gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Исправка Одлуке о давању сагласности на установљавање права службености у корист ''Ветроелектране Алибунар 2'' ''Windvision Windfarm В’’ ДОО Алибунар

 На основу члана 46. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), председник Скупштине општине Алибунар у име Скупштине општине Алибунар дана 09. априла 2015. године доноси

 

И С П Р А В К У

ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ

НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ У КОРИСТ

''ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ АЛИБУНАР 2'' ''WINDVISION WINDFARM В'' ДОО АЛИБУНАР

 

Члан 1.

          У Одлуци о давању сагласности на установљавање права службености у корист ''Ветроелектране Алибунар 2'' ''Windvision Windfarm В'' ДОО Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 11/2015), накнадном провером утврђено је да је у уносу података у тачки 1. Одлуке учињено више техничких грешака, те се даје исправљена садржина тачке 1. која треба да гласи:

''1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености постављања подземних цеви електроенергетских и телекомуникационих кабловских инсталација и пратећих инсталација, прилаза земљишту за потребе њиховог постављања, надзора, редовног и ванредног одржавања и поправки или замене, као и предузимање осталих неопходних подземних и надземних радова инвеститору комплекса ''Ветроелектране Алибунар 2'', ''Windvision Windfarm В'' доо Алибунар, ул. Жарка Зрењанина бр. 10, на следећим парцелама и то:

А) у Катастарској општини Нови Козјак:

-           катастарска парцела 2585, потес Велике ливаде, некатегорисани пут, површине 33а 38m2;

-           катастарска парцела 2555, потес Велике ливаде, некатегорисани пут, површине 16а 58m2;

-           катастарска парцела 2325, потес Велике ливаде, некатегорисани пут, површине 01 hа 05а 53m2;

-           катастарска парцела 2319/1, потес Велике ливаде, некатегорисани пут, површине 26а 69m2;

Б) у Катастарској општини Владимировац:

-           катастарска парцела 10279, потес Ливаде друма Селеуш, некатегорисани пут, површине 01 hа 16а 03m2;

-           катастарска парцела 9357, потес Код друма Селеуш, некатегорисани пут, површине 04 hа 19а 41m2;

-           катастарска парцела 9998, потес Ливаде друма Селеуш, некатегорисани пут, површине 30а 25m2;

-           катастарска парцела 10530, потес Ливаде друма Селеуш, некатегорисани пут, површине 01 hа 16а 17m2;

-           катастарска парцела 3997, потес Вињ ла друма Падине, некатегорисани пут, површине 45а 17m2;

-           катастарска парцела 10155, потес Ливаде друма Селеуш, некатегорисани пут, површине 15а 00m2;

-           катастарска парцела 9911, потес Ливаде друма Селеуш, некатегорисани пут, површине 01 hа 23а 40m2;

-           катастарска парцела 10156, потес Ливаде друма Селеуш, некатегорисани пут, површине 11а 58m2;

-           катастарска парцела 10263, потес Ливаде друма Селеуш, некатегорисани пут, површине 37а 98m2;

-           катастарска парцела 10264, потес Ливаде друма Селеуш, некатегорисани пут, површине 01 hа 63а 79m2;

-           катастарска парцела 10848, потес Код друма Падина, некатегорисани пут, површине 02ha 80a 93m²;

-           катастарска парцела 11104, потес Код друма Падина, некатегорисани пут, површине 16а 58m2;

-           катастарска парцела 11105, потес Код друма Падина, некатегорисани пут, површине 01 hа 28а 76m2;

-           катастарска парцела 11185/59, потес Нови Владимировац, некатегорисани пут, површине 01 hа 19а 51m2;

-           катастарска парцела 11190/12, потес Нови Владимировац, некатегорисани пут, површине 43а 59m2;

-           катастарска парцела 10287, потес Код друма Падина, некатегорисани пут, површине 14а 78m2.''

 

Члан 2.

         Исправка Одлуке ступа на снагу даном доношења Одлуке.

 

Члан 3.

         Исправку Одлуке објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводине

Општина Алибунар

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 463-11/15-06

Датум: 09. април 2015. године

А   Л   И   Б   У   Н   А   Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81