gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о усвајању Локалном акционог плана запошљавања општине Алибунар за 2016. годину

На основу члана 28. Закона о запошљавању и осугарању за случајнезапослености (''Службени гласник РС'' број 36/09, 88/10 и 38/15), члана 15. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (''Службени гласник РС'' број 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2015.годинуи члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09, 13/11, 15/14 и 3/15), а на предлог Савета за запошљавање општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 42. седници одржаној дана 18. марта 2016.године, доноси

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2016.ГОДИНУ

1. Усваја се Локални акциони план запошљавања општине Алибунар за 2016. годину.

            2. Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном листу општине Алибунар“.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 112-4/2016-06

Датум: 18. март 2016. године

А   Л   И   Б   У    Н    А    Р

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

2016. ГОДИНА

 1. УВОД

Локални акциони план запошљавања општине Алибунар за 2016. годину (у даљем тексту: ЛАПЗ) представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2016. години.

Планом се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати, како би се достигли постављени циљеви и омогућило одрживо повећање запослености.

На основу постојећих чињеница и анализа о приоритетима у области запошљавања, као и одговарајућих иницијатива и пројеката, обезбеђује се услов за приступ средствима Фондова Европске уније и приступ средствима за суфинансирање мера локалне политике запошљавања од стране надлежног Министарства (у даљем тексту: Министарство) и Покрајинског секретаријата (у даљем тексту: Секретаријат).

Правни основ за утврђивање ЛАПЗ-а представља Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (''Службени гласник РС'', број 36/2009, 88/2010и 38/2015) и Национални акциони план запошљавања за 2016.годину, којима је дефинисано спровођење активне политике запошљавања у 2016. години, као и Покрајински акциони план запошљавања за 2016. годину. Поред тога, приликом израде овог документа узети су у обзир и захтеви дефинисани Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом (''Службени гласник РС'', број 36/2009 и 32/2013).

Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености је утврђено да надлежни орган локалне самоуправе може по прибављеном мишљењу Локалног савета за запошљавање усвојити Локални акциони план.

Ставом 3. члана 41. наведеног Закона, утврђено је да Локални акциони план запошљавања мора бити у сагласности са Националним и Покрајинским акционим планом запошљавања.

Успешно остваривање Локалног акционог плана и предвиђених приоритета и мера подразумева активно учешће и сарадњу свих институција и социјалних партнера. Из тог разлога, поред Општинске управе општине Алибунар и Локалног савета за запошљавање, у припреми и изради ЛАПЗ општине Алибунар учествовала је Национална служба за запошљавање – Филијала Панчево и Национална служба за запошљавање – Испостава Алибунар (у даљем тексту: Национална служба за запошљавање).

У дефинисању и изради ЛАПЗ-а укључени су социјални партнери, релевантне институције и актери, како би се различитим приступима омогућило свестрано сагледавање и приликом реализације планираних програма и мера створили резултати са додатном вредношћу.

       

 1. ЕКОНОМСКА СИТУАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 Општина Алибунар има потенцијал да понуди инвеститорима бројне погодности за пословање као што су добар географски положај, високо квалификована радна снага, пољопривредни и туристички потенцијал.

 Целокупну општинску територију окружују веће градске агломерације Панчево, Вршац и Зрењанин, са којима је саобраћајно повезана и чији се гравитирајући утицаји осећају на датом простору.

 Са макро регионалног аспекта делимична валоризација географског положаја Алибунара постигнута је активирањем граничног прелаза између Србије и Румуније на линији Алибунар – Пландиште – Вршац - Ватин, што је утицало на валоризацију прометно-географског правца Панчево - Вршац преко Банатског Карловца.

Геоморфолошке, геолошке, климатске, педолошке, хидролошке и хидрографске карактеристике, као и распрострањеност минералних сировина, ловних и риболовних површина, указују на основне потенцијале и ограничења териотрије Алибунара, у оквиру природних услова и ресурса. Основни потенцијали су следећи: велика заступљеност плодног пољопривредног земљишта, разграната каналска мрежа, богатство енергетским сировинама, заштићена природна добра, велика ловна површина са разноврсном ловном дивљачи, посебно у ловишту Делиблатска пешчара, итд. С друге стране, основна ограничења земљишта између осталог су: висок ниво подземних вода и изразита ветровитост (кошавско подручје).

Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоурпаве за 2014. годину (''Сл.гласник РС'', бр. 104/2014), Општина Алибунар спада у недовољно развијени регион у којима је вредност бруто-домаћег производа испод вредности републичког просека а спада у III групу степена развијености у распону од 60% до 80% републичког просека.

Као основа за анализу досадашњег привредног развоја општине Алибунар коришћени су подаци Републичког завода за статистику, подаци Одељења за привреду, јавне службе и развој општине Алибунар, као и резултати извршене анкете мањег броја субјеката планирања (појединачна предузећа и др.).

Пољопривреда је основна привредна грана и носилац развоја општине Алибунар, оријентисана је на производњу сировине за прехрамбену индустрију, која и поред тога није развијена.Индустрија је област која би у планском периоду требала да постане генератор развоја Општине.

Најважнији елементи Националне стратегије развоја малих и средњих предузећа и предузетништва, а који су релевантни за општину Алибунар, односе се на развој сектора који су способни да подстакну развој и повећају запосленост, те представљају потенцијал развоја Општине, а то су прерада пољопривредних производа, динамичнији развој туризма, трговине и угоститељства.

Развој мале привреде подразумева поред развоја приватног предузетништва и самосталних радњи и читав низ делатности које се могу организовати у оквиру постојећих привредних капацитета и у сеоским домаћинствима.

Општина Алибунар има солидан туристички потенцијал. Налази у централном делу јужнобанатске равнице, између плодних њива и алибунарске и иланџанске мочваре. Кроз општину пролази међинародни пут Е-70 Београд – Вршац – Темишвар, газдује туристички најатрактивнијим северо-западним делом Делиблатске пешчаре, има много извора геотермалних вода која стварају потенцијал за развој здравственог туризма. У случају да се правилно и једновремено комбинују потенцијали, планови развоја, средства као и активности носилаца послова у области туризма се може очекивати да туризам постане значајна привредна активност Општине.

На општинском нивоу постоји позитиван тренд броја новооснованих предузетничких радњи. Тренду броја новооснованих привредних субјеката доприноси и политика Националне службе за запошљавање која својим програмима доприноси стварању услова и даје подстицај новим предузетницима, како у погледу едукације тако и давањем подстицајних новчаних средстава. Све је већи приступ државним инвестиционим фондовима и коришћењу њихових кредитних линија.

Према републичким статистичким подацима за запослене по општинамаи регионима у РС из 2015.године, а везано је за податке у 2014.години, у општини Алибунар је било запослено 2.326 лица, од тога су 45,1% жена.

Запослени у правним лицима (привредно друштво, предузећа, установе, задруге и друге организације) је 1.673 лица а у приватним предузетницима (лица која самостално обављају делатност) и запослени код њих је 689 лица, што је 42% од укупно запослених.

Према делатностима, највише је запослено у преађивачкој индустрији (311) и пољопривреди, шумарству и рибарству (229), затим у трговини на велико и мало и поправка моторних возила (122), саобраћају и складиштење (84) и снабдевање водом и управљање отпадним водама (69), а врло мало у снабдевању ел. енергијом, гасом и паром (15) грађевинарству (11) и услугама смештаја и исхране (1).

Према секторима је то следећи однос: предњачи образовање (369), здравствена и социјална заштита (262) и државна управа и обавезно социјално осигурање (75), затим у стручним, научним, иновационим и техничким делатностима (37), а врло мало у уметности, забави и рекреацији (19), финансијске делатности и делатности осигурања (14), информисању и комуникацији (10), административним и помоћним услужним делатностима (29, а остале услужне делатности (4).

Просечна зарада без пореза и доприноса по запосленом по подацима периода јануар-децембар, је: 2010.година – 23.007,00 динара, 2011.година – 25.662,00 динара, 2012.година – 29.051,00 динара, 2013.година – 30.346,00 динара, 2014.године – 30.923,00 динара и 2015.године – 29.607,00 динара.

На основу наведених података, уочава се пад износа зараде у односу на претходне две године. 

      

 1. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Према подацима пописа становништва из 2011. године општина Алибунар има укупно 20.151 становника. Општина Алибунар бележи негативан тренд односно пад броја становника (према попису из 2002. године, општина је имала 22.954 становника).

Општина Алибунар по својим карактеристикама спада у групу неразвијених, ретко насељених, разуђених и национално хетерогених општина. Према критеријумима ОЕСР, Алибунар спада у општине које имају густину насељености испод 150 становника по км², тј. у руралне општине.

