gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

План детаљне регулације дела прикључног далековода 220 kV за комплекс ''Ветроелектране Алибунар'' који се налази на простору општине Алибунар

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' 72/09; 81/09-исправка; 64/10 – Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – Одлука УС, 50/13 – Одлука УС, 98/13 – Одлука УС, 132/14 и 145/14) – (у даљем тексту: Закон), члана 15. и 40. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар'' број 12/2008; 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 39. седници одржаној дана 21. децембра 2015. године, доноси

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДЕЛА ПРИКЉУЧНОГ ДАЛЕКОВОДА

220 kV ЗА КОМПЛЕКС ``ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР`` КОЈИ СЕ НАЛАЗИ

НА ПРОСТОРУ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

            Доноси се План детаљне регулације дела прикључног далековода 220 kV за комплекс ``Ветроелектране Алибунар`` који сe налази на простору општине Алибунар од октобра 2015. године, обрађивача ``МПБ Пројект Плус`` д.о.о, са седиштем у Београду, улица Булевар краља Александра бр. 91.

Члан 2.

            План се састоји из текстуалног и графичког дела.

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО

ОПШТИ ДЕО

 1. Циљ израде Плана
 2. Правни и плански основ за изграду Плана
 3. Извод из Посторног плана општине Алибунар
 4. Граница Плана
 5. Постојеће стање
 6. Стечене обавезе
 7. Услови надлежних институција
 8. Подлоге за израду Плана

ПЛАНСКИ ДЕО

 1. Правила уређења
 1. Функционалне целине и подела простора у планском обухвату н апосебне зоне/појасе
 2. Намена и коришћење земљишта у заштитном и извођачком појасу
 3. Регулација коридора далековода и биланс површина
 4. Правила за издвајање површина јавне намене и установљавање права службености
 5. Правила за обележавање земљишта за стубна места далековода
 6. Правила усаглашавања атарским путевима
 7. Правила коришћења обрадивог пољопривредног земљишта у заштитном појасу далековода
 8. Мере заштите животне средине, природних и културних добара
  1. Услови и мере заштите животне средине
  2. Услови и мере заштите природних добара
  3. Услови и мере заштите непокретних културних добара
 9. Инжењерско геолошки услови
 10. Мере заштите од пожара, елементарних непогода, акцидената и услови од интереса за одбрану земље и цивилно ваздухопловство
 11. Правила за изградњу далековода
  1. Услови за техничко решење инсталације далековода
  2. Услови за извођење радова
  3. Услови за извођачке путеве и градилишта
 12. Правила за формирање грађевинских парцела за стубна места далековода
 1. Правила грађења
 1. Етапе реализације и смернице за спровођење Плана

ГРАФИЧКИ ДЕО

 1. Лист 01 – Шира ситуација и стечене обавезе
 2. Лист 02 – Регулација коридора далековода са условима заштите

Уз План је формирана и аналитичко-документациона основа Плана са садржином прописаном чланом 27. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (``Сл. гласник РС`` бр. 64/2015).

Члан 3.

            План се потписује, оверава и архивира, а аналитичко-документациона основа Плана чува у складу са Законом и Правилником о начину увида у донети урбанистички план, оверавања, потписивања, достављања, архивирања, умножавања и уступања урбанистичког плана уз накнаду (''Службени гласник РС'', број 75/03).

Члан 4.

            Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 350-31/15-06

Датум: 21. децембар 2015. године

А Л И Б У Н А Р

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81