих полицајаца), саобраћајних знакова и ознака на локовозу у складу са Законом, Правилником о техничким средствима за успоравање саобраћаја на путу и Правилником о саобраћајној сигнализацији,

-        да постављену саобраћајну сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације.

III

Рок за извршење овог решења је до 30.06.2016. године.

IV

Ово Решење објавити у ''Сл.листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар – Општинска управа

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,

КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Број: 34-19-2016-04

Датум: 29. март 2016. године

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА

Дипл.инж.грађ. Коса Николић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81