Основне демографске карактеристике општине су: смањење укупног броја становника, веома изражен негативан природни прираштај, погоршање старосне структуре и виталних карактеристика популације, неповољна образовна и квалификациона структура становништва.

Анализа структуре становништва по великим добним групама указује на неповољну старосну структуру становништва. Највећи проценат опадања становника је у старосној групи до девет година. Најважнији фактор таквог стања јесте изузетно негативна стопа природног прираштаја услед веома ниске стопе наталитета. На прилично велику вредност опадања у старосној групи од 20 до 60 година старости, поред негативне стопе прираштаја, утиче и исељавање омладине и радно способног становништва, као последица лоше економске ситуације.    

По попису из 2011. године, када су у питању подаци о компјутерској писмености на нивоу Јужнобанатске области, 51,88% становништва се изјаснило као компјутерски неписмено, док делимично познавање рада на рачунару има 15,82% становништва. 92,29% чине лица која су се изјаснила да су компијутерски писмена. Када су питању компијутерски неписмена лица 54,01% чине жене, док су 45,99% мушкарци.

Национална служба за запошљавање је сервис који пружа квалитетне услуге незапосленим лицима и послодавцима у овој општини. Она је уједно и носилац нових активности и мера – организовања додатних обука и тренинга у области рада са клијентима. Од Националне службе за запошљавање добијени су следећи статистички подаци незапослених лица, битни за анализу и планирање мера политике запошљавања у Локалној самоуправи а закључно са 31.12.2015.године.

Исказане потребе послодаваца за додатним вештинама су: електронско пословање, основни ниво познавања рачунара (недостатак нарочито уочен код лица старијих од 45 година), вишег нивоа знања страних језика старијих од 35 година, затим поседовање сертификата као што су атест код заваривача, сертификат за овлашћене књиговође и ревизоре, стручни испит за противпожарну заштиту, испит из безбедности и здравља на раду и друго.

Суфицитарна занимања су економски техничари, продавци, медицински техничари, пољопривредни техничари, хемијско-технолошки техничари.

Дефицитарна занимања су овлашћене рачуновође, дипломирани фармацеути са положеним стручним испитом, обућари, информатичари, програмери, професори математике, хемије, физике, професори немачког језика, заваривачи са поступком ЦО2-МИГ,МАГ.

Од програма који су се остварили преко НСЗ, значајни су програми самозапошљавања (28 лица), субвенционисање запошљавања (85 лица), јавни радови (41 лице), стручна пракса (93 лица) и програм обука за стицање знања и вештина потребних на локалном тржишту (30 лица). Подаци се односе на територију коју покрива НСЗ Филијала Панчево.

У 2015.години, општина Алибунар је реализовала следеће програме из сопствених средстава:

 • програм стручна пракса за стручно оспособљавање незапослених лица за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног испита – запослено 20 лица
 • програм јавни радови – запослено 10 лица.

Незапослена лица по полу и дужини тражења посла

  Незапослена лица Просечна дужина тражења посла (у месецима)

Укупно

Жене Укупно Жене
Године старости до 3 месеца 261 115 1,46 1,48
3 до 6 месеци 185 84 4,26 4,28
6 до 9 месеци 115 49 7,25 7,20
9 до 12 месеци 137 51 10,49 10,57
1 до 2 године 413 199 16,99 17,21
2 до 3 године 305 136 29,55 29,33
3 до 5 година 492 216 46,74 47,11
5 до 8 година 431 205 77,29 78,02
8 до 10 година 214 124 105,94 105,77
преко 10 година 349 219 195,80 198,73
УКУПНО 2.902 1.398 57,47 65,55

Нeзапослена лица по полу и степену стручне спреме

  Незапослена лица Претходно радно искуство
Први пут траже запослење/без радног искуства

Укупно

Жене Укупно Жене

УКУПНО

2.902 1.398 1.242 687
Степен стручне спреме I 1.425 673 719 405
II 94 43 20 13
III 569 211 195 83
IV 631 361 224 132
V 6 3 3 3
VI-1 38 24 5 3
VI-2 44 29 29 21
VII-1 94 53 47 27
VII-2 1 1 0 0
VIII        

Незапослена лица по полу и годинама старости

  Незапослена лица Просечна старост  
 
 
 
