gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о образзовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп локације за постављање привременог објекта на јавној површини

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/2007 и 83/2014 – др. закон), члана 62. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 4. став 2) и члана 36. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 16/2012, 18/2012 и 3/2013), Општинско веће општине Алибунар на својој 92. седници, одржаној дана 25. фебруара 2016. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ЛОКАЦИЈЕ

ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ

I

          ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка давања у закуп локације за постављање привременог објекта на јавној површини, ознака локације ''Пошта – центар'', која се налази на делу јавне површине парцеле топ. бр. 2535. к.о. Владимировац, у насељеном месту Владимировац, у центру насеља, уз постојећи стамбено-пословни објекат на углу улица Цара Лазара и Стевана Синђелића, под прописаним условима дефинисаним Програмом Привременог коришћења грађевинског земљишта – (у даљем тексту: Комисија) у саставу:

  1. Данијела Лончар, представник Општинског већа општине Алибунар – председница;
  2. Дејан Старчевић, представник ОУ Алибунар – Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине – члан;
  3. Зоран Паровић, представник ОУ Алибунар – члан.

II

          Задатак Комисије је да спроведе поступак давања у закуп предметне локације на јавној површини, ради постављања привременог објекта, у складу са одредбама Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 19/09; 11/10, 12/10, 7/11, 9/11 и 15/11).

          О остварењу задатка из става 1. овог члана, Комисија ће саставити извештај, који ће упутити Председнику општине Алибунар.

III

          Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-12/2016-06

Датум: 25. фебруар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81