gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Комисије за процену пољске штете

На основу члана 28. Закона о пољопривредном земљишту ( „Сл. гласник РС“ број 62/2006, 65/2008-др.закон и 41/2009), члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 12. Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта на територије општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 37/2015), Општинско веће општине Алибунар на 92. седници одржаној дана 25. фебруара 2016. године доноси

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ПОЉСКЕ ШТЕТЕ

Члан 1.

Образује се Комисија за процену пољске штете (у даљем тексту: Комисија) за територију Општине Алибунар. Комисију чине четири стална члана и један променљиви члан.

Стални чланови Комисије су:

  1. Росић Ивица из Банатског Карловца, дипл.инг.пољопривреде  – председник;
  2. Тома Нику из Владимировца  – члан;
  3. Ђуђа Аурел из Владимировца  – члан;
  4. Прибић Ненад из Владимировца  – члан.

           Променљиви члан Комисије је, сагласно члану 12. став 2. Одлуке о мерама заштите пољопривредног земљишта на територији општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 37/2015), из Месне заједнице на чијем је подручју причињена пољска штета, а према листи коју предложи одговарајуће удружење пољопривредника или месна заједница.

Члан 2.

           Задатак Комисије из члана 1. овог Решења је: да у складу са поднетим захтевом за процену пољске штете изађе на место настанка штете и о томе сачини записник; да сачињени записник о процени пољске штете достави: руководиоцу Пољочуварске службе, подносиоцу захтева, лицу које је одговорно за причињену штету и Одељењу за привреду, јавне службе и развој Општинске управе општине Алибунар.

Члан 3.

Комисија се именује на период од четири године.

           Комисија је независна у свом раду, али је дужна да на захтев Општинског већа општине Алибунар, а најмање два пута годишње, поднесе извештај о свом раду.

Члан 4.

           Чланови Комисије имају право на накнаду за рад у Комисији, у складу са општинским прописима којима се одређује накнада за рад у радним телима Општине Алибунар. Појединачни акт о утврђивању накнаде за рад чланова Комисије доноси председник Општине у име Општинског већа.

Члан 5.

            Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о образовању Комисије за процену пољске штете (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 8/2013 и 25/2015).

Члан 6.

            Решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 020-11/2016-06

Датум. 25. фебруар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81