Укупно Жене Укупно Жене  
 
Године старости 15 – 19 година 94 46 18.55 18.46  
 
20 - 24 године 305 134 22.05 22.21  
 
25 - 29 година 349 193 26.99 27.12  
 
30 - 34 године 301 139 32.09 32.17  
 
35 - 39 година 352 194 37.10 37.16  
 
40 - 44 године 328 155 41.98 42.10  
 
45 - 49 година 341 180 47.10 46.98  
 
50 - 54 године 315 158 52.03 52.00  
 
55 - 59 година 361 167 57.08 57.01  
 
60 - 64 године 156 32 61.61 60.91  
 
65 и више година          
         
УКУПНО 2,902 1,398 40.33 39.63  
 

Што се тиче угрожених категорија, евидентирано је 38 лица особа са инвалидитетом, 748 младих лица до 30 година старости, 2204 дугорочно незапослених, 65 корисника новчане накнаде у случају незапослености, 196 технолошки вишкови, 78 технолошки вишкови старији од 55 година, 152 лица самохрани родитељи, 781 оба незапослена лица, 31 интерно расељена лица, 4 избеглице, 1 лице као деца у хранитељским породицама, 2 повратника из затвора, 44 Рома, нема евидентираних у категорије повратници из иностранства, жртве трговине људима и жртве породичног насиља. Осталих угрожених категорија је 182.

Број лица без школе или са непотпуним основним образовањем је 532 (скоро 20% од укупно евидентираних лица).

Најугроженије групе незапослених лица су особе са инвалидитетом, избегла и расељена лица, самохрани родитељи, технолошкови вишкови и корисници социјалних давања.

Општина и Национална служба за запошљавање посебну пажњу посвећују друштвеној инклузији ове групе.

 1. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Кључни елементи политике запошљавања усмерене ка повећању запослености су: подршка инвестицијама, подршка предузетништву и унапређење финансијских подстицаја да би се рад више исплатио.

Таква политика треба да доведе до стабилног раста запослености, повећања продуктивности, спречавања искључености са тржишта рада, отварање нових радних места, веће улагање у људски капитал и подстицање социјалне инклузије на тржишту рада.

Категорије теже запошљивих лица и рањиве категорије као што су особе са инвалидитетом, самохрани родитељи, Роми, избегла и расељена лица, лица млађа од 30 година и старија од 50 година, дугорочно незапослена лица, незапослени без квалификација и нискоквалификовани, вишкови запослених, повратници по споразуму о реамисији, жене жртве породичног насиља и корисници новчане социјалне помоћи, у 2016. години ће имати приоритет за запошљавање и укључивање у мере активне политике запошљавања.

Поред Националне службе за запошљавање – испоставе Алибунар и Националне службе за запошљавање – Филијала Панчево, која је носилац политике запошљавања на територији oпштине Алибунар, 2010. године формиран је Локални савет за запошљавање општине Алибунар, као саветодавно тело које даје мишљења и препоруке у вези питања од интереса за унапређење запошљавања и то: плановима запошљавања, програмима и мерама активне политике запошљавања, прописима из области запошљавања и другим питањима у области запошљавања.

Савет за запошљавање чине три представника Локалне самоуправе и један представник Туристичке организације.

Ради ефикасније реализације утврђених циљева политике запошљавања, oпштина Алибунар конкурише на расписане јавне позиве за учешће у суфинансирању програма или мера активне политике запошљавања које спроводе Националне службе за запошљавање и Секретаријат.

У складу са Законом а на предлог Локалног савета за запошљавање, Општинско веће општине Алибунарје утврдило предлог буџета општине Алибунар за 2016. годину којим су опредељена средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара за суфинансирање и реализацију политике запошљавања, без назначења наслова са којим се врши удруживање средстава а са разграничавањем износа средстава по програмима.

Формирањем Локалног савета за запошљавање и доношењем програма активне политике запошљавања, Локална самоуправа је препознала могућност да утиче на политику запошљавања на својој територији и да планира и утврди мере за смањење незапослености и повећање запослености.

