gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расписивању Јавног огласа за доделу локације за постављање привременог објекат у насељеном месту Владимировац

На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, 64/2010 – Одлука УС, 24/2011, 21/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013 – Одлука УС и 98/2013 – Одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана 15. став 1. тачка 6) и члана 58. став 1. тачка 2) Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), члана 7. Одлуке о постављању привремених објеката на јавној површини (''Сл. лист општине Алибунар'', бр. 19/2009, 11/2010, 12/2010, 3/2011, 7/2011, 9/2011 и 15/11) – (у даљем тексту: Одлука), Општинско веће општине Алибунарна својој 92. седници одржаној дана 25. фебруара 2016. године доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДОДЕЛУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПРИВРЕМЕНОГ ОБЈЕКТА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ВЛАДИМИРОВАЦ

Члан 1.

            Овом Одлуком се одређује расписивање јавног огласа за прикупљање понуда за закуп локације за постављање привременог објекта на јавној површини у насељеном месту Владимировац, ознаке ''Пошта – центар'', која се налази у насељеном месту Владимировца, у улици Цара Лазара, у центру насеља, на парцели број 2535. к.о. Владимировац, уз постојећи стамбено-пословни објекат на углу улица Цара Лазара и Стевана Синђелића. Површина локације износи 40 m2.

            Предметна локација је одређена и предвиђена у Програму привременог коришћења грађевинског земљишта – (у даљем тексту: Програм)

Члан 2.

            На предметној парцели се дозвољава постављање привременог објекта намене угоститељства, типа ''зимско-летња'' башта. Привремени објекат мора да буде монтажно-демонтажног типа. Привремени објекат поставити у свему сходно Програму, а према припадајућем ситуационом плану.

Члан 3.

            Почетна цена за стицање права закупа се одређује на износ од 200 динара по квадратном метру локације, на годишњем нивоу.

Члан 4.

            Комплетан поступак давања предметне локације у закуп ће спровести комисија која ће бити именована од стране Општинског већа општине Алибунар. Комисија ће на основу ове Одлуке објавити јавни оглас за прикупљање писмених понуда за закуп предметне локације, са свим потребним подацима и условима утврђеним Одлуком и Програмом.

Члан 5.

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија – АП Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 464-5/2016-06

Датум: 25. фебруар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81