gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању члана Општинске изборне комисије општине Алибунар

На основу члана 14. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број 127/2007, 34/2010 – Одлука УС и 54/2011) и члана 40. и 44. Статута општине Алибунар  (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), a на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, Скупштина општине Алибунар на 42. седници од 18. марта 2016. године, доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА

 ОПШТИНСКЕИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

  1. Милан Поповић из Банатског Карловца именује се на функцију члана Општинске изборне комисије Општине Алибунар на предлог Демократске странке.
  2. Мандат новоименованог члана трајаће најдуже до истека мандата Општинске изборне комисије Општине Алибунар, а почиње да тече даном доношења овог Решења, односно од 18.03.2016. године.
  3. Решење ступа  на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 020-20/2016-06

Датум: 18. март 2016. године

А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

ПРЕДСЕДНИЦА  СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81