 1. ПРОБЛЕМИ У СПРОВОЂЕЊУ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

SWOT анализа – процена ризика и потенцијала тржишта рада:

СНАГЕ СЛАБОСТИ
 • Повољан положај општине
 • Људски ресурси
 • Добра основа за основно образовање и средње образовање
 • Постојање стратегије развоја, савет за запошљавање
 • Расположиви ресурси (пољопривреда, индустријска зона, туризам)
 • Инфраструктура
 • Вишејезичност
 • Отвореност за нове идеје, међународна сарадња
 • Разноликост делатности приватних послодаваца
  • Слабо развијена привреда
  • Недостатак средстава за инвестиције
  • Велика оријентација на општински буџет
  • Недовољно коришћење екстерних извора финансирања, низак ниво информисаности јавности и могућностима које пружа систем
  • Недовољна стимулација за отварање нових радних места
  • Несигурност радних места у појединим преудзећима
  • Висок степен незапослености
  • Неодговарајућа квалификациона структура
  • Неусаглашеност понуде и потражње радне снаге
  • Висок удео % старих грађана у радној снази, висок ниво удела жена у укупној незапослености
  • Недовољно радних места за особе са инвалидитетом
  • Непостојање институција за образовање одраслих
  • Непознавање страних језика
  • Организованост привредника (мали, велики)
  • Лоше стање инфраструктуре
 
МОГУЋНОСТИ ПРЕТЊЕ
 • Развој пољопривреде
 • Развој туризма
 • Регионална, међуопштинска сарадња и програми
 • Примери добре праксе из окружења
 • Реформски програми државе
 • Растући приватни бизнис сектор
 • Понуда програма размене и едукације
 • Одлив кадрова
 • Смањење броја радних места
 • Дугорочна незапосленост и губитак мотивације
 • Услови финансирања, недостатак повољних кредита
 • Високи трошкови увођења нових технологија
 • Затварање малих предузећа
 • Прекид ранијих економских односа
 • Не постоје стандарди и нормативи услуга
 • Спор процес стандардизације квалитета (ИСО....)
 • Висок проценат сиве економије (рад на црно)
 
 1. ЦИЉЕВИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У 2016. ГОДИНИ

На основу уочених проблема дефинисани су општи циљеви активне политике запошљавања који ће се делом реализовати у 2016. години:

Повећање запослености отварањем нових радних места

Раст запошљавања и као стратешки циљ одрживо повећање запослености, посебно у приватном сектору, зависи од повећања не само броја, већ и квалитета радних места, односно од повећања такозваних ''добрих послова''. У том смислу успех локалне самоуправе у другим економским активностима, посебно у стварању предуслова за привлачење страних директних инвестиција, стварање предуслова за отварање нових малих и средњих преудзећа, развој предузетништва.

У циљу постизања напретка, покренути процесе на оживљавању туризма као алтернативе за прелиминарно, али и допунско стицање прихода, обезбедити услове за развој прерађивачке индустрије, систематски радити на побољшању инфраструктуре, спроводити посебне програме ради повећања атрактивности локација за инвеститоре ван седишта општине, систематски обезбедити привредним субјектима квалитетан приступ информацијама о доступним средствима ЕУ и подршку при аплицирању за исте.

Улагање у људске ресурсе

У основи економског раста и развоја иновативне и конкурентне привреде, са више послова и са бољим пословима, налази се улагање у људски капитал и квалитет система образовања. Превазилажење постојеће ситуације у првом реду подразумева реализовање програма стручног оспособљавања младих који први пут заснивају радни однос.

Постићи напредак у прилагођавању система образовања захтевима пословне заједнице, дефинисању квалитетних програма преквалификација у сарадњи са свим заинтересованима и обезбедити потребне предуслове, у континуитету реализовати курсеве који ће повећати шансу угрожених категорија незапослених за равноправан повратак на тржиште рада.

Развој људских ресурса подразумева и преиспитивање и побољшање квалитета услуга локалне самоуправе.

Социјална инклузија

Одређен број грађана општине налази се на самој маргини друштва без могућности да постане продуктиван део друштвене заједнице. Њима је готово онемогућен приступ институцијама, органима власти и процесима доношења одлука, што утиче на њихов појачан осећај немоћи и немогућности да утичу на сопствени живот. Најчешће је то последица недостатка основних знања, немогућности за доживотним учењем, сиромаштва, и дискриминације по различитим основама. Оваква социјална искљученост удаљава појединце, али и групе становништва од могућности за запослење и остваривање прихода. Побољшање положаја рањивих група на тржишту рада и њихово запошљавање је изазов. Посебни програми и мере усмерени су на подизање нивоа запошљавања, али и на подстицање послодаваца да запошљавају лица која припадају рањивим категоријама. Незапослена лица која припадају рањивим категоријама имаће предност приликом укључивања у мере активне политке тржишта рада.

