gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о доношењу Плана јавних набавки општине Алибунар за 2016. годину

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ , бр. 124/12, 14/15 и 68/15), члана 46 Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-др. закон) и члана 58. Статута општине Алибунар („Сл.лист општине Алибунар“, бр. 12/08,13/09,13/11,15/14 и 3/15), Општинско веће општине Алибунар на 90. седници одржаној дана 28. јануара 2016. године, доноси

ОДЛУКУ

о доношењу Плана јавних набавки општине Алибунар за 2016. годину

Чл. 1.

Општинско веће општине Алибунар, у својству одговорног лица наручиоца, доноси Одлуку о доношењу Плана јавних набавки општине Алибунар за 2016.годину у укупном износу од 60.042.293,95 дин. без ПДВ-а, односно 72.050.752,74 дин. са ПДВ-ом.

Чл. 2.

Планом јавних набавки општине Алибунар за 2016.годину планира се спровођење 31 поступка јавних набавки, од чега је 6 поступака  јавне набавке добара са процењеном вредношћу у износу од 10.708.977,00 дин. без ПДВ-а, 14 поступака јавне набавке услуга са процењеном вредношћу у износу од 14.583.328,45 дин.  без ПДВ-а и 11 поступака  јавне набавке радова са процењеном вредношћу у износу од 34.749.988,50 дин. без ПДВ-а.

        

Чл. 3.

План јавних набавки општине Алибунар направљен је у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуком о буџету општинеАлибунар за 2016.годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 44/2015).

Чл. 4.

Саставним делом ове Одлуке сматра се Табела плана јавних набавки, која ће се доставити Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији путем апликативног софтвера који је објавила Управа за јавне набавке.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 404-3/16-06

Датум: 28. јануар 2016. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Предраг Белић, с.р.


                                                                         ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА 2016. ГОДИНУ

Бр. 404-3/16-06

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Ред.

бр.

Предмет набавке/ ОРН

Процењена вредност

(укупно по годинама без ПДВ-а)

Процењена вредност

(укупно по годинама са ПДВ-ом)

Врста поступка Оквирни датуми Напомена
Покретање поступка Закључење уговора Извршење уговора
ДОБРА
1. Економско оснаживање ИРЛ 1.666.666,00 2.000.000,00 ЈНМВ Фебруар Март Март  
2. Компјутерски софтвери 833.333,00 1.000.000,00 ЈНМВ Март Април Април  
3. Лиценца софтвера за ОА 2.499.999,00 3.000.000,00 ЈНМВ Март Април Април Уговор се закључује на период од 3 године
4. Канцеларијски материјал 3.333.332,00 4.000.000,00 ЈНМВ Фебруар Март Март  
5. Набавка рачунара и рачунарске опреме 708.991,00 850.800,00 ЈНМВ Март Април Април  
6. Економско оснажи-вање избеглих лица 1.666.666,00 2.000.000,00 ЈНМВ Фебруар Март Март  
УСЛУГЕ:
1. Услуге мобилне телефоније 3.000.000,00 3.600.000,00 ЈНМВ Фебруар Март

Март

2018

Уговор се закљу-чује на период од 2 године
2. Услуге поправке и одржавања возила за потребе општине 1.000.000,00 1.200.000,00 ЈНМВ Јул август август  
3. Увођење ГИС-а у рад ОУ Алибунар 1.999.999,20 2.400.000,00 ЈНМВ Фебруар Март Март  
4. Текуће одржавање зграде ОА 708.333,05 850.000,00 ЈНМВ Март Април Јун  
6. Превоздецесапосебнимпотребама 833.333,00 1.000.000,00 ЈНМВ Фебруар Март Март  
7. Софтвер МЕГА 375.000,00 450.000,00 Преговара-чки поступак без објављи-вања позива Јул Август август  
8. Софтвер САВЕТНИК 333.333,20 400.000,00 Преговара-чки поступак без објављи-вања позива Август Септембар септембар  
9. Софтвер ПУПИН 666.666,00 800.000,00 Преговара-чки поступак без објављи-вања позива Септембар Октобар октобар  
10. Дератизација и дезинсекција за потребе ОА 666.666,00 800.000,00 ЈНМВ Април Мај Мај  
11. Третирање и прскање комараца за потребе ОА 1.666.666,00 2.000.000,00 ЈНМВ Април Мај Мај  
12. Набавка услуге изра-де главног пројекта постројења за пречи-шћавање отпадних вода ППОВ за насеље Алибунар 833.333,00 1.000.000,00 ЈНМВ Мај Јун Јул  
13. Управљање комуна-лним отпадом – проје-ктна документација 1.666.666,00 2.000.000,00 ЈНМВ Септембар Октобар Новембар  
14 Помоћ у кући 833.333,00 1.000.000,00 ЈНМВ Фебруар Март Март  
РАДОВИ:
1. Рушење и уклањање објеката 1.249.999,00 1.500.000,00 ЈНМВ Април Мај Мај  
2. Јавна расвета у насе-љеним местима ОА 2.500.000,00 3.000.000,00 ЈНМВ Фебруар Март Март  
3. Изградња капеле у Владимировцу 1 2.041.666,00 2.450.000,00 ЈНМВ Април Мај Мај  
4. Изградња капеле у Владимировцу 2 2.041.666,00 2.450.000,00 ЈНМВ Април Мај Мај  
5. Изградња бунара на Девојачком бунару 3.083.332,00 3.700.000,00 ЈНМВ Април Мај Мај  
6. Санација Дома ку-лтуре у Бан. Карловцу 833.333,00 1.000.000,00 ЈНМВ Април Мај Мај  
7. Опремање бунара у Иланџи и прикључе-ње на постојећи водовод 2.166.666,00 2.600.000,00 ЈНМВ Март Април Април  
8. Зимско одржавање путева 2.499.999,00 3.000.000,00 ЈНМВ Септембар Октобар Март 2017  
9. Летње одржавање путева и улица 2.916.665,00 3.500.000,00 ЈНМВ Јун Јул Август  
10. Поправке и санација Дома културе у Алибунару 5.000.000,00 6.000.000,00 ЈНМВ Фебруар Март март  
11. Унапређењетелеко-муникационих услуга у ОА, инсталирање и функционисањебежи-чне интернет мреже 10.416.662,50 12.500.000,00 Отворени поступак Јун Август септембар  

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81