 1. ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Акционим планом се утвређују приоритети активне политике запошљавања за 2016. годину и то су:

-        усклађивање понуде и потражње радне снаге на тржишту рада,

-        спровођење стручног усавршавања и стицања додатних знања и вештина у циљу добијања квалификоване радне снаге,

-        отварање нових радних места,

-        реализовање програма стручног оспособљавања младих који први пут заснивају радни однос,

-        подстицање запошљавања теже запошљивих група незапослених лица и рањивих категорија,

-        унапређење социјалног дијалога на територији општине,

-        подршка смањењу неформалног рада.

 1. МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР У 2016. ГОДИНИ

Утврђени приоритети, циљеви и задаци постижу се спровођењем мера активне политике запошљавања.

Мере активне политике запошљавања реализују органи општинске управе и Локални савет за запошљавање општине Алибунар у сарадњи са Националном службом за запошљавање и осталим установама, организацијама и удружењима из области запошљавања.

Мере активне политике запошљавања које се финансирају средствима из републичког буџета, а реализују се преко НСЗ:

 1. Посредовање у запошљавању лица која траже запослење
 2. Професионална оријентација и саветовање о планирању каријере
 3. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
 4. Подршка самозапошљавању
 5. Додатно образовање и обука
 6. Подстицаји за запошљавање кориснике новчане накнаде
 7. Подстицаји за запошљавање корисника новчане социјалне помоћи
 8. Јавни радови
 9. Мере активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом
 10. Суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања средствима из републичког буџета (по захтеву аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе)
 11. Нова мера у 2016. години
 12. Пакети услуга за незапослена лица која имају приоритет за укључивање у мере активне политике запошљавања (за вишкове запослених, младе, лица без квалификација, нискоквалификоване и дугорочно незапослене, особе са инвалидитетом)
 13. Учешће у реализацији пројеката

Националним акционим планом запошљавања за 2016. годину, планирано је суфинансирање следећих програма и мера активне политике запошљавања предвиђених ЛАПЗ 2016, средствима из републичког фонда:

 1. Програм стицања практичних знања
 2. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
 3. Јавни радови
 4. Програм стручне праксе

Програми и мере активне политике запошљавања које се финансирају средствима из буџета АП Војводине, а реализују се преко НСЗ на територији АП Војводине, су:

 1. Програм стручна пракса
 2. Програм јавни радови (представници приватног и невладиног сектора и удружења грађана)   
 3. Субвенција незапосленим лицима за самозапошљавање
 4. Субвенција послодавцима за запошљавање незапослених лица
 5. Додела средстава предузетницима, микро и малим правним лицима за субвенционисање трошкова набавке машине и/или опреме

Локалним акционим планом за 2016. годину предвиђене су следеће мере:

 1. Организовање јавних радова од интереса за општину

Јавни радови од интереса за општину су мера активне политике запошљавања, која се организује у циљу запошљавања, очувања и унапређења радних способности незапослених лица и остваривања одређеног друштвеног интереса.

На пословима јавних радова запошљавају се првенствено теже запошљива незапослена лица и лица из рањивих категорија ди остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни радови на територији Општине Алибунар у 2016. години организоваће се у области социјалних, хуманитарних, културних и комуналних активности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.

Право учествовања у поступку спровођења Јавних радова имају: јавна предузећа и установе, јавно комунално предузеће, привредна друштва, предузетници, задруге, друштвене организације, удружења грађана и орган локалне самоуправе, сви са територије општине.

Средства намењена за организовање Јавних радова користе се за зараде незапослених лица укључених у јавне радове, за накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада и за трошкове спровођења јавних радова.

Приоритет при одобравању за спровођење јавних радова имаће послодавци који обезбеђују запошљавање теже запошљивих незапослених лица, незапослених у стању социјалне потребе - предност вишкови запослених преко 50 година и корисници новчане социјалне помоћи.

За реализацију ове мере за 2016. годину, општина је планирала средства у износу од 1.500.000,00 динара.

Очекивани резултати су запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих и то вишкови запослених преко 50 година и корисника новчане социјалне помоћи. Индикатор је број запослених лица из наведене категорије.

 1. Подстицање запошљавања младих путем финансирања стручног оспособљавања за самосталан рад у струци – стручна пракса (волонтерски статус)

Програм стручне праксе обухвата стицање практичних знања и вештина за самосталан рад у струци без заснивања радног односа, ради стицања искуства за полагање приправничког односно стручног испита у складу са законом или општим актом послодавца. Програм је намењен незапосленим лицима без радног искуства у струци са најмање средњим образовањем, без обзира на године живота. Мера траје у складу са законом а најдуже 12 месеци (волонтерски статус).

За реализацију ове мере за 2016. годину, планирају се средства у износу од 3.500.000,00 динара

Очекивани резултати су запошљавање младих незапослених лица ради стицања искуства за полагање приправничког/стручног испита. Индикатор је број младих запослених лица.

 1. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

За реализацију мера активне политике запошљавања из Акционог плана, планирана су средства Одлуком о буџету општине Алибунар за 2016. годину у укупном износу од 5.000.000,00 динара.

Чланом 59. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености прописано је да се програми и мере активне политике запошљавања финансирају из:

 1. буџета Републике Србије,
 2. средстава територијалне аутономије и локалне самоуправе,
 3. поклона, донација легата, кредита, камата и других средстава у складу са законом,
 4. доприноса за случај незапослености,
 5. других извора у складу са законом.

Услов за одобравање суфинансирања програма или мера активне полтиике запошљавања је да локална самоуправа има формиран локални савет за запошљавање, донет локални акциони план запошљавања, обезбеђен износ средстава за програме или мере активне политике запошљавања.

Табеларни приказ: План мера активне политике запошљавања у 2016. години и издвојена средства у буџету Општине Алибунар:

Бр. МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Средства

(у динарима)

1. Јавни радови од интереса за општину Алибунар 1.500.000,00
2. Подстицање запошљавања младих кроз програм стручна пракса (волонтерски статус) 3.500.000.00
У К У П Н О: 5.000.000,00

С обзиром на утицај економске кризе и слабијег прилива средстава у буџет општине, ове године издвојено је мање средстава у односу на стварне потребе општине, укупно 5.000.000,00 динара.

У табеларном приказу плана мера, дати су износи опредељених средстава општине.

Општина Алибунар ће поднети захтев Министарству преко надлежне филијале НСЗ за учешће у  финансирању програма или мера активне политике запошљавања у складу са Националним акционим планом запошљавања за 2016. годину.

       

  

 1. НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА

Мере предвиђене у ЛАПЗ-у реализоваће Локални савет за запошљавање, Општина Алибунар у сарадњи са Националном службом за запошљавање и осталим установама, организацијама и удружењима из области запошљавања, као и социјалним партнерима.

''Табела мера и програма за реализацију акционог плана запошљавања локалне самоуправе за 2016. годину'' саставни је део акционог плана.

Табела мера и програма за реализацију Акционог плана запошљавања локалне самоуправе за 2016. годину:

Пример 1. УКУПАН БУЏЕТ 10.000.000,00
Мера: Јавни радови од интереса за Општину Алибунар
Очекивани резултати: Организовање и спровођење јавних радова од интереса за локалну самоуправу
Индикатор(и): Број и структура лица ангажованих на јавним радовима
Носиоци активности:

-        Општинска управа Алибунар

-        Савет за запошљавање општине Алибунар

-        Национална служба за запошљавање

Потребна средства:

УКУПНО:

3.000.000,00

 
Извори финансирања:

-Буџет Локалне самоуправе

-Буџет РС

1.500.000,00

1.500.000,00

 
Запошљавање: Око 20 лица
       
Мера: Подстицање запошљавања младих кроз прогам стручна пракса (волонтерски статус)
Очекивани резултати: Повећан број запослених и оспособљених за самосталан рад у струци ради стицања права полаганја приправничког/стручног испита
Индикатор(и): Број младих запослених лица
Носиоци активности:

-        Општинска управа Алибунар

-        Савет за запошљавање општине Алибунар

-        Национална служба за запошљавање

Потребна средства:

УКУПНО:

7.000.000,00

 
Извори финансирања:

-Буџет Локалне самоуправе

-Буџет РС

3.500.000,00

3.500.000,00

 
Запошљавање: Око 40 лица

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81